Levéltári Közlemények, 64. (1993)

Levéltári Közlemények, 64. (1993) 1–2. - Balázs Péter: A levéltárügy rendezéséről szóló 1947. évi XXI. tc. útja Sopron vármegye 1935. évi kezdeményezésétől az 1947. évi kihirdetésig / 39–75. o.

A levéltárügy rendezéséről szóló 1947. évi XXI. tc. 67 A törvényelőkészítő munka folytatása a háború befejezése után Az Országos Levéltár még nem heverte ki a súlyos háborús károkat, amelyek az irat­anyagot és az épületet egyaránt érték, amikor a levéltárügy országos rendezését újra napi­rendre tűzte. 1945. augusztus 15-én Jánossy Dénes kormányrendelet-tervezetet mutatott be a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának azzal a kérelemmel, hogy ezt terjessze tovább a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Az eredetileg törvényjavaslatnak készült tervezet helyett azért indítványozta annak kormányrendelet útján való kibocsátását, mert — nyilván a VKM illetékeseivel való egyeztetés után — úgy látta, hogy az akkori alkotmányjogi viszo­nyok a törvényalkotást ez ügyben nem tették lehetővé, s a kormánynak rendeleti úton való kormányzásra felhatalmazása volt. A háború utáni rendkívüli helyzet viszont sürgős intéz­kedéseket követelt meg: az iratanyagot jelentős háborús károsodás érte, a földbirtokreform kapcsán pedig nagyon sok családi és gazdasági levéltárat a pusztulás fenyegette. A levéltár­ügy országos rendezését tárgyaló kormányrendelet kibocsátását az Országos Levéltár átme­neti megoldásnak tekintette, amit alkalmas időpontban és a közben szerzett tapasztalatok felhasználásával majd törvényjavaslat is követett volna. A kormányrendelet tervezete — Hóman Bálint elmenekülése, majd kiadatása és 1946-ban börtönbüntetése folytán — már ellenzés nélkül rendelhette az országos főfelügye­letet a Tanácstól függetlenítve a VKM alá.34 A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói értekezlete a tervezetet még augusztusban megtárgyalta és felhívta az Országos Levéltárat a megfelelő szövegmódosításokra, de főkép­pen a Tanács és a tervezett Levéltárak Országos Főfelügyelősége közötti kapcsolat pontos ki­dolgozására. Egyúttal felmerült egy tárcaközi értekezlet megtartása is, amelynek létrehozá­sára a főigazgatói értekezlet az Országos Levéltárat felhívta.35 Ennek az értekezletnek összehívása nem váratott sokat magára. Szeptember 7-én Farkas László miniszteri tanácsos a VKM nevében 11.856/1945. évi. sz. alatt szeptember 18-ra a Magyar Nemzeti Múzeum tanácstermébe azzal a megokolással hívta egybe az érte­kezletet, hogy a magyar levéltárügy országos átfogó rendezése már évek óta a VKM egyik jelentős célkitűzése volt. Mivel a háború utáni helyzet a levéltárak anyagának megmaradását veszélyezteti, különös érdek fűződik ahhoz, hogy a levéltárügy szabályozása megvalósíttas­sék.36 A megbeszélésen a VKM (Farkas László mint elnök, Moravek Endre, Szentpétery Imre és Nagydiósi Géza), a Miniszterelnökség (Horány-Pálfi László), a Belügyminisztéri­um (Antal István), az Igazságügyminisztérium (Nyeviczkey Dénes), a Honvédelmi Minisz­térium (Erdélyi Gyula, a Hadimúzeum parancsnoka), a Közgyűjtemények Országos Főfel­ügyelősége (Vargha László) és az Országos Levéltár (Jánossy Dénes, Kossányi Béla, Bakács István és Wellmann Imre) képviselői vettek részt. Az értekezlet nem hozta meg a kívánt eredményt. Az elnök rámutatott ugyan a rendelettervezet jelentőségére, majd Jánossy Dénes vázolta azokat az okokat, amelyek szükségessé tették a tervezet megalkotását és kiemelte an­nak fő irányadó szempontjait, ami után az elnök pontról pontra haladva megtette észrevéte­leit, de a Belügyminisztérium és az Igazságügyminisztérium képviselője, arra hivatkozva, hogy nem volt elég idejük az anyag beható tanulmányozására, újabb értekezlet összehívását kérték.37 Nem találtunk rá adatot, hogy ezt az újabb értekezletet mikor tartották meg. Jánossy Dénes a Magyar Nemzeti Múzeum elnökeként szeptember 28-án — az augusztusi főigazga­tói értekezlet határozatának megfelelően és a Tárcaközi Bizottsággal egyetértésben — küldte meg Vargha Lászlónak a Magyar Nemzeti Múzeum helyettes elnöki tanácsosának a rende- 34 MOL,Y 1, 148/1945. 35 MOL, K 726., 481/1945. 36 Uo., 528/1945. 37 Wellmann Imre Pro domoja. MOL, Y 7., 179/1945.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék