Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 1. Aágh Endre - Faust (Budapest, 1929)

B - Beli Gyula - Belics Andor - Beliczay Gyula - Belinszky József - Belizár - Bellák Ignác - Belletti E. - Bellincioni Gemma - Bellini Bianka

Beli Gyula­ grádban. — 1908. júl. 2-án Polgár Károly színtársulata kapott játszási engedélyt 5 napra; minden este zsúfolásig megtelt a színház; előadták a Boccacciát, Denevért, V­arázskeringőt, Casanovát, Katalint, Szul­tánt. Az ottartózkodás alatt a szerb és ma­gyar színészek szerb és magyar színű ko­kárdát viseltek. Beli Gyula, operaénekes, sz. Biharcsa­­lánoson (Bihar m.), megh. 1913. aug. 4. Düsseldorfban. 50.000 márkát kitevő va­gyonát részben Düsseldorf városára, rész­ben szülőfalujára hagyta. Belies Andor, színműíró, sz. 1860-ban, Rozsnyón. Munkái: A megvetett szer­­em, népsz. 3 felv. 1898. dec. 22. Beszterce­bánya. — Amit a rög beszél, népsz. 3 felv. 1900. U. o. Beliczay Gyula (beliczi), zeneíró, színi­­akadémiai tanár, sz. 1835. aug. 10. Ko­máromban, megh. 1893. ápr. 30. Buda­pesten. 1851-ben Bécsben tanult, ahol 1856-ban karnagyi állást kapott. 1871-ben beutazta Németországot, Belgiumot, Hol­landiát, Franciaországot, azután Pestre köl­tözött és munkatársa lett Ábrányi Kornél »Zenészeti Lapok« c. szaklapjának. 1888- ban a budapesti »Zene- és Színművészeti Akadémiáral­, hívták meg. Sok zenészeti cikket írt. Műveit úgy idehaza, mint kül­földön osztatlan sikerrel adták elő és ez­zel is hozzájárult a nemzeti jóhírnév erő­sítéséhez. Belinszky József, színész. (Lásd: Vi­lágháború címszó alatt.) Belizár, szomorú játék 5 felv. Irta: Eduard Schenkt, ford.: Kiss János. Evvel (és az »Árpád ébredésé«-vel) nyitották meg a Nemzeti (akkor Magyar) Színházat 1837. aug. 22-én. Személyek: Justinián, kelet­római császár: Szentpétery Zsigmond, Be­lizár, főhadvezér: Megyeri Károly, Leo, Vicanor, Rufin, a császári őrség ezredesei: Bartha János, Udvarhelyi Miklós, Fáncsy Lajos, Eutrop, főkamarás: Szilágyi Pál, Oc­ar, az alánok vezére: Hetényi József, Alamir, ifjú vandal, Belizár foglya: Eg­­ressy Gábor, Tömlöctartó: Somogyi Sán­dor, Földműves: Telepy György, Római cen­turiók: Szigligeti Ede, Egressy Béni, Ud­varhelyi Miklós,­­ Antonia, Belizár neje: Laborfalvi Búza, Iréné, leánya: Lendvayné, Zsófia, Eudoxa, Iréné barátnői: Bartháné, Szathmári Karolina, Bizánci polgárok: Havi Mihály, Daragi, Marcello, Molnár. Sokáig népszerű darabja volt a magyar színházaknak. (Az eredeti színlapról, Fán­csy Lajos színlap-gyűjteményéből. Nem­zeti Múzeum.) Bellák Ignác, színházi karénekes, sz. 1870. jan. 28. Budapesten. 1898. okt. 1-én lépett a színészet szolgálatába, a Magyar Színháznál. Ezután a Király Színház kö­telékébe lépett, ahol két évtizeden át mű­ködött. Gyermekei: B. Miklós, színész, sz. 1898. júl. havában, Budapesten. 1921. júl. havában lépett a színipályára. B. Emma, színésznő, sz. 1899. dec. 19. Budapesten. Már gyermekkorában játszott a színpadon. B. Aranka, ismert primadonna, sz. 1901. szept. 15. Budapesten. Rákosi Szidi nö­vendéke volt. 1922. júl. havában lépett a színipályára. Bellák Ignác öccse, B. De­zső, a Király Színház karénekese volt, az 1914-iki mozgósításkor bevonult katoná­nak, harcolt a szerbek ellen, súlyos sebet kapott, miért is egyik lábát amputálni kellett. Belletti E., a párizsi olasz opera és a londoni udvari színház első síposa. 1860. júl. 9-én hangversenyt tartott a Nemzeti Színházban. Bellincioni Gemma, olasz operaéne­­kesnő, sz. 1866. aug. 18. Comoban. Szü­lei vándorszínészek voltak. Már 1880-ban fellépett Triesztben, mint koloratur-éne­­kesnő, később drámai primadonna lett. 1887. márc. 10-én nálunk is fellépett a »Mefisztofelesz«-ben mint Margit (Kegle­­vich István gróf intendánssága alatt). Két évig a M. Kir. Operaház tagja volt. — Férje: Stagno Albert, tenorista, (1836—­ 1897. ápr. 27.). Bellini Bianka, magyar születésű ope­raénekesnő. Tanulmányait Lampert hírne­ves milánói énektanárnál végezte. 1881. okt. havában Pécsre szerződött, Bogyó Ala­joshoz, 1889-ben orosz császári udvari éne­kesnő volt. 158 — Bellini Bianka

Next