Közhasznu esmeretek tára A' Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva, 12. kötet. Thaarup - Zwingli (Pest, 1834)

T - Typographia - Typus - Tyr - Tyrol - Tyrrhenia - Tyrtaeus - Tyrus

ISO TYPOGRAPHY TYRUS­ rint a’ legyőzött szörnyeteg a’ Tartarusbail ’s a’ phlegraei mezők Cit­­maenél Olaszországban rajta feküdtek, úgy, hogy a szőrös mesje a’ tender alatt Sicíliában az Aetnához nyúlt. Nappal gőzoszlopokat, éj­jel lángot ’s követ okádott, szörnyű zúgással a’ tengerben ; mert le­­lánczol­va az Aetna teteje és töve közt feküdt szétzúzott derékkal. Ovid egész Siciliát rajta fekteti, az Aetnát fején, a’ petofi fokot jobb, a’ pachynit bal karján ’s a’ k­lybaeit lábain. Némellyek szerint Apol­lo lövé meg. Kiömlött véréből származott az arany gyapjút őrző sár­kány ’s minden kígyó. Rehidnával nemzé T. Othrust, Cerberust, a’ lernai kígyót és Chimaerát. A’nemeai oroszlány , hesperiai sárkány, kaukázusi keselyű ’s a’ sphinxek (és Hesiod szerint, Notust, Bors­ait és Zephyrust kivévén, minden ártalmas szelek) is gyermekei vol­tak. Typhon meséje nem egyéb, mint földalatti szelek, földingások, vulkánok ,sat. képesítése volt.­­ Földleiratban Typhon gyakran pusz­ta tájékokat jelenti Typ OflIOPHIS, l. Könyv nyomtatás. Tms, 1. Betűk. Tyr, Odin fi­­­a , Balder testvére, de Thorral nem egy, régi éj­szaka mythologia szerint had és győzedelem bátor ’s vitéz istene volt, mint Mars a’ Romaiaknál. L. Cristav Büsching Das Bild des Golfes Tyr, mell­y Felsősel­lesiában találtatott meg, (Breislau 1819). Tyror,, 1. Tinói,­ Tyrrhenia, Tyrrhe­nek, régi neve Etruriának (Közép­­olaszország részének) ’s Etruria legrégibb lakóinak, kik Herodot szerint Urbiából vándoroltak be ’s gyakorlott hajózóknak , városépí­tőknek ’s­ kereskedőknek , de zsáki hiányzóknak is h­atnak. Niebuhr azt mondja, hogy a’ Tyrrhenek és Pelasgok 's a’ pelasgi Tyrrhenek az Etraskokkal ugyanazon nép. T­yrtaeus görög költő a’ 24 olymp­as körül virágzott, K. e mintegy 084 évvel. Híres arról, hogy a’ Spártaiakat hadi dalai győ­zelemre gerjesztők. Messena ugyanis két izten verte m­eg már Spar-*­tát. A’ delphosi oraeulumhoz folyamodék hát, melly közbenjáróul becsületes békekötés végett valamelly idegent ajánla. Illyenért Spár­­ta Athénét kérte meg. Athene Tyrtaeus költőt, kaidé , mint polgár­társát , ki elzengvén dalait a’ Spártaiak előtt , ezeket megegyezésre szelídítő, sőt hadi énekeivel annyira neki bátritá , hogy most ők lő­nek győztesek. Tyrtaeus alapitá meg azon kardalokat is, mellyek áll a becsre kapának, hogy bizonyos időkben mindig el kelle énekel­­tetn­iek. Tyrtaeus neve alattiének szóll ránk, mellyeket jegyz. Klotz adott ki , Altenburgban 1707 , újabban Frank. Német rimes versek­ben forditált Zinkgräf , Weisse és Conz. Olvashatni e’ gyűjtemény mellett is: Lieder für Deutsche im Jahr der Freiheit 1813, Arndt­­tól ‘ Weber­tei Elegische Dichter der Hellenen , Fran­kf. a. M. 1826. ’Tyr­is , a’ régi világ leghirebb városainak egyike, Sidonnal hajdani PaoENicia-nak (i. e.) legnevezetesb ’s leggazdagabb városa , most Sur névvel csekély hely Syriának acrei basaságában. K. e. már 1300 jeles és virágzó, kereskedés és hajózás által gazdag ’s hatal­mas város volt Tyrus, melyben mesterségek ’s kereskedés szépeit virágoztak. Hiram nevű királya Salamon zsidó királynak barátja ’s szövetségese Volt ’s tudva van, hogy az izraeliták építést ’s hajózást a’ Tyrusiaktól tanultak. Phoeniciaiak , ’s főleg Tyrosiak , találták fel a’ hajóépítős jobb módját, éjjel csillagok utáni hajózást ’st. Nem csak a’ földközi tenger minden partját, hanem az atlasi óceánt is meglátogatták, ’s Britanniából czint hoztak. Cades (most Cadiz) Spa­nyolországban ’s Carthago Afrikábart Tyrus gyarmatai voltak. Kő­sziklán ’s mindenfelől a’ földközi tengertől körülvéve, Tyrus igen e­rős város volt. Nabugodonozor 13 évi vivás után megvette; de a’hó­dító holta után ismét felvirágzott. Midón Sándor Darius seregei is-

Next