Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon 4. Rabatinszky Mária - Zwischenakt (Budapest, 1931)

R - Rethberg Elisabeth - Réthei Fadgyas Etelka - Réthey Lajos - Réthy Fánny - Réthy László - Réthy Laura

Rethberg Elisabeth útján) összehívják a darab szereplőit és azokkal elpróbálják a kérdéses jeleneteket, annyiszor, ahányszor ezt a rendező kí­vánja. Az ilyen részpróbákat a színészek úgy is mondják, hogy futópróba, miután »átfutnak« a darabon. (L. »Futópróba .«) Rethberg Elisabeth, magyar szárma­zású operaénekesnő. Anyai nagyatyja, Szé­kely Ádám, 1848-ban a magyar szabadság­harcban főhadnagy volt,, majd Sziléziá­ban telepedett meg. R. Szászországban szü­letett és Drezdában nevelkedett. Salzburg­ban énekelt először, azután Lipcsében ara­tott sikert. 1923 óta a newyorki Metro­politan Opera House tagja. Hangja tö­mör, minden fekvésben fénylő, ritka haj­­lékonyságú drámai szoprán és kiváló éne­kesi kvalitásai mellett van még egy ritka művészi értéke, kitűnő drámai színésznő is. Énekelt már a milánói Scala-ban is. Nálunk 1930. ápr. 25-én mutatkozott be az »Aida« címszerepében. Réthei Fadgyas Etelka, színműírónő, sz. 1858-ban, megh. 1928-ban, Budapes­ten. Felesége volt Katsburgi Maderspach Olivér államvasúti főellenőrnek. Több no­­vellás kötetet és színdarabot írt; az utób­biak közül való a »Másodvirágzás«. Bem. 1916. febr. havában, Pozsonyban. Réthey Lajos, színész, sz. 1860-ban, Budapesten. Iskoláit a fővárosban végezte. Félévig jogászkodott, egy évig bölcselet­hallgató volt. 1884-ben végezte a színi­­akadémiát, jeles eredménnyel s már növen­dék korában — a Várszínházban — méltó feltűnést keltett maga iránt. Első szer­ződése Feleky Miklóshoz kötötte,, aki a budai Várszínházban működött. 17 évig oszlopos tagja volt Krecsányi Ignác leg­jelesebb ensemble-lal dicsekvő színigazga­tónak. 1906 óta a Magyar Színháznál műkö­dött, ahol komoly ambícióval játszott, mint aki nem kenyérkeresetből, hanem hivatott­­ságból szegődik a színpad szolgálatába. A legzajtalanabb magyar színész, aki valami megható aszketizmussal élte a régi színész­­világ lelkiismeretét, és egész szívét adta szerepébe. Játéka mindig gondos, szere­pét mindig átérezte, alakítása meg olyan, hogy azokkal még társai körében is fel­tűnést keltett. R. a maszknak nagymestere. Aprólékos gonddal, nagy tanulmánnyal, pompás stílusérzékkel, a naturalista mű­vészet minden technikai fogásával elké­szített maszkjai, parókái híresek voltak. 1921-ben a Renaissance Színház tagja volt. Az Orsz. Színészegyesületnek évek óta egyik leg­buzgóbb tanácsosa volt. 1929. aug. 1-én nyugalomba vonult. Főbb szerepei: Ferenc császár (Sas­fiók), Avinov (Trojka), Titkár (A far­kas), Csikás (Sárga liliom), Varga Pé­ter (Egy magyar nábob), Dr. Grive (Oroszország), Zomotor Dömötör (Szabin nők elrablása), stb. Réthy Fanny, színésznő, sz. 1862. ápr. havában, Nagykőrösön. Színésznő lett 1883. szept. 18-án. 1883-ban Miklóssy Gyulánál működött, 1885-ben Mészáros Kálmánnál, 1887-ben Jakab Lajosnál ta­láljuk. Réthy László, színházi karmester, sz. 1867-ben, Nagykőrösön, megh. 1915. máj. 18-án, Budapesten. Színházi működését 1886. dec. havában kezdte, Csiszár Kál­mánnál. — Neje: Szécsényi Erzsi, szí­nésznő, sz. 1863-ban, megh. 1911. máj. 9-én, Budapesten. Színésznő lett 1883-ban. Később, 1889. jún. 12-én, férjhez ment dr. Blau ügyvédhez. Nyugalomba vonult 1910. jan. 1-én. Réthy Laura, énekes színésznő, a vi­dék ünnepelt primadonnája (Rudnyánszky Gyulának, a költőnek özvegye), sz. 1865. márc. 13-án, Nagykőrösön. Már 12 éves korában feltűnt szép hangjával, a török sebesültek javára rendezett hangversenyen. 3 év múlva fellépett a »Tolone«-ban (An­gyal Liszka). Kecskemétre szerződött Lá­­szy Vilmoshoz, »Angol«-ban lépett másod­szor színpadra, epizódszerepben. Egy év múlva Budapesten a Nemzeti Zenedében és Paks Ferencnél tanult, aki a Népszí­nh­áz karnagya volt s ajánlotta őt Rákosi Jenő­nek. Szerződést is kapott egy évre; a »Ka­rácsonyfa« c. angol látványosságban 1881. okt. 16-án mint Bagatelle tündér mu­tatkozott be. Innen Szegedre ment, Aradi Gerőhöz, majd Csóka Sándorhoz, volt Kas­sán, Kolozsvárott, a Thália­ Szövetkezetnél Szabadkán, Budán (itt Deréki Antal )Bu­ — 42 Réthy Laura

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék