Schöpflin Aladár (szerk.): Színművészeti Lexikon 2. Favariné - Komjáti Ferenc (Budapest, 1929)

J - Jerusálem József - Jeskó Ariadne - Jeszenszky Dezső - Jeszenszky Gizella - Jeszenszky Gyula - Jeszenszky Ignác - Jeszenszky Karolin - Jeveinov Nikolaj - Jezsuita iskolai drámák

Jerusálem József Bem, 1925. ápr. 25. Vígszínház. — Ugyanaz a könnyed életfelfogás, derűs op­timizmus és szelíd gúny, mely minden írását jellemzi, telítette színpadi műveit is, melyek nálunk is könnyen találtak utat a közönséghez. Jerusálem József, 1909. okt. 21-én az Orsz. Színészegyesület nyugdíjalapja ja­vára 200 K-t adományozott. Jeskó Ariadne, színésznő, sz. 1879. dec. 16-án, Pécsett. Az orsz. színművészeti akadémia elvégzése után színpadra lépett 1897. virágvasárnapján. (Visszavonult a színpadtól.) Jeszenszky Dezső, színész, színigaz­gat­ó, sz. 1864. márc. 19-én, Nagyszent­­miklóson (Torontál m.), megh. 1917. dec. 2-án, Iglón. Atyja jónevű ügyvéd volt. Korán vesztette el szüleit. Gyámja aty­jának öccse, az ottani (nagyszentmiklósi) lelkész lett. A gimnáziumot Szarvason vé­gezte, némi időközi megszakításokkal, mert közben a pozsonyi hadapród-iskolában is volt három hónapig, majd egy időben a szászországi Chemnitzben egy gazdasági gépgyárban, 1882-ben az érettségi vizsga után, harmadik napon, már vidéki színész lett, 1888-ban pedig a besztercebányai színház igazgatója. Ekkor kezdett az ot­tani lapokba dolgozni, hol néhány tárcája jelent meg. Innen kezdve hol elkezdte a színigazgatást, hol abbahagyta. Jól szer­vezett színtársulatával járt a nyolcvanas években a Szepességben, Iglón, meg Lő­csén. Több ízben volt színházi titkár. 1909. júl. 15-én Gölnicbányán a »Rang és mód«­­ban megünnepelte színészkedése 25 éves jubileumát. 1013. júl. 1-én nyugdíjazták. Szerkesztette a »Korompa« c. lapot, majd az Auguszta-hadibiztosító megbízottja lett. Sok vidéki lapnak dolgozott, rendesen ott, ahová élethivatása vitte. Írt verseket, tár­cákat, elbeszéléseket a Besztercebánya és Vidéke, Galgóczi Hétfői Újság, Nagy­­szombati Újság, Nagybánya és Vidéke, Nagybánya stb. újság részére. 1912. febr. havában jelent meg az első műve: »Ván­­dorutamon« címen, mely több elbeszélést tartalmaz. Tagja volt a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének. — Első neje: Csáder Irén, drámai színésznő, sz. 1870-ben, színipályára lépett 1895-ben. 1915. szept. 1-én nyugalomba vonult. A deb­receni színháznak hosszabb ideig elismert tagja volt. Megh. 1916. dec. 18-án, Po­zsonyban. — Második neje: Széll Minka, színésznő, sz. 1880. aug. 27-én, Rettegen. Színpadra lépett 1905. júl. havában. Jeszenszky Gizella, színésznő, sz. 1901. okt. 1-én, Hatvanban. Színpadra lépett 1923. máj. havában. Jeszenszky Gyula, Színműíró. Mun­kája: »Ágnes«, tört. szomorúj. 4 felv. Szolnok, 1912. jún. 1. »Raguza hercege«, Operett 3 felv. Társsz. Bús Fekete László. Bem. 1922. okt. 25. Városi Színház. Jeszenszky Ignác, (nagyjeszeni), ág. ev. lelkész Nagykikindán, sz. 1862. febr. 16-án, Tibisen (Temes m.). Színműve: »Amerikai nagybácsi«, vj. Az 1895. máj. havában megejtett Esterházy-irodalmi pá­lyázaton dicséretet nyert. Jeszenszky Karolin, színésznő. (Lásd: Budai Józsefné.) Jevrem­ov Nikolaj, orosz író, sz. 1879- ben. Eleinte zenésznek készült s a halha­tatlan Rimski-Korzakov volt a mestere, az­után búcsút mondott a zenének és iro­dalmi kabarét nyitott. Nálunk is színre­­került műve: »Víg halál«, kis dráma, Lányi Viktor kísérőzenéjével. Bem. a Bel­városi Színház, 1922. szept. 22-én. Jezsuita iskolai drámák. A jezsuita­rend 1540. okt. 27-én nyert megerősí­tést és ugyanakkor hatásosabb módon igye­keztek az iskolákban tanítani és egyik fő­tantárgy volt a drámai előadás kultivá­lása. A tanárok latin nyelvű drámákat írtak és azokat szorgalmasan betanították a nö­vendékekkel, miután a céljuk az volt velük, hogy a tanítványok kifogástalanul tanul­janak meg latinul és hogy valláserkölcsi nevelésben részesítsék őket. Évenként két­szer adtak elő iskolai drámát, melyeket az iskola igazgatója és a rektor előbb gondo­san átvizsgált, nehogy komolytalan vagy ízléstelen dolgot produkáljanak. Az elő­adások jó hosszú ideig tartottak el, a látványos darabok nem tartoztak a ritka­ — 333 — jezsuita iskolai drámák

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék