Közhasznu esmeretek tára A' Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva, 12. kötet. Thaarup - Zwingli (Pest, 1834)

U - U - Udvar

TZSCHIRNER UDVAR Í8i susnál szétszórta ’s erre Phoenicidt és Syriát a’ föld­küzi tenger part­jával elfoglalta, Tyrus is megvétetett, bár 7 hónapig ellenállott. Romaiak urasága alatt,­ kiterjedt kereskedéséért Tyrus kedvező álla­potban volt. Későbben az egész tartománnyal együtt Saracenek ke­zébe került 's a’ kereszthadak alkalmával erős hely volt, mellyet a’ keresztvitézek elszántsággal védtek a’ Saracenek ellen. Török fel­sőség alatt igen alá ment a’ hely­, ’s báró Tolt szerint a’ Mutualik ( Libanon népsé­ge) hajtották hatalmok alá. Tyrus kikötője legjobb ugy­an még mindég az egész syriai parton , de a’ kereskedés a’ szomszéd iSaidba (hajdani Sidon) vonult, hova Sur csupán kevé­s dohányt, ga­bonát ’s font selymet viszen. Tzschirnkr (Heinrich Gottlieb), theologia doctora , a’ leip­­zigi tam­ástemplom lelkésze ’s a’ leipzigi egyházi megye superinten­­viense, az egy etemben 2-dik theol.­­ tanító ’sat. 14 nov. 1778 szül. Mitweidálban (a’ sz.ísz király s.). 1799 a’ dresdai főconsistoriumban pro candidatura megvizsgáltatván , annyira megnyerő Reinhard hires udvari főpredikátor tetszését, hogy ez étet Wittenbergben academiai tanítóság vállalására ösztönzené, mit tett is 1800, honnan 1809 Leip­­zigba hivaték. Számos munkái közt jelesbek : Memorabilien für Fre­­diger (8 köt. 1811 —21); Liber den Krieg (Leipz. 1815), mellyre az adott alkalmat , hogy Németországnak a’ franczia járomtól leendő megszabadításában igen heves részt vevőn , a’weimari nagy herczeg pa­rancsnoksága alatt állott szász sereggel Jun. 1814 mint tábori pap Francziaországba ment; továbbá Beleuchtung den Haller'sehen Über­tritte , midőn Haller berni patrícius kath. hitvallásra mene által; 2 Ka­­tholic­innus und protestantismus , aus dem Standpunkte der politik betrachtet (1822); Die Sache Griechenlands, die Sache Europas (Leipz. 1821); Die Gefahr einer deutschen Devolution (2 kiad. Leipz. 1823); Das Reactionssystem (Leipz. 1824) ; Die Anklagen der Stun­den der Andacht, gewürdigt von einem Freunde ihres T­erfassers (Frankf. a. M. 1826); Zwei Briefe­ über die jüngst zu Dresden er­schienene Schrift: Die reine katholische Lehre (1826); Jahrb. der Geschichte und Staatskunst ; Wie geschah das Frankreich katholisch blieb? ; szelkestette a’ Rahrdttöl, Tellertől , Löftlertöl ’s Ammontöl elkezdett Magazin für Früdiger-t is. Mh. 17 Febr. 1828. T. az em­beriségnek szabad érzetű ’s legmelegebb szónoka, éles látású vizs­gálódó, egyházának rendithetlen védője, a’ 19 század első negyede legkitetszőbb egyházi szónokainak egyike ’s egyetemének igen sze­retett ’s imádott tanítója volt. l_­ az abc egyik betűje, ’s egyik magánhangzó, melly a’ szájnak összeránczolása által mondatik ki. U i. V a K alatt, politicai értelemben, valamelly nagy urnak, feje­delemnek, különösen pedig uralkodónak lakhelye és háznépe , tiszt­viselőivel ’s a’ szolgálatára lévő személyekkel együtt, értetik ; néha pedig csak maga az uralkodó, vagy az ő kormányférj­ai. Udvari hivataloknak , azok a’ tisztségek mondatnak , melly­eket a’ főbb nem­zetsége személyekből választottak (udvarnokok), az uralkodó kegyel­méből , körülötte viselnek. Udvari dáma czimmel azok az asszonysá­gok tiszteltetnek , kik v. az uralkodómé szolgálatára, v. pedig a’vele

Next