Uj Idők Lexikona 11-12. French - Herczegh (Budapest, 1938)

G - Grimace - Grimaldi - Grimaldi Francesco Maria - Grimaldia - Grimaldi-rassz - Grimm Hans - Grimm Hermann - Grimm Jacob - Grimm Rezső - Grimm Vince - Grimm Wilhelm

Grimace frau, 1817) végzetdráma; ma is megkap elő­adásának lendületével. Sapphoban (1818) a művészi hivatás és emberi szenvedély össze­ütközését vitte színpadra. Az Argonauták trilógiája (Das goldene Vliess, 1822) egye­síti fejlődésének klasszikus és romantikus ágát. A hős bukásában a költő nem a megsér­tett erkölcsi világrendnek szolgáltat elég­tételt, hanem az egyetemes szükségszerűsé­get igazolja. Példáit az antik mitosz v. a történelem szolgáltatja. König Ottokars Glück und Ende (1825) O. cseh király bu­kását és a Habsburg-dinasztia megalapítá­sát mutatja be. Ein treuer Diener seines Berrn (1830) Bánk bán tragédiáját dolgozza fel; G. felfogása szerint a magyarságából teljesen kivetkőztetett nagyúr egyéni sé­relmét feláldozza a személyfeletti célnak, a királyi tekintély megóvásának. Des Mee­­res und dér Liebe Wellen (1840), Hero és Leander történetének dramatizálása, G. leg­­költőibb műve; Ein Bruderzwist in Habs­burg hőse II. Rudolf. Libussa Prága alapí­tásának mondáját adja. Die Jüdin von To­ledo a szerelem és államérdek összeütközé­sét ábrázolja. G. két novellája (Das Klo­­ster bei Sendomir, Der arme Spielmann) a német elbeszélő próza remekei. Líráját túl­ságosan megterheli a gondolati elem. Éle­tének problematikájába mélyen belevilágí­tanak naplói. Hűveinek jórésze magyarul is megjelent. Grimace [—masz], franeia, a. m. arcfinto­­rítás. Grimaldi, előkelő genuai család; a rá­vonatkozó legkorábbi adatok a XII. sz.-ból valók. A XIV. sz.-tól fogva a G. család tagjai uralkodtak Monacóban; a monacói ág férfiágon 1731-ben kihalt, Antonio G.­­val, kinek veje és utódja, a francia szár­mazású Goyon de Matignon gr. szintén fel­vette a G. nevet. L. Monaco. Grimaldi Francesco Maria, olasz fizikus, a Jézus-társaság tagja, *1613, fl663. Riccioli­­val együtt a szabadesést tanulmányozta, majd Physicomathesis de lumine e. köny­vében (1665) fénytani megfigyeléseiről szá­molt be. G. fedezte fel a fényinterferencia (1. Fény) és a diffrakció (1. o.) tüneményét s evvel az új fényelméletet is előkészítette; ő maga a víz hullámzásához hasonlította e jelenségeket. Grimaldia, májmohanemzetség. Teste te­lepes. Mintegy 7 faja közül sziklák közti napos, humuszos helyeken nálunk nem ritka a G. fragrans. Finom illata hasonlít annak a borókafának illatához, amiből a ceruzák farészét készítik. Grimaidi-rassz, így nevezte el Verneau azt a két ősembertípust, amelyet Ville­­neuve abbé 1901-ben a mentoni „Grotte des enfants“ nevű barlangban fedezett fel. Az elnevezés a monacói herceg tiszteletére történt. A G. leginkább a mai afrikai né­gerekre hasonlít. Grimm Hans, német író, *1875. Regényei­ben és novelláiban főként afrikai tartóz­kodásának emlékeit rögzíti meg. Főműve, a több kiadásban megjelent Volk ohne Raum (1926) c. regény, mesterien tárja fel a német nép térhiány-problémáit s a há­ború utáni nemzeti irányú német iroda­lom egyik legnagyobb könyvsikere. Grimm Hermann, német író, *1828, fl901. Sokoldalú szépirodalmi munkásságánál je­lentékenyebbek eredeti felfogásról és erős művészi érzékről tanúskodó monográfiái: Leben Michelangelos (I860—63), Goethe (1877), Homer (1890—95). Grimm Jacob, német filológus, *1785, 1'1863. Göttingeni egyetemi tanár volt. Szellemé­vel, gondolkodásával a romantikában gyö­kerezik. Hozzákapcsolják tudományos szem­léletének vezető elvei: az alkotó népszel­lem, a szerves fejlődés gondolata, viszont elválasztja tőle a pozitív tények tisztelete. Ehhez járul a klasszika filológia szigorú módszerének példaadó hatása. Az összeha­sonlító néprajz és mesekutatás úttörője. Megvetette alapját a történeti német nyelvtannak (Deutsche Grammatik, I—IV., 1819—1837), a német mitológiának (Deutsche Mythologie, 1S35). Megírta a német nyelv történetét (Geschichte dcr deutschen Sprache, 1843). Összegyűjtötte a német jogi élet és jogszokások emlékeit (Deutsche Rechts­­altertümer, 1828). Becsesek szövegkiadásai. Kisebb művei 8 kötetbe gyűjtve, halála után jelentek meg (1S64—1890). öccsével, Wilhelmmel közös vállalkozásai: Kinder­­und Hausmarchcn (I—III. 1812—18, 1822) a német mesekincs legnépszerűbb gyűjte­ménye; Deutsche Ságén (1816—1818) és min­denekelőtt a német nyelv nagy szótára (Deutsches Wörterbuch, 1852 óta); ez utób­bit a G.-testvérek halála után mások foly­tatták, 1938-ban még befejezés előtt áll. Grimm Rezső, festő és grafikus, *1832, tl885. Nagyszámú arckép-litográfiái tették nevét országszerte ismertté. Emellett olaj­képeket festett (Palóczy László képmása; Aphrodite a habokon; Huszárbravur stb.). Képviselve van a Szépművészeti Múzeum­ban. Grimm Vince, litográfus, *1810 körül, tl872. A szabadságharc idején ő volt a ma­gyar állami bankjegynyomda litográfiái osztályának vezetője, emiatt utóbb Konstan­­tinápolyba menekült, ahol sok éven át a török bankjegynyomdában dolgozott. Pes­ten egy ideig műkereskedése is volt. Grimm Wilhelm, uémet filológus és mű­fordító, *1786, +1S59. Bátyjának, Jacobnak hűséges munkatársa volt: közös munkáikat 2822 Grillparzer névaláírása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék