Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 1. Aágh Endre - Faust (Budapest, 1929)

Cs - Csanádi Tóth Lenke - Csanádvármegyei - Csanádpalota - Csanády Ferenc - Csanak Béla - Csányi Gizella - Csányi Kornélia - Csányi Mátyás - Csaplár Mici - Csapodár - Csapó-deszka - Csapó Jenő

Csanádi Tóth Lenke Csanádi Tóth Lenke, színésznő, szt. 1865-ben, Debrecenben, megh. 1919. aug. 18-án, Amerikában. Színpadra lépett 1890. ápr. havában, Gáspár Jenőnél. 1911- ben nyugalomba ment. Csanádvármegyei Színpártoló Egyesü­let Makón tartja fenn a Hollósy Cornéliáról elnevezett nyári színházat. Elnöke Hervay István nyugalmazott alispán, alelnö­ke Tar­­nay Ivor jelenlegi alispán. A választmányi tagok között vannak dr. Diósszilágyi Sá­muel, dr. Esperedi János, Rónay Gyula, akik behatóan foglalkoznak színészeti kér­déssel. Csanádpalota (Csanád vm.). A község nevezetessége, hogy itt hunyt el Kelemen László, az első magyar színigazgató 1814. dec. 24-én. (Lásd­ róla címszava alatt.) Csanády Ferenc, szerkesztő, sz. 1815. jan. 16-án, Oszlányban (Barsm.). Szín­műve : »A megzavarodott«, szmű (fordí­tás). Előadtak Debrecenben, 1835. dec. 10-én. Csanak Béla, színész, sz. 1900. máj. 20-án, Debrecenben, színipályára lépett 1928. szept. havában. Csányi (Rumy) Gizella énekesnő, 1863. okt. 28-án lépett föl először a Nem­zeti Színházban, a »Troubadour«-ban, Azu­­cena szerepében, melyről így emlékezik meg a »Pesti Napló«: »A kisasszony kellemes színpadi alakkal bír s éneke különösen a magasabb hangokat ille­tőleg teljesen kielégítő várakozásunkat. Játéka eleintén bár kissé elfogult vala, később hozzászokván a színpadi lám­pák világához, otthonosan viselé magát, s általában első fellépésre elég sikert ara­tott.« 1865. aug. 29-én a »Borgia Lucre­­tia« operában vendégszerepelt. Egyéb sze­repei: Nancy »Mártha«, Cigánynő »Ilka«, »Afrikai nő« címszerepe, »Csobánc« fő női szerepe stb. Csányi Kornélia, énekesnő. Atyja Csá­nyi Dániel, 1848-iki honvédtiszt, majd debreceni tanár, 1870. okt. 15-én tette első kísérletét Pozsonyban »A bűvös va­dász« Agatha szerepében. Csányi Mátyás, zeneszerző, színházi karnagy, sz. 1884. dec. 5-én, Szegeden, U. o. járta iskoláit is. Karmesteri műkö­dését Svájcban kezdte, majd Aradon foly­tatta. 1914-ben a Népopera karnagya volt. Sokáig működött Aradon. Munkái: »Péter abbé«. Lírai opera 2 szakaszban. (Szö­vegét és zenéjét írta.) Bem. 1911. nov. 28. Arad. »Masa«, operett 3 felv. Társszerző: Galetta Ferenc. Bem. 1923. febr. 7. Arad. Neje: Cs. Fehérváry Etelka, szí­nésznő. Csaplár Mici, énekesnő, sz. 1892. Bu­dapesten. Színipályára lépett 1914-ben. Csapodár, vj. 3 felv. Irta: Sardou Victor. Ford. Berczik Árpád és Fésűs György. Bem. 1864. szept. 16. Nemzeti Színház. Szereposztása: Champignac. Szer­dahelyi Kálmán; Constance: Szigligeti Anna; Camilla: Prielle Cornelia; Rive­­verelle: Szathmáry Károly; Fridolin: Fe­­leky Miklós. Csapó-deszka (csapda) a rivalda előtti deszkalap, amely fogantyúval van ellátva és azt a célt szolgálja, hogy a színpadon használandó szőnyeg végét közé szorítják, mely után a csapódeszkát lebocsátják, mire a szőnyeg sima állapotban marad. Csapó (Csernits) Jenő, színész, sz. 1881. nov. 17-én, Pécsett. Jogot végzett Pécsett és Budapesten. Vágó Béla színmű­vész beajánlotta egy ízben a Király Szín­házhoz, ahol egy bravúros beugrással be­bizonyította színpadi készségét, mire ked­vező ajánlattal leszerződtették. Innen Ko­lozsvárra kapott meghívást, de alig élvezte a színpad dicsőségét, máris be kellett vo­nulnia a harctérre. Bevonult mint had­apród jelölt s itt megpecsételte a sorsát: feláldozta ifjú életét a királyért és hazá­ért, a szerb harctéren hősi halált halt 1914. nov. 10-én, Pekerucs nevű magas­laton. Mint zeneszerző, sok apró kompo­­zícióval tűnt fel, ezenkívül költészettel is foglalkozott. Versei hangulatkeltők, tehet­ségre vallók. Kollegái rajongással szeret­ték, mert m­űvészlélek volt, aki rövid­ műkö­dése alatt is univerzális tehetségnek bizo­nyult, mindenhez értett, így többek kö­zött sokszor még a színházi karmestert is helyettesítette. Mint bonvivant-színész­ — 281 — Csapó Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék