Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 3. Komló-kert - Püspöki Imre (Budapest, 1930)

P - Papir Sándor - Papok házassága - Papp Gábor - Papp Imre - Papp János - Papp Katinka - Papp Manci

Papír Sándor­ ban újra Heltai Hugó kapta mag a m­­rost. A színiévad ősszel és tavasszal 1—1 hónap. A város évente segélyezi a társu­latot. (1929-ben 1000 pengő szubvenciót adott.) A színházban katonazenekar ját­szik. 1930-ban Pápán Deák Ferenc szín­­igazgató műk­ödött. Papír Sándor, színész, majd az újpesti Népszínház igazgatója, sz. 1877. február 25-én, Kecskeméten) megh. 1911. dec.­ 9-én, Újpesten. 1900. ápr. havában lépett a színipályára. Előbb a Népszínházban kó­rista volt, ahol Porzsolt Kálmán fedezte fel a tehetségét, aki kivette a karból. Ké­sőbb a Népszínháztól megvált és vidékre ment, eleinte kis színtársulatokhoz, de csak­hamar Balla Kálmán pozsonyi társulatá­hoz került és annak lett oszlopos tagja. Onnan Budapestre hívták­ meg, (1907. okt.) a Király Színház kötelékébe és csak­hamar a budapesti közönségnek is ked­vence lett. A »Víg özvegy« Zétája, a »Va­rázskeringő« Lotárja, az »Elvált asszony« Scorpia, a »Cigányszerelem« Dragotinja sokáig emlékezetes, brilliáns operette-figu­­rák. 1911. őszén megalapította a Nép­színházat. Peterdi Sándor és Pártos Bence búcsúztatta. Neje: Komár Margit, éne­kesnő, később Balogh Béla (L. o.) színész neje. Papoki házassága. Iskolai dráma, 1550- ből. Irta: Sztáray Mihály, protestáns pap. (L. o.), A mű csonkán maradt ránk. Papp Gábor, úttörő színész, 1791— 1792-b­en tagja volt Kelemen László első magyar színtársulatának, ahol 20 frt volt az egyhavi fizetése. További működése is­meretlen. Egy 1792 dec. 22-étől kelte­zett szerződése megvan Pest vármegye le­véltára theatrális aktái között. Papp Imre, (nemesi) fejérmegyei ne­mes családból származó jeles színész volt, társai azonban kötekedő természetű, hir­telen mérgűnek ismerték. 1874-ben Szi­getvárt működött, Tóth színigazgatónál. Itt egy haragosát, Gyömörey nevű színésztár­sát vadászpuskája agyával agyonütötte. Papp erre Erdélybe menekült, hol egy színtársulatnál tavaszig műkö­d­ött. Itt azon­ban utolérte a földi igazság, ő volt az elsők egyike, kit 1848-ban a fellázadt ro­mánok felkoncoltak. Öccse szintén színész volt. Ez katonáskodása idején elveszett­nek hitt extra mondarját egy ízben egy bakapajtása testén meglátta, ezért bosz­­szút esküdött ellene és katonafegyverével lelőtte. A székesfehérvári katonai bíróság e tettéért halálra ítélte. Ez a szerencsétlen Papp volt az egyetlen magyar színész, ki hitón végezte életét. (»Budapesti Hír­lap«, 1890. szept. 5. »Vérfoltok a színészet történetében.« [Tárca].) Papp János, színész, sz. 1879. szept. 29-én, Kolozsvárott. Színipályára lépett 1899. ápr. havában. Működött Miesey Györgynél, Székesfehérvár—Szombathe­lyen, 1907-től a Modern Színpad Ka­baré tagja lett. 1905-ben a Royal Orfeum­hoz szerződött. 1917. okt. 17-én háborús jótékonyságáért a Vörös Kereszt hadiékít­­ményes ezüst díszérmét kapta. Papp Katinka, színésznő, sz. 1897- ben, Kolozsvárott. Színiiskolába nem járt. A kolozsvári zenekonzervatóriumban Far­kas Ödön tanította énekelni és a felsőbb leányiskola, valamint a kolozsvári társada­lom műkedvelő előadásain tűnt fel, úgy hogy dr. Janovics Jenő tagjai k­özé szer­ződtette. Itt Hetényi Elemér rendező keze alatt hamarosan a színház elsőrendű tag­jai sorába fejlődött és 1912-ben a »Cigány­­szerelem«-ben Jolán szerepében mutatko­zott be sikerrel, szülővárosa közönségének. Miután családja nem engedte el a város­ból, 7 évet töltött a kolozsvári társulatnál mint énekes-naiva és táncos-szubrett és szép sikerrel játszotta többek között a »Csárdáskirálynő«, »Stambul rózsája«, »Ten­gerész Kató«, »Sibyll«, »Hejehuja báró«, »Tökéletes asszony«, »Iglói diákok« szubrett szerepeit. Közel 8, Kolozsvárott dr. Jano­vics Jenő által készített film vezetőszere­pét is játszotta. A 7 év elteltével férjhez­­ment dr. Ungár Gyula rákosszentmihályi ügyvédhez és búcsút mondott a színpad­nak­. . . Papp Manci, (valkói), színésznő, sz. 1894. nov. 10-én, Szolnokon, magasrangú vasúti tisztviselő leánya. 1914—16-ban vé­gezte a Rákosi Szidi-féle szí­nész iskolát,, utolsó évben, mint a Király Színház ösz­töndíjas tagja, fellépett a »Mágnás Miska«, 439 Papp Manci

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék