Magyar Lexikon 13. Nogat-Planetarium (Budapest, 1883)

O - Ozmanieh-rend - Ozmánok - Ozmund - Ozokerit - Ozolyi Flóra - Ózon - Ozora - Ozorai Imre - Ozoray Fülöp - Ozorkov - Ozothallia

Ozmanieh-rend 286 Ozothallia tették hatásukat. Minthogy a főparancs­nokság teljes tétlenséget tanúsítva 0. sorsa iránt, még csak kísérletet sem tőn annak kiszabadítására, az élelmiszerek pedig mindig jobban és jobban kifogy­tak, utoljára is kirohanásra kellett magát elhatároznia. Decz. 10. megtörtént a kiro­hanás Viddin felé, de midőn az előre ér­tesült oroszok 0.-t hatalmas tömegekben körülvették, egyúttal pedig az általa el­hagyott plevnai védmüvekbe behatoltak, a török hadsereg tarthatatlan állapotba kerülvén, kénytelen volt magát megadni. 0.-t, kit az orosz hadvezetés a legnagyobb kitüntetésekkel fogadott, Kharkovba szál­lították, honnan már 1878-ban a driná­­polyi fegyverszünet megkötése után el­bocsáttatott, hazatérve a konstantinápolyi helyőrség parancsnoka lett és a szultánra kiváló befolyást nyert. Ozinanieli-rend, török rendjel, melyet Abd-ul-Aziz szultán alapított 1861. az állam iránt tanúsított kiváló érdemek jutalmául. Maga a rendjel hatcsúcsú zöldre zománczozott aranykeresztböl áll, szögle­teiben ezüstös sugarakkal. A rendjelnek három osztálya van és kivált törökök decoratiója, mig külföldieknek a Hedsidje­­rendjel szokott adományoztatni. Ozmánok, a törököknek másik el­nevezése, mely Ozmántól ered, ama hatal­mas harczostól, ki 1299. Angora és Brussa között egy nagy birodalmat alapított. Ozmund (lat. osmunda), a harasztok családjába való növény, 1. királyharaszt alatt. Ozokerit, viaszforma, sárga, hagyma­zöld és szinte barnába játszó ásvány, mely könnyen olvad és akkor olajos folyadékká változik. Tovább is hevittetvén, meggyűl és élénk lánggal ég. Főleg Galiczia és Bumániában fordul elő és gyertyakészi­­tésre használtatik. Ozolyi Flóra, vallásos Írónő, szül. a múlt szd. közepén a Frangepán grófi csa­ládból. Apja a Bécsújhelyben lefejezett Frangepán Ferencz volt és leánya elke­seredettségében apja lakhelyéről nevezte magát Ozolyinak, Szent-Klára-rendű apácza lett és különféle vallásos munkák forditása és átdolgozásával foglalkozott. Ilyenek voltak: „Megdicsőitett peniten­­cziatartásnak eleven példája“ (Pozsony 1772); „Jó reménység hajócskája“ (Buda 1743) stb. Ozon (gör.), tulajdonképen a. m. a szagos, illatos; az élenynek Schönbein által föltalált sajátszerű módosulása. Az által keletkezik, ha vagy tiszta élenyen vagy élenytartalmú gázokon keresztül villamos szikrák csapnak által, vagy pe­dig ha vizet bontunk szét erős galván­­folyam segítségével. Az o. közönséges hömérséknél oly tulajdonságokkal bir, melyek a halványéihoz hasonlítanak, de azokat mégis fölülmúlják. Az o. a növény­színeket , jelesül a lakmuszt meg az indigót elhalványítja, a jodkáliumot szét­bontja és 200°-on túl hevitve maga is fölbomlik. A légköri levegőben mindig van egy kis o., különösen viharok után. Ozora, mváros Tolnamegyének dom­bóvári járásában Diibrente és Dorog nevű pusztákkal. Van itt pécs-simon tornyai róm. kath. esperesség, olvasókör, kaszinó, kölcsönös népsegélyzó egyesület, 4121 magyar lako3 és postahivatal. Ozorai Imre, régi magyar theologiai iró, egyike az elsőknek, a kik Witten­­hergáha mentek tanulás végett 1530 körül. Visszajővén tanító volt Békésben, majd udvari pap több előkelő családnál. Magyarul irt egy művet: „A Krisztusról és az eklézsiájáról“ czimmel (Krakó 1546). Ozoray Fülöp, régi magyar four, a ki állítólag csizmadiamesterségböl küz­dötte föl magát a magas rangra, melyet elfoglalt, Zsigmond király idejében Szöré­nyi bán volt, temesi főispán és a sárkány­­rendnek tagja. 1417. jelen volt a koszt­­niczi zsinaton és halála után jelentékeny vagyont hagyott hátra, melyet olaszor­szági városoknak (kill. Trevisonak) föl­­prédálása alkalmával szerzett volt ma­gának. Ozorkov, gyárváros Orosz-Langyelor­­szágnak varsói kormányzóságában, a Bzura­­mellett 8000 lak., kik élénk posztóipart űznek. Ozothallia, növény a tengeri harasztok családjából, melynek telepe hengeres vagy pedig lapos, a középre benőtt léghólyagok által csomószerüenfölduzzasztott; az oczeá­­nokon előforduló 8 fajtája közül említendő az o. n o d o s a, melynek telepe láb 5 hosszú és összenyomott. Hamuját használják,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék