Ismerettár, a magyar nép számára, 8. kötet. Növények - Ptolemaeusok (Pest, 1862)

P - Petilius Cerealis - Pető Gergely - Petőfi Sándor

509 Petilius Cerealis Petőfi 510 vatkozott, és e miatt a meg­bukott girondistákkal bebör­­tönöztetett, sikerült egyébiránt fogságából megmenekülnie, a­­zonban félrohadt teste nem sokára egy gabona vetésben találtatott. Petilius Cerealis, Vespa­sian jeles hadvezére, ki a ger­mán és gall népekkel szövet­kezett Claudius Civilis ba­­tavok vezére ellen küldetett és a lázadók egy részét, a tre­­vireket, megverte és megh­ó­­dítá. Civilis ellen egy pár csa­tát ő is veszíte ugyan, de a batavok még­sem bírtak ma­isokat a rómaiak ellen hossza­­sabban fentartani, azért Civilis a 70. évb. békét kötött, mely­nek következtében a batárok, miként az előtt valának, Róma adómentes szövetségesei ma­radtak. Pető Gergely, élt a XVII. század első felében. Birunk tőle ily czimű munkát : „Rövid magyar krónika, sok rendű Hi­storiás könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe sze­degetett és íratott­, mely 1826-ig terjed s utóbb Kál­­noki és Spangár által bővítve jelent meg. Petőfi(családi néven Petro­­vics) Sándor, legnagyobb ma­gyar lyrai költő. Állítólag Sza­badszálláson Kis-Kunságban 1823-ban született. A tüzes és makacs ifjoncz lelkéből meg­utálta az iskolai életet. Sel­­meczről Pestre szökött, besze­gődött a szinházhoz, vidor utczagyermek életet élt s ko­rán harczolt az élettel és ön­magával, hogy diadallal emel­kedjék belőle. Petőfi 17 éves volt. Atyja, Pestre jött s erő­vel vitte haza, de Petőfi ke­veset időzött az atyai háznál, Sopronba küldetvén , hogy iskolába járjon, katonának ál­lott, itt is verseket irt és ol­vasott, azért tudós katonának gúnyolták , a katonaságra csakhamar reáunt, s miután két évig katonáskodott, s sokat szenvedett , beteg jen és az ezred orvosa elbocsáttatását eszközlé ki. Ekkor 1842-ben Pápára ment, ott egy darabig meglehetős szorgalommal ta­nult, később színész akart lenni s csakugyan többször szegődött a vándorszinészet­­hez, de mire sem mehetett. 1843- ban Debreczenbe utazott, hol egész telet töltött betegen és szegényen, de sokat olva­sott és irt, ekkor tanulta meg tökéletesen a franczia nyelvet. 1844- ben Frankenburg meg­hívására Pestre jött s írói pályára lépve nem sokára az egész országban hires lett. A hirre kapott ifjú költőt Vahot Imre, a „Pesti Divatlap“ ak­kori szerkesztője , magához fogadó szerkesztősegédnek. Anyagi állapota némileg biz­tosíttatván,nagy­obbszerű mun­kássága s kifogyhatlan termé­kenysége ez időtől kezdődik. 1845- ben már költeményeinek II. füzete is megjelent Pesten, melyek elsejét a „Nemzeti kör“

Next