Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 1. Aágh Endre - Faust (Budapest, 1929)

B - »Belesülni« - Beleznai Ignác - Beleznai Luca - Beleznay János gr. - Beleznay-kert - Beleznay Margit - Beleznay Margit - Beleznay Sámuel gróf - Beleznay Zsuzsánna - Belgrádi Berta - Belgrádi Nemzeti Színház

»Bélésűink lapokon és a Nemzeti Színház 1837-iki színlapjain is »belépti-jegy« szó áll. Az 1799—1822-iki színlapokon: »bemenetel óra« kitétel olvasható. (Szili­ E. idézett, munkája, 1902—23. oldal.). A Magyar Nyelvőr szerint: a belépő-jegy és a be­lépti-jegy »kifogástalan szó, mindkettő a belépésre jogosító jegy, a belépés jegye.« (1897. 81. szám. Zolnai Gyula cikke.) Mondták így is: Bemenő levélke. (Magyar Nyelv, 1905. 1. szám, 40. oldal. »Ada­tok nyelvünk fejlődéséhez.«) (V. ö.: Be­­meneteli­ jegy, Billet.). »Bélésüink kifejezés arra értendő, ha a színész a szerepi szövegét el­bontottja, vagyis az előírt helyes kifejezést mással, de rosszul cseréli fel, vagy pedig a me­e­mória nem működése miatt hirtelen elfe­lejti a szerepének ezután következő szavait. A belcsülés rendszerint vidéken divatozik, ahol nincs kellő próba és idő arra, hogy a szerepet a színész jól betanulhassa. Ilyenkor a színész kapkod jobbra-balra, oda nem vágó szavak után. Ingadozik és kudarcot vall. A kezdő, vagyis az úgy­nevezett gyakorlatos színész gyakran sül bele a szerepébe. Higgadt, kellő gyakor­lattal bíró színésznél azonban csak szór­ványosan vagy nagy ritkán fordul ez elő. Beleznai Ignác,­­ színigazgató, előbb ügyvéd Jászberényben. 1879. telén neje kedvéért, ki színésznő volt, (L. LeóV&y Hka), színigazgató lett és te­temes áldo­zatok árán tartotta fönn a társulatot, mely 30 tagból állott. (Szeless József volt a társulat művészeti vezetője). Beleznai Luca, színésznő, sz. 1867. Jászberényben, színpadra lépett 1884. nov. 1. Nagy Vincénél. Beleznay János gr., 1836. nov. havá­ban a Nemzeti Színház páholyai­ és zárt­székeinek lakatosmunkái pótlására 500 fo­rintot ajánlott föl. Beleznay-kert: Pesten, a Kerepesi-úton, a mai Pannónia-szálló melletti épület neve volt. Építette gr. Beleznay István, aki híres mulatságokat és estélyeket rendezett benne. Színi előadások tartására is alkal­mas hely volt. Előbb Balogh István út­törő színigazgató játszott itt, azután Ud­varhelyi Miklós, majd a »Magyar énekes társaság«. A 60-as éveben épúgy, mint a Komló-kertben (L. o.) dal­társulatok kaptak itt játszási engedélyt. 1891. máj. havában az épületet lebontották. Beleznay Margit, színésznő, sz. 1887. szept. 28. Budapesten. Már 14 éves ko­rában játszott a Népszínházban. Ezután Rákosi Szidi színésziskolájába járt, majd elszerződött Kecskemétre, primadonnának. Játszott Budán is, Krecsinyi Ignácnál. 1916. szept. havában Pozsonyból Kolozs­várra szerződött. Tagja volt a budapesti Apolló Kabarénak is. Beleznay Margit, színésznő, sz. 1905. jan. 5. Nagyenyeden. Színipályára lépett 1927. nov. 1. Beleznay Sámuel gróf, Pest vm. táb­­labírája. 1808. okt. havában a »pesti nem­zeti teátromnak megalapítására« 2000 fo­rintot ajánlott föl. Megh. 1818-ban. Beleznay Zsuzsánna, írónő, Kotzebue »Néma« c. víg­játékát fordította, melyet 1813. aug. 20-án adtak elő először a pesti színpadon. 1814. máj. 31-én játszották is­mét. Belgrádi Berta, színésznő, sz. 1878- ban. Működött Aradon, Szegeden, Kassán, majd férjhez ment Komáromi Ákoshoz, azután búcsút mondott a színpadnak. Az egykor ünnepelt primadonna Budapestre költözve, 1928. ápr .első napjaiban mor­finista szenvedélyének áldozatául esett. Belgrádi Nemzeti Színház tagjai 1894. dec. 20-án léptek fel a Népszínházban, a belgrádi daloskor közreműködésével. A műsoron szerepelt a Rákóczi-induló, egy szerb nemzeti dal, mindkettőt zenekarral adták elő. Ezt követte a magyar Hymnus, melyet 17 nő és 30 férfi énekelt — ma­gyarul. Utána szerb dalokat énekeltek. Vé­gül színre került Milos Obilics c. 4 felv. tragédia, írta: Lubovics János. Főszerep­lők: Gavrilovics, Petrovics, Stojkovics, Lá­zári k. a., Radulvics asszony és Nigrí- Tiova k. a. — Dec. 21-én volt utolsó elő­adásuk. — 1906. júl. 8-án Győri József és Halmi József daltársulata járt Bel- 157 — Belgrádi Nemzeti Színház

Next