Közhasznu esmeretek tára A' Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva, 5. kötet. Fo - Gwayra (Pest, 1833)

F - Francziaország - V. Francziaország történetei 1830 olta

FRANCZIAORSZÁG TÖRTÉNETEI 121 régtől. Dupont is, amannak bajtársa, benyujtá elbocsátását; a’ júliusi nap az év utolsó napjával lebucsúzni látszott. Az 1831-ks év első napja egész fénnyel ’s pompával ünnepeltetek a’ franczia udvartól. A’ kamarák ülései tunyák, a­ franczia nép szénte Bel­giumon ’s Lengyelhonon függ. A’ tanulók lelkét korlátok közé akarják sz­oritani. A’ községek kormányáról törvény vitatik , nem a’ nép ínyére. Jan.2­­-kán törvény hozaték a’ személy,-butor,-ajtó,-ablak ’s patentadó iránt. Febr. 1-jén az israélita papoknak fizetés rendeltetik. 11-kén a’ budget adaték elő, m­elly iszonyú nagy 10­1,177,151,135 fiánk. Febr. 14-kén a’ Berry herczeg halotti ünnepe lázadást szüle. A’ nép a’ Bourbonok buzgólkodó barátit a’ templomban megtámadá, as érsek házát bevevé,— a nemzeti őrség rendet csinála. 15-kén a’zavar megújult; a’ st. germai­­ni l’Auserrois egyház falakig elpusztitaték, nem különben az érseki pa­lota , mellynek tetejét is a’ Seinebe hányták. A keresztek leszórásával ’s az őrség munkájára viszszatére a’ rend. Jó­kái a’ király, szokás sze­rint köszönetet tön a’ nemzeti őrségnek ; czimiréből kénytelen vala a’ liliomokat kitörülni. Utóbb a’ kamara eloszlás sürgetteték ; Odillon- Barrot letétetek a’ seinei praefecturáról ; Merilheu elbocsátaték , kit Be­­renger és Lafitte is (Máj. 10-kén) követtek. Mart. 13-kán uj ministerium hirdetteték ki, hatalmas az emelkedő és zajlongó elme korlátozásában. Tagjai, a’Perrier választották ezek: (Perrier a’belü­gyek ministere), Louis báró financzmin , Barthe igazs. minister’s az országi tanács elölülője, Mon­­talivet a’ köztanitás és cultus min., Argont a’ kereskedés és közmunkáké, Rigny tengeri min., Soult marsal hadi min., Sebastiani a’ külügyeké. Ezen egyesület mellékneve: juste milieu (igaz közép). Julius emberei nincse­nek benne; — a’ nép heve bűn előtte; vágyja :­­szigorúság és nyugalom ben, béke kívül.C1 A’ nép nem bizván benne, társaságok (associatio) támadtak, Frankhon becsületét és nyugalmát fentartandók. Perrier kikelt ellenek; szava nem használván a’ résztvevő tiszteket letévé hivatalaikból. Az elővett budget 1,434 millió frankot teve. April 6-ban per kezdődik a’ decemberi zajongásnál befogtak ellen , kik Életem nélkül igen nyíl­tan , szabadon vallottak. Egyik azt mondá. ..erztelenség volna a’köz­társaság végett összeesküdni, mivel ez a’ nemzet akaratjából is ki fog csirádzani. Habozva ’s bakletten hozattak ítéletek ; a’ szíjban voltakat majdnem halálra itélék ; a’ nép zuga, ’s az ártatlanoknak határzottakat diadal kocsin voná a’ város egy részén keresztü . A’ nemzeti őrség ren­det tarta itt, amott szerze. 16-kán nagyobb tolongások voltak, kardal többen véreztettek meg; 17-kén a’ seregek fentarták a’ rendet, de nem csupán a' nemzeti őrség, melly az igazgatás dolgában lomhának mutatá magát, hanem Perrier egész hatalma, a’ rima sereg, huszárok stb. Aprilis 20-kán a’ király személyesen zárá be a kamarákat ; 30-kán ren­­delmény adalok, melly a’ Decemb. 30-kán 1810 ban megígért tisztelvé­­nyeket (decoratio) a’ juliusi hősök szántára meghatározá, ’s 1500 jutal­mazandó nevet foglala magában. A’ tisztelvény’ neve: Juliusi ke­reszt. Egyik oldalán ez álljon: a’ Francziák királyától adaték. A’ megtisztelt esküdjék hivséget a’ királynak, engedelmet a’ törvényeknek. Ellenszólás jön; kevés fogadá el. A’nagyobb rész öncsinálta jegyet horda ez oldal - felírással : „Védőinek a’ báladalos haza.11 Hátulsó felén három egymásba font borostyán vala ez írással. ..27. 28. 29 Julius, 1830. haza, szabadság.“ — a’ szélén pedig: A’ frantziák királyától adatok.— Május elsején a’ király névnapja volt, a’ polgár­ királyi udvart egyitt fényben mutatva ; 5-kén Napoleon halálának emléke ünnepelteték. Nagy tolongás volt a' Vendôme téren. A’ lerontott Napoleon szobrának felállí­tása meghatároztaték , s reá segédpénz szedetett. Este felé koszorul­ó nép jőve a’ szobor-talpazathoz, gyöngyvirág- és rózsa - koszorúval fedte azt. Ezen jelenés ismételtetek egész 9-dikig, mikor esti 10 órakor egy koros csapat jőve oda, a’ marseillaiset énekelve, ’s a’köztársaságot és népurodalmat éltetve; de tovább tánczolva elcsendesedett. . JO­kén a bé-

Next