Szentmiklóssy Géza (szerk.): A magyar feltámadás lexikona (Budapest, 1930)

B - Balkay Dezső dr. - Balkányi Kálmán - Balla Béla dr. - Balla Ernő dr. - Balla Pál - Balla Szigfrid

437 landó Bizottságának elnöke, a Magyar Mól­nak és Építész Egyletnek választmányi, az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak és még sok más kari és társadalmi egyesületnek választ­mányi tagja. Balkay Dezső dr., ügyvéd, ny. alezredes. Nagyszombatban született, 1872-ben. Középis­koláit Kolozsvárott végezte, a jogi és állam­­tudományi doktorátust Budapesten 1909- ben. Ügyvédi oklevelét 0 1921-ben szerezte meg. A bécsújhelyi katonai aka­démiaelvégzése után 1892- l>en hadnaggyá avatták. 1904-ben századosi rang­ban a honvédséghez lépett át, 1900-ban a pécsi hon­­védhadapród iskolában ta­nár lett. 1913-ban törzs­tiszti tonfolyamot végzett és őrnaggyá nevezték ki. A világháborúban elejétől végig részt vett, súlyosan sebesült és számos kitüntetést nyert. A Vaskorona-rend, a III. oszt. katonai érdemkereszt a kardok­kal. a Signum Laudis, sebesülési érem, bronz Vaslkereszt, török vasfélhold, Vöröskereszt tisztijelvény, 11Г. oszt. bronz Vöröskereszt stb. tulajdonosa. 1920-ban alezredessé nevezték ki és a Hadi Levéltárba osztották be : 1921-ben nyugállományba vonult és ügyvédi Irodát nyi­tott. A büntető járásbíróságnál ügyészi meg­bízott, törvényszéki hites német, tót és cseh tolmács. Mint ügyvéd, általános praxist foly­tat, speciálisan házassági jogi ügyekkel és katonai védelemmel foglalkozik. Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója. Debrecenben született, 1883-ban. Jogi tanul­mányait Berlinben és Budapesten végezte, majd ügyvédi oklevelet nyert. 1908-ban az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület tit­kára, 1918-ban pedig igazgatója lett. A Ma­­gyar-Bosnyák Keleti Gazdasági Központ meg­alapításában Lánczy Leó oldalán tevékenyen részt vett. 1922-ben Genovában, 1923-ban Genfben mint hivatalos szakértő jelent meg a konferenciákon. Kimagasló publicisztikai és közgazdasági tevékenységet fejt ki, az OMKE hetilapjának szerkesztője. Balla Béla dr., ügyvéd. A gömörmegyei Vaksi-pusztán született, 1884-ben. Középisko­láit Késmárkon, egyetemi tanulmányait Ko­lozsvárott és Budapesten végezte, 1908-iban ügyvédi oklevelet nyert. Még ügyvédi vizs­gája előtt, 1906-től 1907-ig ügyészi megbízott volt. Később hosszabb ideig Karcag város képviselőtestületének volt tagja. A világhá­ború alatt katonai szolgálatot teljesített és több kitüntetést kapott. Ügyvédi irodájában általános praxist folytat, speciálisan kereske­delmi jogi ügyekkel foglalkozik. A Budai Ügyvédek Egyesületének - főtitkára, a Budai Polgári Körnek, a Budai Clubnak, a Fészek­nek, a Lipótvárosi Kaszinónak és számos más kari és társadalmi egyesületnek tagja. Jogi szakcikkel hazai és külföldi szaklapok hasáb­jain jelentek meg. Balla Ernő dr., ügyvéd, székesfővárosi bi­zottsági tag. Tokajon született 1889-ben. Kö­zépiskolai tanulmányait Nyíregyházán az ág. hitv. ev. főgimnáziumban végezte, egyetemi tanulmányokat a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen folytatott, ahol 1913-ban Oklevelet nyert. Előbb Olaszországba ment tanulmányútra, majd onnan visszatérve, Bu­dapesten ügyvédi irodát nyitott. 1926-ban szé­kesfővárosi törv. hat. biz. póttaggá válasz­tották, 1929 óta pedig rendes tagja a városi közgyűlésnek és elsősorban közélelmezési kér­désekkel foglalkozik. А IX. kér. adófelszó­­lamlásl bizottság tagja. Balla Pál, ny. h. államtitkár, gépész­­mérnök. Budapesten született, 1864-ben. Középiskoláit szülővárosában, műegyetemi tanulmányait Bécsien végezte, majd a Ganz villamossági rt.-nál alkalmazást vállalt. 1887-ben a magy. kir. posta mérnökévé ne­vezték ki. Az 1896-ban Budapesten megtartott nemzetközi távírda konferenciának titkári teendőit látta el. A mllleniumi kiállítás ren­dezésében tevékenyen részt vett. 1897-ben a távbeszélő hálózat újjászervezésére és újjá­építésére kapott megbízást, ami a Teréz-köz­­pont megnyitásával végződött. Azután a posta készül ék javító műhelyét és műszerész­­tanonciskoláját szervezte meg s vezette 1920- ig, mely évben a budapesti táviró és tava­szelő igazgatóság vezetésével s a háború és forradalmak által megviselt ez intézmények­nek rekonstrukciójával bizták meg. 1920- ban helyettes államtitkári címmel vonult nyugalomba. A Ferenc József-rend tiszti ke­resztjének, az orosz Szent Anna-rendnek, a görög Megváltó-rendnek, a Szent Sir-rend­­nek és a bolgár polgári érdemrendnek tulajdonosa. A Magyar Mérnök Egyletnek előbb főtitkára, majd alelnöke volt. Balla Szigfrid, a Magyar Kereskedelmi Csarnok főtitkára. Budapesten született, 1895-ben. A Kereskedelmi Akadémia és a Ke­leti Akadémia elvégzése után katonai szolgá­latot teljesített, mint tar­talékos tüzérfőhadnagy vett részt a világháború­ban és több kitüntetésben részesült. Működését a Hadianyagértékesitő R.-t osztályvezetőjeként kezd­te meg, 1920-ban pedig a Kereskedelmi Csarnok szolgálatába állott segéd­titkári minőségben. 1925- ben főtitkárrá választották. A szakirodalom­nak elismert munkása, cikkei különböző fo­lyóiratok és napilapok hasábjain jelennek meg. Több nemzetközi értekezleten képviselte a kereskedelem érdekeit. Számos szakmai egyesület titkára és a Budapesti Kereskedel­mi és Iparkamara levelező tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék