Magyar Lexikon 15. Sopornya - Vezér (Budapest, 1884)

S - Szemling és Szemlingfélék - Szemmérték - Szemölcs - Szemöldök - Szempez - Szemtompaság - Szemtükör - Szemüvegek - Szemüveges kigyó - Szemvidító - Szemvíz - Szemzés - Szén - Szénagyag - Szénás

Szeműn; 160 Szénás oldala domború, a hátsó azonban dom­­borubb mint a mellső. Szemling és Szemlingfélék, 1. Sal­mon e s alatt. Szemmérték, a nagysági viszony meg­becsülése pusztán a szemmel való megtekin­tés szerint; a sz.-nél a következő szabá­lyokra, részben szemcsalódásokra kell külö­nösen figyelni: l)lebetólegugy álljunk, hogy a vizsgálandó vonal előttünk keresztben feküdjék; 2) a vonal görbületei sz.-nél kisebbnek látszanak mint valóban; 3) felfelé tekintésnél egy tárgy közelebbnek látszik, mint ugyanazon magasságból le­felé tekintve; 4) a szegletek leginkább megbecsülhetek, ha vízszintes síkon fe­­küsznek előttünk'; 5) hegyes szegletek könnyebben megbecsülhetek mint a tom­pák; 6) oly felületek, melyeknek felülete kerületükhöz képest igen nagy (négy­zet, kör) aránylag kicsinyre, ellenkező esetben nagyra becsültetnek; 7) sötét tárgy világos alapon kisebbnek, világos tárgy sötét alapon nagyobbnak tűnik fel. Szemölcs (Verruca), szabálytalan kinö­vés vmely szerves test felületén; különö­sen a felbőr körülirt bujálkodása; kimet­szés, lekötés és maró szerek által gyó­gyítható. Szemöldök, a homlok és szemüreg közti határon ivalakban elterülő szőrzet, mely a szem egyik védő szervéül szolgál, a mennyiben a homlokról lefolyó izzad­ságot felfogja. Szempcz vagy Szene z, mváros Po­zsonyim szempezi jár.; 3135 magyar lak.; vasút, távíró és postaállomás. Szemtompaság, 1. gyöngyszem ü ség alatt. Szemtükör, egy Helmholcz által szer­kesztett, azóta többszörösen módosított szemorvosi eszköz, melynek segélyével a pupillán keresztül a szem belseje meg­­világittatik és pedig oly módon, hogy azt egyúttal az orvos is vizsgálhatja, miáltal fontos kórisméi eredmények ér­hetők el; hogy a szemgolyó belső hátte­réből minél nagyobb rész kerüljön vizs­gálat alá, előzetesen a pupillát ki szokták tágítani atropin által. Szemüvegek, a szem fénytörési rend­ellenességeinél ezen rendellenességek ki­egyenlítésére szolgáló üveglencsék, és pedig a szükségletnek megfelelöleg vagy homorú vagy domború, nevezetesen a myopiáuál homorú, presbyopiánál dom­ború lencsék; vannak továbbá olyan szemüvegek is, melyek a fénytöréssel semmi összefüggésben nincsenek, mint a por ellen és erős fény ellen védő szem­üvegek ; ezeket természetesen igen könnyen kiválaszthatni, inig a valódi lencsékből álló szemüvegek kiválasztását mindig ahhoz értő szemorvosra kell bízni. Szemüveges kígyó, 1. Naja alatt. Szemviditó vagy szál kacsék,a táto­gatok (scrofularinae) családjába tartozó növény nem, 1. Euphrasia alatt. Szem viz, leggyakrabban a szem gyula­­dásos bántalmainál használt gyógyszer, fehér gálieznak vízben való oldata, mely­hez leggyakrabban kámfort, néha mor­­phint adnak, s hogy kellemes szaguvá tegyék, a viz helyett rózsavizet vesznek. Szemzsir, sárga higanyéleg egyszerű irral összedörzsölve; használják általában a higany javallata eseteiben. Szemzés, a fanemesitésnek s a fák rügyek által történő szaporodás á-nak | egyik alakja, melynél a nemes galyról egy vagy több szemet (rügyet) háromszög vagy ék alakban lemetszenek s ezt a ne­­í mesitendó alany kérgén T alakban ejtett j sebbe helyezik, azután bekötik, midőn a szemzés szerencsés végrehajtása esetén a nemes rügy a nemesítendő alany kér­­j gével összeforral! és kihajt. Szén (Carbo), vegyileg tiszta állapot­ban s z é n e n y, az állati és növényi anyagoknak a levegő kizárása mellett történő hevítésének terméke; leggyakrab­­| bau színtelen vagy fekete színit és átlátsz­­j hatlan, alaktalan tömeg, a vegyileg í tiszta szén azonban átlátszó kristályok­ban is előjön, midőn a neve gyémánt; egyes fajai: anthracen, faszén, kőszén, grafit stb., melyek közül a kőszén leginkább világításra és fűtésre, a faszén pedig másnemű technikai czélokra I szolgál. (V. ö. Kőszén). Szénagyag, szénporból és agyagból álló, az aknakemenezék bevonására hasz­nált keverék. Szénás, falu Békésrn. orosházai járá­sában 2334 magyar lakossal; postahi­vatal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék