Művészeti Lexikon 2. L-Z (Budapest, 1935)

S - Stereobat - Sterio Károly - Sterk Izidor - Stern Mária - Stern Mihály - Stetka Gyula - Stettner Gábor - Stettner Sebestyén - Stettner Teréz, Nitray Mátyásné - Stevens Alfred - Stevens, Joseph - Stiasny Aladár - Stigliczy Jenő - Stihn Tamás - Stikadium

Stereobat 475 Stikadium STEREOBAT, a görög templom alapfalazata. STEHIO Károly, festő, * Stájerlak 1821,­­ Pest 1862 jún. 4. Bécsben ta­nult, azután Pozsonyban élt, majd Pesten telepedett le. Főkép díszművek számára rajzolt színes népélet-, sport-, vadászképeivel vált népszerűvé. Kere­sett arcképfestő is volt (Széchenyi István, Andrássy Manó grófok). Ma­gyar konyha c. vízfestménye a Szép­­művészeti Múzeumban, Berzsenyi Dá­nielt ábrázoló miniatűrje a sümegi Darnay-Múzeumban van. STEKK Izidor, építész, * Budapest 1860 okt. 28. Bécsben tanult, 1892 óta működik önállóan Budapesten, hol Sebestyén és Hegedűs építészekkel közösen ő tervezte és építette egyebek közt a Gellért-fürdőt. Számos bérhá­zat, üzletházat és gyártelepet is ter­VGZett. STERN J. Mária, festő. * Budapest 1900 febr. 11. Deák-Ebner Lajosnál ta­nult az állami női festőiskolában. 1921 óta szerepel nyilvánosan. S. 2. Mihály, festő és aranyozó a XVIII. században. 1758. Pápán fes­tette a tihanyi templom Szent Bene­deket és Szent Sebestyént ábrázoló oltárképeit. 1763—86. Győrött élt. 1771 aranyozta a győri székesegyház belső sekrestyéjének gazdagon faragott ol­tárát és körülfutó magas szekrényeit. STETKA Gyula, festő, * Királyle­­hota 1855 aug. 29. – 1925 okt. 14. Pes­ten, Bécsben, Münchenben végezte ta­nulmányait, azután egyházi képeket festett (Krisztus a keresztfán) és szá­mos vármegyeháza és városháza dísz­terme számára festette meg honora­­tiorok képmásait, a Benczúr-iskola stílusában. 1916. önarcképével a Mű­csarnok nagy­díját nyerte. Bajor pa­rasztasszony, Greguss Imre arcképe Női arckép és önarcképe a Szépm. Múzeumban van, Rökk Szilárd, Kirá­lyi Pál, Kamermayer Károly és Ger­­lóczy Károly képmásai, valamint Min­denszentek napján c. festménye a fő­város tulajdonában vannak. Krisztus a keresztfán c. oltárképe a budapest­­lipótvárosi Szt. István-templomban. STETTNER J. Gábor, virágfestő,­­ Buda 1743, + u. o. 1815. Kamarai ta­nácsos, majd harmincad igazgató volt. 1773-tól 10 darabba kötött durva papír íveken 500 növény képét festette mi­­niatürszerű aprólékossággal. Ez, a maga idején igen csodált gyűjtemény, 1824. Londonba került s ott nyomave­­szett. S. 2. Sebestyén, festő, * Buda 1699. + u. o. 1758 nov. 7. 1736. szerezte meg a polgárjogot Budán, ahol főleg egy­házi és arcképeket festett. S. 3. Teréz, Nitray Mátyásné, festő, S. 1. Gábor leánya. Alighanem atyjá­tól tanult festeni. 1800 körül aprólé­kos gondossággal főleg tájképeket fes­tett gouache-al. STEVENS, 1. Alfred, festő, * Brüsz­­szel 1828,­­ Párizs 1906. S. 2. öccse. Brüsszelben Navez, Párizsban Roque­­plan tanítványa. Művészetére Manet impresszionizmusa, közvetve Velaz­quez ezüstös tónusa és a japániak vol­tak döntőek. A múlt századi 60-as, 70-es évek asszonyainak festője, kik­nek akkor legújabb divatú ruhái ma kultúrhistóriai érdekességűek, de emellett képei finom tónusokkal és festői kvalitásukkal is hatnak. Arc­képeket, delikát színezésű tájképeket és csendéleteket is festett. Korai ki­sebb történeti képeiről hamar áttért kora párizsi életének ábrázolására. Legismertebb képei: A rózsaszínű ru­hás hölgy (1866); Az özvegy és gyer­mekei (1883); Salome (1888); Út Men­­tonban (1894); A műteremben (1898); őszi virágok (1900); Hervadt virágok (valamennyi Brüsszel, Múz.); A két­ségbeesett hölgy (Antwerpen, Múz.); Az ének; Visszatérés a bálból (Párizs, Luxembourg Múz.). Zöldruhás hölgy Bpest, Szépm. Múz.), Az uzsorás 1851. korai kép, u. o. Batthyány-ha­­gyaték.). — Irodalom: Lemonnier C. (Bruxelles, 1906). Lambotte P. (Anvers est Bruxelles, 1907). S., 2. Joseph, belga állatfestő, * Brüsszel 1819, + u. o. 1892. Párizsban tanult. Először 1844. állított ki Brüsz­­szelben. Állatképeket, főleg kutyákat festett. Képei: Brüsszel reggel (1848), Kutyavásár Párizsban (1857), Kutya a tükörben (1880, valamennyi Brüsszel Múz.), Állatidill (1852, Bpest, Szépm. Múz. Pálffy-gyüjt.). STIASNY Aladár, festő, * Ólod 1881. A bpesti iparművészeti iskolában vé­gezte tanulmányait, azután Crefeld­­ben és Lyonban a gobelin- és szőnyeg­tervezést tanulta. Hazatérve, a bpesti iparrajziskolában vállalt tanári állást. 1903-tól főleg figurális képeket állított ki a Nemzeti Szalonban (Nagymosás a tavon, Delelés, stb.). STIGLICZY Jenő, festő, * Nyitra 1868. A bpesti mintarajziskolában 1891. szerzett rajztanári oklevelet. Ez idő­től néhány akvarell arcképe, köztük Fenyvessy Adolfné képmása, a M. Történelmi Képcsarnokban. STIHN (Stinn, Stum) 1. Tamás, öt­vös. 1563. állt be a nagyszebeni ötvös­céhbe, melynek 1589. bekövetkezett ha­láláig volt tagja. S. műve a szendrői ref. templom díszes ezüst kancsója 1583-ból és a Kárász-féle fedeles kupa. S. 2. Tamás, ötvös, S. 1. fia. 1598— 1604. volt a nagyszebeni ötvöscéh tag­ja. S. műve egyebek közt a berethal­­mi ev. hitközség fedeles kupája. STIKADIUM, a kertművészetben a római előkelő kertekben található, építészetileg kiképzett, olykor pergő-

Next