Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 3. Komló-kert - Püspöki Imre (Budapest, 1930)

M - Mészáros Ilka (Kovács Józsefné) - Mészáros Imre - Mészáros István - Mészáros Kálmán - Mészáros Karolina - Mészáros Károly dr.

Mészáros Ilka Mészáros Ilka, (Kovács Józsefné), szí­nésznő, sz. 1852-ben, megh. öngyilkosság folytán, 1888. máj. 14-én, Budapesten. 1873-ban végezte a színészakadémiát; két évig működött Győrött és a pécsi szín­padon, ahol különösen kedvelték. 1875- ben férjhez ment Kovács József mára­­marosszigeti kereskedőhöz) és lelépett a színpadtól. Testvére volt Mészáros Lajos­nak, a Nemzeti Színház tagjának (L. o.) és unokahúga Feleky Miklósnénak (L. o.). A Rókus-kórházból temették el, a Szí­nészegyesület költségén. Mészáros Imre, zeneművész, sz. 1860. szept. 29-én, Pesten, megh. 1913. jan. 17-én, u. o. A Nemzeti Zenedében tanult, ahol Huber Károly és Gobbi Alajos vol­tak a mesterei. Tanulmányai végeztével 1880. okt. 1-tyől a Nemzeti Színház ope­rai tagja lett. 1885-ben a M. Kir. Opera­­ház brácsása és a Nemzeti Zenedében he­gedűtanár volt. 1900—1901-ben, továbbá 1907. ápr. 20-tól 1912. máj. 30-ig az Operaház igazgatója volt. Tulajdonosa volt a Ferenc József-rendnek, a III. osztályú perzsa nap- és oroszlánrendnek. 1908. okt. havában Ferdinand bolgár király a nagy­kereszttel tüntette ki. 1909. máj. havában az Operaház örökös tb. tagjává nevezték ki. 1910. nov. 30-án ünnepelte meg az állami színházaknál eltöltött 30 esztendei működését. Koporsója felett dr. Hevesi Sándor az operaház, Toldy László dr. a Nemzeti Zenede, Faludi Lipót a Filhar­móniai Társaság részéről mondott búcsúz­tatót. Mészáros István, pénzügyminiszteri számtiszt, sz. 1858-ban, megh. 1888. okt. 20-án, Budapesten.­­(Színműve: »Cigány­vér«, eredeti népsz. 3 felv. Zen. szerz.: Orbán Árpád­. Bem. 1884. aug. 14. Bu­dai Színkör. »A Gellérthegy rózsája«, vj. 1 felv. Bem. 1885. júl. 25. U. o. Mészáros Kálmán, (bodóbaári és nagy­­lutsei), az Orsz. Színészegyesület iroda­igazgatója, sz. 1859-ben, Nagykátán (Pest m.), megh. 1922. ápr. 21-én, Budapes­ten, az Uj Szent János-kór­házban. Anyja: M. Anna, úttörő színésznő volt. Középis­koláit Budapesten végezte, azután a tech­nikai pályára készült, de tanulmányait csakhamar félbehagyta és a színészpályára 242 lépett. 1884-ben Feleky Miklós igazgatása alatt a Várszínház titkára volt. 1885. okt­ 14-től pedig a pécs-miskolci színház igaz­gatását vállalta, a budai színház tagjainak egy részével. 1887—1895-ig a kolozsvári Nemzeti Színház titkáraként működött, majd, képességeit értékelve, helyettes igaz­gatónak nevezték ki. Utazott Görögország­ban, Törökországban, Kisázsia partjain, volt Romániában, onnan Párizsba ment, ahol a francia színészet igazgatási rendszerét és a színpadi rendezés művészetét tanulmá­nyozta egy éven át. 1896. jún. 2-án meg­választották az Orsz. Színészegyesület iro­daigazgatójának és ez időtől szerkesztette a »Színészek Lapjá«-t. Páratlan lelkesedés­sel szolgálta a színészet ügyét, de munkás­ságát egy időre megakasztotta az, hogy a forradalmi időkben nyugdíjba küldték (1919. jan. 1-től). Ekkor pert indított az intézkedés miatt, mire a bíróság újra visszahelyezte állásába (1921. jún. 1.). — Eltemették az albertfalvai róm., kath. te­metőbe. —­ Színművei: » Jolántha«, Ko­lozsvár, 1888. febr. 10. »A diploma bo­londja«, énekes boh., 1890. Nagyvárad. »Nagy Károly«, történeti verses tragédia. »A falu szépe«, népsz. 3 felv. Kolozsvár, 1895. márc. 17. »A vörös lovag«, látv. szmű 8 képben. »A bolygó zsidó«, dráma 3 felv., írta: Eugene Sue. »A selyem­bogár«, népsz. 3 felv. Bem. 1904. szept. 8. Fővárosi Nyári Színház. »Láthatatlan kezek«, látv. szmű énekekkel, táncokkal 3 felv. Társsz.: Révész Ferenc. Bem. 1906. aug. 18. U. o. — Neje: Bártfai (Koller) Margit, színésznő. Solymossy Elek iskolá­ját látogatta. 1896. szept. havában a Népszínházhoz szerződtették. 1905. máj. 20-án lépett házasságra Budapesten. Mészáros Karolina, férjezett Szabó Gyuláné, színésznő, megh. 1872. aug. 3-án, Técsőn, Máramaros megyéiben. Mészáros Károly dr., (szentiványi), honvédtörzsorvos, sz. 1847-ben, Szegeden, megh. 1898. jan. 21-én, Budapesten. Sze­rencsés vállalataival milliókra men­ő va­gyont gyűjtött és mint műbarát, ismertté tette nevét. A Nemzeti Színháznál drámai pályázatra és az Operaháznál is 2—2000 frtos alapítványt tett. Egy ideig mindkét intézet orvosa volt, de a fizetését nem vette Mészáros Károly dr.

Next