A Franklin kézi lexikona 3. Niczky-Zsuzsok (Budapest, 1912)

P - Petőfi Sándorné Szendrey Julia - Petőfi Zoltán - Petőfi-Társaság - Petrarca Francesco

Petőfi tagság után 1839. katonának állt Ezredé­vel bejárta a Dunántúlt s eljutott Gráczig, de elbetegesedvén, 1841. elbocsátották. Három éven át nagyrészt mint vándorszínész bo­lyongott az országban, végre sok nélkülözés után (Egy terem Debreczenben) 1844. Pes­ten telepedett meg; Vörösmarty pártfogása bejuttatta az irodalmi körökbe s ettől fogva az irodalomnak szentelte életét. Benső barátságot kötött Aranynyal, a kinek költői lángelméjét fölismerte s méltányolta. Is­kolai műveltségének fogyatékosságát bőven pótolta önműveléssel s a világirodalom jeleseinek szorgalmas olvasásával (Shakes­peare, Heine, Béranger stb.). 1846. nőül vette Szendrey Júliát, de a boldog családi élet tűzhelyétől a szabadságharcz elhívta. Bem oldalán katonáskodott. A segesvári csatá­ban 1849. júl 31. még részt vett, de az­óta nyoma veszett; valószínűleg a csatá­ban esett el. — P. föllépése az irodalom­ban forradalmat jelentett. Költészetének egyszerűsége, őszintesége és népies színe homlokegyenest ellenkezett Bajzáék mes­terkélt lírájával, s azt csakhamar ki is szorította az irodalomból. P. a legmagya­­rabb költőnk, költészete leghívebb tükre a magyar léleknek. Közvetlenség és őszin­teség, büszkeség és önérzet, lelkesedés és türelmetlenség, a magyar földnek és a nép­nek szeretete jellemzik líráját. Mint később Arany az epikában, úgy P. a lírában ural­kodóvá tette a népies és nemzeti szelle­met. Eltanulta a népköltészet egyszerűsé­gét és őszinteségét s a népdalt művészivé nemesítette. Dalaiban főként szerelmeit és szülőföldjét énekli meg. Leíró költeményei­ben (Az Alföld, A Tisza, Csárda romjai, Kutyakaparó, Kis-Kúnság) a végtelen róna­­ságot rajzolja, melyet líránkban addig szokatlan lelkesedéssel magasztalt, mert" benne ideáljának, a szabadságnak képét látta. Genre képeiben és románczaiban pedig szeretett pusztájának népét festi, többnyire mély humorral (Pál mester, Sári néni, Ambrus gazda, Megy a juhász szamáron, Falu végén kúria kocsma... stb.). Családi élete is mély nyomot hagyott költészetén; részint gyermeki szeretete nyilvánult meg e fajta verseiben (A jó öreg korcsmáros, Távol­ból stb.), részint hitvese iránti szerelme, mely néha elégiái elborongássá mélyül vagy ódás magaslatra emelkedik (Szeptember végén, Minek nevezzelek stb.). Hazafiúi aggódásai s reményei, a szabadságharcz izgalmai is sok szép versét sugallták (Nem­zeti dal, Egy gondolat bánt engemet), de néha gyöngíti hatásukat féktelen, szenve­délyes hangjuk, viszont tagadhatatlan, hogy forradalmi (királyellenes és köztársasági) verseiben is sok a nyers erő. Lírájának vál­tozatos tárgyait és hangulatait maga jel­lemzi legszebben Dalaim cz. művészi ver­sében. Elbeszélő költeményei kevésbbé sike­rültek. Kiváló azonban e nemben is a népmesék szellemét és fordulatait követő János vitéz, a tréfás Helység kalapácsa, s a humoros Bolond Istók, melyhez saját életéből s lelkéből vett vonásokat. Meg­próbálkozott az elbeszélő prózával (Hóhér kötele) s a drámával is (Tigris és hiéna), de sikertelenül. Azonban Úti jegyzetei, Úti levelei s Levelezése, hol szubjektivitá­sának tágabb tere nyílt, bizonyítják, hogy a humoros prózának is mestere. Lefordí­totta, nem mindenben híven, de nagy erő­vel Shakespeare Coriolanus&J. — P. rend­kívül nagy hatással volt az ötvenes évek lírájára; töménytelen utánzója akadt, a kik közül sokan szertelen póriassággal és dur­vasággal vélték pótolhatni mintaképük né­­piességét és erejét. A külföldön is hamar elterjedt dicsősége és majd minden kultúr­nemzet nyelvére lefordították költeményeit. Emlékére alakult 1876. a P.-Társaság. — 3. Sándorné, Szendrey Julia, szül. Keszt­helyen 1828., megh. Pesten 1868. Férje halála után atyjához, majd Garayékhoz költözött, 1850. pedig nőül ment Horvát Árpád egyetemi tanárhoz. Excentrikus lelkű nő volt s e tulajdonsága élénken tük­röződik verseiben és leveleiben is, melyek nincsenek irodalmi érték híján. — 4. Zol­tán, P. Sándor fia, szül. Debreczenben 1848., megh. Pesten 1870. Vidéken szi­­nészkedett, de a rendetlen élet korán sírba vitte a testileg különben is gyenge, de tehetséges ifjúi Petőfi-Társaság, 1876. Budapesten alakult irodalmi társaság, melynek czélja egyrészt Petőfi emlékének ápolása, más­részt a szépirodalomnak nemzeti szellem­ben való fejlesztése. E czélt felolvasások­kal, pályázatokkal, a Petőfi-religuiák gyűj­tésével, kiadványokkal stb. törekszik elérni Megalapította a Petőfi-házat, melyben a Petőfire vonatkozó emlékeket állítja ki Első elnöke Jókai Mór volt; most Herczeg Ferencz áll az élén. Petrarca (petrarka), Francesco, az olasz költészet legkiválóbb lírikusa, huma­nista tudós, szül Arezzóban 1304. júl. 20., megh. Arquában 1374. júl. 18. Életét az Avignon melletti Vaucluse-ben s Itália fejedelmi udvaraiban töltötte, mindenütt nagy ünneplésben részesedve, pápák, csá­szárok, királyok, herczegek kitüntetéseitől elhalmozva. — P. nagysága kettőn nyug­szik : nagy mint olasz költő és nagy mint a humanismus atyja. Olasz versei közt leg­értékesebbek a Canzoniere cz. könyvében összegyűjtött szonettjei, canzonéi s egyéb 230 229 8* Petrarca

Next