Hübner János (szerk.): Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 's t. e. f. esmértető lexikon. SINAI-ZYWIEC (Pest, 1817)

T - Totnesz - Tót Ország, Slavonia

asa­t. Fóvizeiben és tavai­ban vannak több nemű ha­lai, mellyek köztt legjele­­sebb a­ viz a Duna vizében. Az ásványok országából ne­vezetesebbek itt a’ külömb­­féle festő föld , márvány , alabástrom , kőszén , torfa, salétrom, vaskő , de nem készíttetik ki. Arany talál­­tatik némely tó vizeinek homokában. Hegyeinek al­ly­aiban sok érczes és sava­nyú vizei is vannak. Szám­lál 3 Sz. k.­­Pétervár, E­­szék , Posega­­usokat , 27 másokat, 875 falukat, és 3 pusztákat. Helységei több­nyire igen középszerűen, vagy éppen csekélyen épül­tek; kevés itt ll kőfalú, sindelezett ház, a’templo­mokon , klastromokon, ka­szárnyákon , és úri kasté­lyokon kívül ; többnyire válogból vágynak a’ falak, és nádkáka, szalma a’ fe­dél. Sokat szenvedett ez az ország a’ Török birtok­a­­alatt, azok­a kevés földes urak laknak benne állan­dóul. Tizennyolczadik szá­zad ólta szedettek öszve faluik; az előtt a’ házak szanaszét állottak. Lakosi magokat Illyrusoknak tar­­tyák , de ezeknek maradé­­ki legkevesebbek , hanem Albániából, Dalmátiából , Bosniából , Szerviából, O­­láh országból, ide szakadt elegyes Slavusok, Ráczok többnyire. Azért nyelvek azon eredeti Illyrikusoké­­tól, kik Albánia hegyei köztt fenn vagynak, kü­­lömbözö is , és a’ Slavuso­­kéhez közelebbit, a’ törö­kökével kevert. Mintegy 10—12 résznyire Németek is lakták. Magyarok is szá­­­­mosan lakták egykor, de már fogytékok­ vannak. Czi­­gányok is majoroskodnak itt; Oláhok és Morlákok, Posega Várm.b. tartózkod­nak. Foglalatoskodnak leg­­többnyire szántással vetés­sel , sertés, juh , marha és méh tartással, bor és do­hány termesztéssel, selyem szerzéssel; kevesen űzik a­ mesterségeket és kézi mü­veket. Helyhesztetetésök a* kereskedésre is bírja őket. Fő jövedelmek a’derék Po­­segai dohány; az édes , hi­res Szemeri bor, melly a’ Montepulcianóival veteke­dik; a’ gyapjú, méz, szli­­vovicza (ráki, sertés 'sa’t. Religyiójokra nézve na­gyobb részént Római részént görög szertartásoi keresz­tény kath. és a' Diákovári­­s Körösi Püspökséghez tar­­tozandók ; a’ többiek ó-hi­­tüek , St Karloviczi Érsek, és Pakrátzi Püspök alatt. 1776-ban már csak három reformatus helységek vol­tának Eszék körül. Oktat­­tatnak Eszéki és Posegai Gymnasium­ban , a’ Vuko­­vári és Rumi al­ iskolákban. Ezekhez járult az idén a’ Karloviczi ó hitü Lyceum. A’ polgári részen , három Vármegyékben , lakóknak száma mintegy 280,902. Az katonai három regemente­ké, 230079. Ezen ország haj­dan Pannóniának egy jeles részét tette. Slavonia ne­vét vette a’ Vaf­ dik század­ban Kristus születése után ideszakadt Slavusoktól.VIII dik században tulajdon Her­­czegei voltak; i­-dik szá** zadban részszerént önként, részszerént meghódíttatván a’ Magyar Koronához kap­csoltatott. 1471-ben szenve­dett pusztíttást először a* Törököktől ; 1562-ban a’ Török iga alá­ jutott*.

Next