Gutenberg Nagy Lexikon, 7. kötet. Bubics - Combe-Capelle-i ősember (Budapest, 1932)

GUTENBERG NAGY LEXIKON MUNKATÁRSAI Az egyes tudományszakok szerkesztői darvas és huszti ÁGOSTON GÉZA dr. m. kir. kormányfőtanácsos, a szf­r. Árvaszék elnöke BALASSA JÓZSEF dr. a Magyar Nyelvőr szerkesztője doberdói BÁNLAKY JÓZSEF nyug. altábornagy, a Magyar Katonai Írók Körének elnöke BÁRDOS ARTUR dr. Író, rendező, a Magyar Színház igazgatója csolnokossi CHOLNOKY JENŐ dr. a bpesti Pázmány Péter tud.­egyetemen az egyete­mes földrajz ny. r. tanára, a M. Tud. Akad. lev. tagja királydaróczi DARÓCZY ZOLTÁN a Magy. Heraldikai és Genealógiai Társulat igaz­gatóválasztmányi tagja, több nemesi testület és hivatal nemesi tanácsadója, több tudományos tár­sulat alapító és rendes tagja, a Nemesi Évkönyv szerkesztője pákéi DÁVID LAJOS dr. a debreceni tud. egyetemen a matematika ny. r. tanára ÉBER LÁSZLÓ dr. a Műemlékek Orsz. Bizottsága nyug. előadója, mű­vészettört. író GYŐRT TIBOR dr. h. államtitkár, a bpesti Pázmány Péter tud.-egye­temen az orvostörténelem c. rk. tanára HANKISS JÁNOS dr. a Tisza István tud.-egyetemen a francia nyelv és irod. ny. r. tanára, Debrecen, a Commission Inter­nat. d’Histoire Littéraire Moderne tagja HORVÁTH CYRILL dr. a bpesti Pázmány Péter tud. egyetemen a régi ma­gyar irodalomtörténet c. ny. rk. tanára, tanker, kir. főigazgató, a M. Tud. Akadémia r. tagja jalsovai JALSOVICZKY GÉZA Z. e. V. gépészmérnök, kir. t pácsos, nyug. Felsőipar­iskolai igazgató, a Szabad Líceum M. oszt. által fenntartott Szabadegyet.­mr. szaki tanfolyamok társ­elnöke, az Orsz. Gazdasági t­esület tagja, a Mérnöki Kamara tagja, a M. Általános Gépgyár alapítója és v. műszaki igazgatója, a Ganz-féle gépgyár v. műhely­­főnökhelyettese, a M. Államvasutak Gépgyárának volt szerkesztőmérnöke LUKINICH IMRE dr. a bpesti Pázmány Péter tud.-egyetemen a keleteuróp. történelem ny. r. tanára, a M. Tud. Akad. tagja NAGY JÓZSEF dr. az Erzsébet tud.-egyetemen a filozófia ny. r. tanára, Pécs, v. rektor és dékán, a M. Filozófiai Társ. alelnöke SÁNDORFI KAMILL dr. egyet. magántanár, a m. kir. igazságügymin. törvény­előkészítő ügyosztályába beosztott kir. kúriai bíró, jogi író SIKLÓS ALBERT zeneszerző, zenei író,a Zeneművészeti Főiskola tanára, a Zene (a Székesfőv. Népműv. Bizottság hiv. lapja) fel. szerkesztője SOÓS LAJOS dr. a M. Nemz. Múzeum Állattárának osztályigazgatója, az Állattani Közlemények szerkesztője polyári TUZSON JÁNOS dr. a bpesti Pázmány Péter tud.-egyetemen a növény­­rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Nö­vényrendszertani és Növényföldrajzi Int. és az Egye­temi Botanikus Kert igazgatója, a M. Tud. Akad. lev. tagja WESZELY ÖDÖN dr. az Erzsébet tudományegyetemen a pedagógia ny. r. tanára, Pécs A munkatársak névsorát lásd az első három kötetben.

Next