A Franklin kézi lexikona 1. A-Gátvíz (Budapest, 1911)

B - Barnay Lajos - Barnum Phineas Taylor - Báró - Báróczi Sándor - Baroda - Báródság - Barokk - Barometer - Barometer-állás - Baromfi-betegségek - Báron Jónás - Baross

Barnay Baross Mindvégig az alkotmányos királyság híve maradt s ezért a rémuralom idejében hosszú fogság után kivégezték. Barnay Lajos, magyar származású né­met színész, szül. Pesten 1842.; 1860 óta működik mint hős-szerelmes, majd tragikus hős-szerepekben. 1888—1908. Berlinben igazgató, újabban Weimarban intendáns. Barnum (barnöm), Phineas Taylor, ügyes reklámmal dolgozó amerikai czirkusz­­tulajdonos (1810—1891.). Irt érdekes emlék­iratokat is. Báró, a főnemesség legalacsonyabb osz­tályának czíme. A hűbéri társadalomban, a melyben ez osztály kifejlődött, a B. czlm eleinte a nagy koronahűbérek birtokosait jelentette, a kik a királynak csak mint hűbérúrnak voltak alárendelve (1. hűbéri­ség). Mikor aztán ezek a hűbéresek her­­czegi, grófi stb. czímet nyertek, a B. azo­kat a hűbéreseket jelentette, a kik a her­­czegi, grófi hatóság alól ki voltak véve és közvetlenül a királynak voltak alárendelve. A születési rendek kialakulásával a B. puszta czímmé lett. Magyarországon a B. eleinte általában az országnagyokat jelen­tette. Később csupán a zászlósurakat (ba­rones regni) jelenti, a közbeszédben pedig a B. annyit jelentett, mint főúr. Mint czí­met a B.-i méltóságot először a 16. sz.-ban adományozták. Báróczi Sándor, író, szül. Ispánlakán 1735., megh. 1809.; 1760 óta mint testőr élt Bécsben. Műfordításainak (Calprenéde Cassandrá-ja, Marmontel Erkölcsi meséi stb.) ízléses és józanul újító nyelvével je­lentékeny hatást gyakorolt a magyar szép­próza fejlődésére. Baroda, a hasonlónevű angol-indiai hűbéres állam (90,976 km2, 2 millió lak.), fő- és székvárosa 131,000 1. Báródság, halmos vidék a Sebes- Kőrös völgyében, a Királyhágó tövében. Egykor B. néven külön nemesi székhely volt. Két Báród nevű község is van a völgyben : Nagy- és Kis-Báród. Lakosságuk túlnyomóan oláh. Barokk f általános értelemben szeszé­lyes, különös, szertelen. B.-stíl a művé­szetben : az olasz művészet uralkodó iránya e 17. sz.-ban. Nyomait már Rafaelnél, Michelangelonál és Correggionál megtalál­juk, de jobbára csak 1580-tól szokták szá­mítani. Főképviselői: Bernini, Borromini és a Carracciak. Általában festői jellegű, szenvedélyes, pathetikus; az építészetben a renaissance-formák nyugalmának megbom­lását jelenti, egy uralkodó részletnek alá­rendeli a többit. Élete szervesen összefügg az ellenreformáczió mozgalmaival és eszme­körével. Olaszországból egész Európába el­265 terjedt, s kivált az építészetben egyetemes európai stíllé lett. Barometer g készülék a légköri nyo­más mérésére. Torricelli találta fel 1624. Van edényes és hajlított csövű B. Kevésbbé pontos mérésekre a körtés B. szolgál. — Aneroid (fém) B. is kétféle van: gyűrűalakú (Bourdon) és szelenczés B. Az aneroi­­dok magasságmérésre különösen alkalma­sak. — Barometrographok v. barographok olyan B.-ek, melyek a légnyomást önmű­­ködőleg, rajzban tüntetik fel. Barometer-állás, a légköri nyomás nagysága higanymilliméterekben kifejezve. Normális értéke a tengerszínón 760, onnan fölfelé átlag 1 mm-rel csökken 10 méte­­renkint. A valódi B. a normális érték kö­rül ingadozik és néha 30 mm-rel is eltér tőle. A B. fontos meteorologiai adat, mert a légnyomás különbsége okozza a szelet. A B. ismerete nagy területen alapja a mai időjóslásnak. Baromfi-betegségek, i. B.-kolera ; baktériumának legveszedelmesebb terjesz­tője az ürülék, melynek apró részei a víz­zel és táplálókkal jutnak a belekbe. A fer­tőzés első jele bágyadtság és étvágytalan­ság, a baromfi fejét s szárnyát lecsüggeszti, borzas, lusta lesz; majd nyálka folyik ki orrán, száján, hány is, teste forró, vizet kíván; heves hasmenés után légzési nehéz­ségek lépnek fel, elgyengül, támolyog s el­alszik. A halál előtt görcsök jelentkeznek. A belső részekben mindenütt vérömlés mutatkozik. Gyógyítására 2—10 cgr. vas­­gáliczport kenyérrel v. vízben, csersav­­oldatot, 5%-os karbolsav-befecskendezést alkalmaznak. De mindezeknél többet ér az udvar és ólak tisztántartása. — 2. B.­­difteritisz, a száj, garat, szem és belek nyálkahártyáján lép fel, először duzzadás alakjában, majd álhártyák keletkeznek, melyek megnehezítik a táplálkozást s a légzést. Orron, szemen és szájon sárga nedv csurog, mely megszárad s elzárja a nyílásokat. Gennyizzadmány képződik, majd hasmenés, elgyengülés s a halál következik. Legjobb itt is az óvóvédekezés. 1—2% szublimátoldattal való ecsetelés, az álhár­tyák eltávolítása esetleg segíthet. — 3. A lép fene fellépésénél a baromfi orrán, száján és végbelén véres nyálka látható. Orvossága a karbololdat. Báron Jónás, orvos, magántanár a budapesti egyetemen, szül. Gyöngyösön 1845. 1874. óta a pesti izr. kórház sebé­szeti osztályának főorvosa. Baross 1. Gábor (bellusi), kereskede­lemügyi miniszter, szül. Fruzsinán (Tren­­csén) 1848 jún. 6., megh. 1892 máj. 8. Jogi tanulmányai bevégeztével 1871. vár­266

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék