Tolnai Új Világlexikona 2. Pótkötet H-Zs (Budapest)

P - Pekár Gyula - Pekár Mihály - Peking - Pen-Club - Pennsylvania - Penza - Pénzrendszer - Perényi József - Perkáta - Perlmutter Izsák - Perm - Permutit - Pernambuco - Perth - Peru - Perugia - Perzsia - Pesavar - Pessavant, Johann David - Pesterzsébet - Pestszenterzsébet - Pesthidegkut

Pékár — Pesthidegkot­ mányos, mint a gyakorlati gravitációs kutatá­sokban az egész világon használnak. Hazánk­ban igen nagy területeket mért fel gravitációs és földmágneses szempontból. Külföldön a Burmah Oil Company Ltd. részére ismételten Indiában, a francia köztársaság megbízásából két ízben a Limagne-síkságon kutatott petróleum után. Tanítványai szerte a világon dolgoznak Eötvös-ingájával. Pekár Gyula, író és politikus. A Művészeti Könyvtárban kiadta Ferrara—Ravenna—Firenze művészvárosok monográfiáját. Útleírása : Délen és Északon. Pekár Mihály, orvos, egyetemi tanár. 1927. a pécsi egyetem felsőházi taggá választotta. Peking v. helyesebben mai neve Pei-ping, kínai város, (1927) 1,297.718 1. *Pen-Club (Poets, Essayists, Novellist kezdő­betűiből összerakva), a világ íróinak 1923., Angliában alakult nemzetközi egyesülete. Ma­gyar alosztálya 1926. alakult meg. Elnöke Kosztolányi Dezső volt, majd Radó Antal. A P. eszméje mrs. Dawson Scotté. Megalakulás­kor Angliát: Galsworthy, Franciaországot: Anatole France, Németországot Fulda kép­viselte. Magyarországi díszelnök : Rákosi Jenő volt. New York, Páris, Berlin, Madrid és Lon­don után Magyarországon is tartottak világ­­kongresszust a P. tagjai, melynek emlékezetes eszménye volt a konzervatív és haladó irány éles összecsapása. 1933. Jugoszláviában tartották meg szokásos évi kongresszusukat, amelyből azonban kivált a hitlerista német delegáció, mert kommunista írók is vettek részt a gyűlé­sen, bár a club célja az, hogy „ismét közelebb hozza a világháború által szellemileg is szétta­golt Európa íróit és ezáltal a nemzeteket, ame­lyeknek szívében a világháború nyomán még ma is ott él a gyűlölet és, a meg nem értés”. Pennsylvania, az É-amerikai Egyesült­ Álla­mok középatlanti állama, területe 116.872 km2., (1930) 9,631.000 1. Penza, 1. oroszországi kormányzóság, terü­lete 46.266 km2., (1926) 2,209.000 1. — 2. P., az előbbi székvárosa, élénk forgalmi vasúti elágazó állomás, (1926) 91.924 1. ♦Pénzrendszer (valutarendszer) szabja meg, hogy valamely államban milyen a fizetési eszköz, milyen nemesfémből készült, hogyan verik, mennyi a súlya s milyen a pénzegység. Lehet aranyvaluta, kettős valuta. Jelenlegi pénzegységünket, a pengőt az 1925. évi törvény­cikk szabályozza.­­ Perényi József, tanár és irodalomtörténész, szül. 1871. Nevezetesebb művei: Rozsnyai Dávid: Szemere M Miklós életrajza; Dugonics András színművei. Perkáta, 1926. Kisperkáta és Nagyperkáta községeiből alakult nagyk. Fejér vm.-ben, (1930) 4686 l. Perlmutter Izsák, festőművész. 1928. a római magyar kiállításon szereplő „Fiatal anya” c. képét az olasz kormány megvásárolta. Ugyanez évben a svéd állam a stockholmi múzeum számára megvette a „Kötőlány” c. képet. 1929. a nürnbergi múzeum a „Gyerekek a szobában” c. festményét vásárolta meg. 1932 április 13. meghalt. Perm, K-oroszországi fémipari város, (1926) 84.815 l. ♦Permutit, vízlágyításra használt, mesterséges zeolitszerű anyag. Kvarc, al­u­mi­ni­u­m szil il­­át és alkálikarbonát összeolvasztásával készítik. A víz lágyítása P.-tal úgy történik, hogy a vizet P.-on keresztül szűrik, mire a P.-ból nátron szabadul fel, a magnézia és a mész pedig meg­kötődik. A szűrő idővel elveszti aktivitását, de ha konyhasóoldatot szűrünk keresztül rajta, regenerálódik, mert a nátriumot a P. megköti, a mész és a magnézia pedig a klórral vegyü­­leteket alkotva, kicsapódik. Pernambuco, 1. brazíliai állam, területe 99.254 km 2., (1930) 2.870.000 1. — 2. F., Recife de P. (ma már ezen a néven hiteles és hasz­nálatos), az előbbi állam székvárosa, (1930) 340.543 1. Perth, Ny-Ausztrália fővárosa és kikötője, (1930) 202.888 1. Peru, Ó-amerikai köztársaság, tér: 1,378.360 km 2., (1927) 6,187.00 1., népsűrűsége 5. Fővárosa Lima. Főbb mezőgazdasági terményei (1928—­ 29.) 1000 g.-ban) : rizs 594, cukornád 36.174, gyapot 1820, tisztított gyapot 490, gyapjú 1,120.000 tonna, állatállománya (1929.): ló 132.108, szarvasmarha 1,805.853, sertés 688.696, juh 11.209.235, kecske 638.169, láma 598.873. Bányatermékei (1930.): arany 2801 kg., ezüst 482.126 kg., réz 48.276 tonna, ólom 19.586 tonna, cink 11.276 tonna, szén 201.896 tonna, nyerspetróleum 1,738.151 tonna, só 29.456 tonna. Vasútvonalainak hossza 4522 km., táviróvonalainak hossza 17.182 km., keres­kedelmi hajóparkja (1930.) 180 egység, 46.574 tonna tartalommal. Külkereskedelmi forgalmá­ban a behozatal értéke (1930.) 140.261 millió, a kivitelé 241.394 millió sol. Legfontosabb behozatali cikkei (1929.) : élelmiszerek és italok, gazdasági és bányászati gépek, vas- és acéláruk, gyapjúáruk, juta, villamoseszközök stb.; leg­fontosabb kiviteli cikkei: petróleum, réz, gyapot, cukor, gyapjú, ezüst stb. Perugia, 1. olaszországi tartomány Umbriában, területe 8590 km 2., (1930) 645.000 1. — 2. P., az előbbi tartomány székvárosa, (1930) 81.409 1. Perzsia, ázsiai császárság, területe 1.647.000 km 2., (1927) 9.000.000 1., népsűrűsége 5. Lakos­ságából 2—3 millió nomád és pedig arab, török, kurd, beludzs, Zur ; vallása szerint a többség síita, továbbá szunita, parszi, zsidó, örmény, nesztoriánus. Fővárosa Teherán. Főbb mező­­gazdasági terményei (1928., 1000 g.) : rizs 590, gyapot 45, dohány 26, továbbá búza, árpa, gyümölcs, ópium, gyapjú 22.700 tonna; bányakincsei közül a legfontosabb a nyers­petróleum (1930.) 6,023.000 tonna. Vasútvonalai­nak hossza 450 km., táviróvonalainak hossza 22.908 km. Külkereskedelmi forgalmában a behozatal értéke (1929—1930.) 919-9 millió, kivitelének értéke 1574-8 millió kran. Főbb behozatali cikkei (1929—1930.): gyapotáruk, cukor, tea, közlekedőeszközök, gépek stb. ; főbb kiviteli cikkei : nyerspetróleum, dohány, szőnyeg és gyapjú, gyümölcs, rizs, nyers és megmunkált állati bőrök stb. Pesavar, brit keletindiai város, (1931) 111.233 l. ♦Pessavanl, Johann David, műtörténész, szül. 1787., megh. 1861. Mint festő Párisban tanult és hosszabb ideig David tanítványa volt, majd Rómába ment és Overbeck, Cornelius, valamint van Schnorr társaságában megkísérelte fel­újítani a prerafaelitizmust. Mint műtörténeti író jelentős nevet szerzett. Pesterzsébet, 1. Pestszenterzsébet. Pestszenterzsébet, megyei város Pest-Pilis- Solt-Kiskun vm.-ben, területe 1215 ha., (1930) 67.907­­., lakosságának tényleges szaporodása az utolsó népszámlálás óta 27.362 (67­5%). Közigazgatási szempontból öt kerületre van felosztva. Lakosságának megoszlása anyanyelv szerint : magyar 65.064, német 1586, szlovák 506, román 45, horvát 63, szerb 36, egyéb és is­meretlen 607 ; vallás szerint : r. kát. 47.015, gör. kát. 725, ref. 11.805, ág. ev. 3266, gör. kel. 254, izr. 4522, egyéb 320. Pesthidegkut, nagy 1c. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (1930) 6030­ 1., lakosságának tényleges

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék