Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 3. Komló-kert - Püspöki Imre (Budapest, 1930)

L - Lengyelffy Ilka - Lengyelfi Paula - Lengyeltóti színészet - Lenhardt Aranka - Lenhardt Ede - Lenkefi Ica (Ilona) - Lenkefi Kornél - Lenkei Erzsi - Lenkei György ifj. - Lenkei Henrik

Lengyelffy Ilka gell­i Imre; Henrik: Szacsvay Imre; A zsidó: Egressy Ákos; Törvényszéki elnök: Bercsényi Béla; Delejező: Császár Imre; Orvos: Gabányi Árpád; Jegyző: Heté­­nyi Béla; Catherina: Lendvayné Fáncsy Ilka; [Anette: Cs. Alszeghy Irma. Operai fordításban a Magy. Kir. Operaházban 1902. okt. 25-én került színre. (Írta Leon Viktor és Batka Richard, fordította Vi­dor Dezső. Zenéjét szerzette Weiss Ká­roly.) Szereposztása: Mathis: Takáts Mi­hály; Catherina: Valent Vilma; Annette: Kaczér Margit; Christian: Kertész Ödön; dr. Frank: Gábor József; Schmitt: He­gedűs Ferenc; Lengyel zsidó: Kornai Ri­chard; Miklós: Mihályi Ferenc. Lengyelffy Ilka, táncosnő, sz. 1851- ben, megh. 1873. nov. 9-én, Pesten. Nagy sikere volt Miklóssy Gyula budai szín­körében. 1870—72-ben Kolozsvárott mű­ködött. Lengyelfi Paula, színésznő, sz. 1866- ban, Vácott. Színpadra lépett 1882. jún. 14-én, Bogyó Alajos színigazgatónál. Lengyeltóti színészet. Lengyeltótin, Somogy mn., első ízben Baloghi István szí­nészei jártak, 1830. febr. 1-én. Ismert naplójában panaszkodik, hogy febr. 4-én »nagy hideg miatt a házból sem lehe­tett kijönni«. Másnap »detto elmaradt a játék«. De azért volt jó jövedelme is, így a »Báthory Máriá«-ra 25 frt volt a bevétele. 1863. dec. havában Balogh Ala­jos társulata működött. Jobb tagok: Ba­logh, Nagy, Szigetközy Zsigmond és neje, Árvainé stb. Lenhardt Aranka, színésznő, sz. 1891- ben, Lugoson. Színpadra lépett 1922. szep­tember 1-én. Lenhardt Ede, színházi ügynök és szerkesztő, Budapesten. Munkái: »A ma­gyar színészet országos névtára«. Naptár az 1872. évre. Vác. Ugyanez megjelent az 1873., 1874., 1876-ik években is. Szer­kesztette »A Színpad« c. szaklapot, 1870. aug. 1-től 1871. aug. 31-ig. Lenkefi Ica (Ilona), színésznő, sz. 1896. okt. 25-én, Miskolcon. Szülei szí­nészek. Iskoláit Budapesten végezte. Nem járt színésziskolába. Mint vidéki színésznő 1911. okt. 1-én a Vígszínházban fellé­pett a »Nyári szerelem« Jolié szerepében. Később a Magyar-, majd a Király Szín­ház­­tagja lett. 1918. jún. 6-án Roboz Imre, a Projectográf rt. igazgatója nőül vette, majd később tőle elvált. 1923. nov. havában férjhez ment Párizsban Mann­heim Leó bankárhoz és lelépett a pá­lyáról. Lenkefi Kornél, színész, sz. 1866- ban, Hyén, Bihar m. Színpadra lépett 1884. ,ápr. 10-én, Szegedi Mihálynál. —■ Neje: [Keresztély Ernesztin, színésznő, sz. 1867-ben, Szilasbalháson. Színpadra lépett 1884. ápr. 10-én, Szegedi Mihálynál. (Leányuk: L. Ica, színésznő. L. o.) Lenkei Erzsi, színésznő, sz. 1894. aug. 5-én, Alsódabason, Pest m. Iskolái el­végzése után, 1908-ban, beiratkozott a Színművészeti Akadémiára. Ennek befe­jeztével Szabados Lászlóhoz szerződött. Játszott Eperjesen, Késmárkon, Lőcsén, Iglón. Első fellépése Moliére: »Tartuffe« c. vígjátéka Marianna szerepében volt. Az­után Balla Kálmánhoz szerződött, ahol jobb szerepekhez juttatták, naiva és tár­salgási szerepkörben, azonban csakhamar abbahagyta a vidéki vándorlást és vissza­vonult a színpadtól. Fivérei: L. Zoltán, színházi gazdasági főnök (L. o.) és L. György, színész. (L. o.) Lenkei György ifj., színész, sz. 1890. dec. 6-án, Alsódabason, Pest m. A gim­názium elvégzése után Solymossy Elek debreceni színésziskolájába iratkozott, egy év múlva Szatmáron szép sikerrel ját­szott a »Császár katonái«-ban, Zilahy Gyula társulaténál. 1911-ben Fehér Vil­moshoz szerződik és Szekszárdon a »Testőri« c. vs. színész­ szerepében érte el a legna­gyobb sikerét. 1912-ben Heves Bélához szerződik (Nagykőrös, Kisvárda, Gyula­­fehérvár), ahol szintén sikerrel játszotta a »Tanítónő«-ben a tanítót, »Iglói diákok­ban« Petki Pált stb. 1914. aug. köze­pén bevonult katonának és szept. elején már elvitték az orosz harctérre, 11-én Gro­­deknél­­eltűnt. (Hősi halált halt.) Lenkei Henrik, tanár, író, sz. 1863. jún. 26-án, Pécsett. Bölcsészeti tanulmá­nyait Budapesten elvégezve, előbb Po­ 118 Lenkei Henrik

Next