Hübner János (szerk.): Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlangokat, pénzeket, mértékeket, 's t. e. f. esmértető lexikon. SINAI-ZYWIEC (Pest, 1817)

T - Totnesz - Tót Ország, Slavonia

Helyt. Sachona fonál 462 h. 17 templ. 3 klastr. 2,900 1. kik többnyire kereskedők, vagyon 2 só főző háza. Sa­­chona fonál, mellynek a’ Swoskoi falu szolgál lerakó helyül Arkangyal­os felé való kereskedéssel, ’s ha­jó építő helyei. Totnesz , helys. Devon Angol Grófs.ban Dort fonál gyap­jú matéria fabrával, és jó vásárokkal. Tót Ország , Slavonia, Ma­gyarkoronához tartozó or­szág; ez alatt délre 44° 50' —460 12' É. Sz. és 340 44­— 38® 18' K. H. Dráva, Szá­va és Duna jó vizek közti fekszik. Nyug.ra és észara Horvát és Magyar­orsz. kel.­re Szervia , délre Bosznia által keríttetik. Nagysága 296­­ mfd. Hoszsza nyug­­ról kel.re 34, szélessége: 12 német mfd. Polgári és ka­tonai részekre osztatik. A’ polgári része három Vár­megyéket számlál , mel­­lyek a’ Verőczei, Posegai, és Szeremi. A’ katonai há­rom regement vidékekből áll: u. m. a’ Gradiskai, Bródi és Pétervárh regemen­tek’ földiből.Egy nagyhegy­s­töl vágattatik keresztül, melly Horvát­orsz.ból nyú­lik belé, Duna vize felé tart, és Karlowitz vsánál terül el, mellytöl Karlowi­­tzi nevet is visel. Neveze­tesek a’ Krudia és Papuk hegyek is benne. Legma­gasabb teteje 2748 lábnyira emelkedik a’ tó víz színe felett. Nagy részént erdős is, és dombos, többnyire lapályos. Fő folyó vizei: Dráva, Száva és Duna , mel­­lyek által Magyar ország­tól, Bosniától, ’s Szerviá­tól elválasztatik. Nevezetes fó vizei: Illova, melly Hor­— 266 vát orsz.tól különözi ; Bie­­la, Pakra, Vukinszka , Vut­­sitza, Orlyava, Vuka, Kos­suth , Strug, ’sa’t. Számos tavai, mocsári és posványi is vannak , mellyeket a’ kiáradó tó vizek szaporíta­nak. Levegőege a’ hegyes környékekben tiszta és egés­­séges; a’ vizek körül ned­ves, egésségtelen ; a’lapá­lyokon lágy és heves , úgy hogy a’ marhák itt kinn telelnek, ’s a’tél többnyi­re csak két holnapig tart. Földe jó kövér, trágyázás és jó miveltetés nélkül is termékeny közönségesen. A’ növevények országából bővelkedik kukoriczával , búzával, mindennemü, ga­bonával, tönköllel, dohán­nyal, krumplival, babbal, lencsével, ’s más főzelék­kel. Gyümölcsöt is , kivált szilvát, baraszkot, geszte­nyét, mandulát, gazdagon terem. Erdeiben külömb­­féle fákat nevel , nevezete­sebbek a’ tölgy , bükk, nyír, nyár, kőris, török­­magyaró és édes fák. Szá­mos itt a’ szeder, és vad gyümölcsfa is. Dombjai rakvák szőlő tőkékkel olly bőven , hogy ezek vadon is teremnek, és külömb­­féle csemetékkel. Az álla­tok országából: Szelíd ál­latai a’ számtalan sertvés, sok juh, méh, kivált Sze­rem Várm.ben , és elég szar­vasmarha. Vadakkal is bő­velkedik ; ezekből enni va­lók a’túzok , mindennémü fogoly , sárcsa , fáczán , snepf , és más szárnyas és erdei állatok. Nem enni va­lókból nevezetesebbek : a’ medve, farkas, róka, ge­­rény, hiúz,borz, vidra; a’ sas, keselyű, sólyom, vércse, külömbféle kánya.

Next