Uj Idők Lexikona 21-22. Pozdorja - Szikes (Budapest, 1941)

P - Preradovics Péter - Prerafaeliták - Preri, l. Prairie - Presaca, l. Székásgyepü - Presbiter - Presbiteriánizmus - Presbyakusis - Presbyopia - Prescott William Hickling - Presel'any, l. Nyitrapereszlény - Prešeren France - Presidios - Prešov, l. Eperjes - Prespa tó - Presszió - Prestavlky, l. Mailáth - Prestel festőcsalád

Preradovics gyón gyakori; a magyarban névutó (poszt­pozíció) használatos, pl. latin inter arma, a. m. fegyverek között, v. egyszerűen az esetrag felel meg neki, pl. in schola, a. m. iskolában. Preradovics Péter, horvát költő, osztrák tábornok, *1818, 11872. Granicsár-családból származott; mint osztrák tiszt Lombardiá­ban, Dalmáciában megismerkedett az illi­­rizmus eszméivel. Mindinkább a miszticiz­musba menekült, ebben a szellemben írta meg a hatvanas években pánszláv ódáit. Prerafaeliták, a XIX. sz.-i angol festők egy csoportja. 1848-ban Millais, Hunt és Rossetti alapították meg a „Preraphaelite Brotherhood“-ot (a. m. prerafaelita test­véri közösség), s művészi ideáljukat a Ra­fael előtti kor, a quattrocento festészetének tanulmányozásában találták meg. Az érzel­mességet és keresetlenséget kifejező irány­zat irodalmi zászlóvivője Ruskin volt; Watts, Burne-Jones és Morris is csatlako­zott hozzájuk. Mozgalmuknak nagy hatása volt Angliában s másutt is, hazánkban Kő­rösfői Kriesch Aladárra és körére. Preri, 1. Prairie. Presaea, 1. Székásgyepü (Románia). P.­­Ampoiului, 1. Ompolygyepü (Románia). Presbiter (görög presbyteros, a. m. idő­sebb). 1. A kat. nyelvhasználatban a. m. áldozópap, különösen szerzetesrendekben P. a megkülönböztető elnevezése a papi rend­del bíró rendtagnak a pappá nem szentelt szerzetesekkel szemben. 2. A magyarországi ev. egyházban az egyházkormányzat min­den fokán (egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, egyházegyetem) meghatáro­zott teendők elvégzésére szervezett szűkebb körű presbitériumok tagjai; részint lelké­szek, részint nem-lelkészek. 3. A ref. egyház­ban az egyházközségekben az egyházközség választásra jogosult tagjai közül bizonyos időtartamra (12 évre) választott egyház­­községi tisztviselő, akinek feladata az egy­házközség presbitériumának munkájában való részvétel, „az egyházközség szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában is való közreműkö­dés. L. még Egyháztanács. Presbiterianizmus, általában a Kálvin ál­tal meghatározott presbiteri egyházszerve­zetű egyházak összessége. A P. ellentéte egyfelől a püspöki rendszer r. kat. érte­lemben (episzkopalizmus), másfelől az ön­álló, egymástól függetlenül szervezett egy­házközségek rendszere, a kongregacionaliz­­mus. Jellemzője a P.-nak, hogy a lelkészek közt nincs rangbeli különbség és a vilá­giak is tevékeny részt vesznek az egyház kormányzásában. Szűkebb értelemben P, különösen az angliai kálvinizmus neve, szemben az anglikán egyház püspöki rend­szerével. Ennek kb. 347 egyháza van, 80.000 taggal, övé a Cambridge-ben levő West­minster College. A presbiteriánus egyhá­zak 1877-ben Edinburgban szervezkedtek s megalkották a Presbiteri Világszövetséget; ez, európai és amerikai alcsoportra oszlik. Folyóirata 1885 óta: The Quarterly Regis­ter. Hazánkban a P. a puritanizmus hatá­sára kezdett megvalósulni. Tolnai Dali Já­nos és Medgyesi Pál voltak az eszme leg­főbb zászlóvivői, de I. Rákóczi György, valamint udvari papja és püspöke, Geleji Katona István az 1646. évi szatmárnémeti nemzeti zsinaton nem tartották időszerű­nek. Ezért csak lassan terjedt el nálunk a presbiteri egyházszervezet. Presbyakusis (görög), a. m. öregkori ma­­gyat vallás. Többnyire 60—90 év között je­lentkezik, egyeseknél jóval fiatalabb élet­korban is. Tünete a fülcsengésen kívül a hallóképesség csökkenése, mely eleinte a magas hangok, később a középfekvésű és mély hangok területén mutatkozik, rövidült csontvezetés mellett. A P.-t a hallószerv kötőszövet- és idegelemeinek a korral járó elváltozásai (folyadékveszteség, sorvadás, meszes lerakódás stb.) okozzák. Presbyopia (görög, a. m. öregszemüség), a látásnak a korral járó gyengülése. Lényege a szem alkalmazkodóképességének fokoza­tos csökkenése, ez a normális fénytörésű szemben a 45. életév körül mutatkozik és az írás-olvasásnál jelentkező nehézségekben nyilvánul. A jó szemű embernek ezért kell idősebb korban nagyító (konvex) szemüve­get viselni. Prescott [preszket] William Hickling, É.­­amerikai történetíró, *1796, +1859. Mexico és Peru meghódításáról írt munkái világ­szerte elterjedtek. Presel’any, 1. Nyitrapereszlény (Szlovákia). Pregeren France, szlovén költő, *1800, +1849. A szlovén nemzeti költészet megteremtője. Az illirizmus ellenzője volt, költészetében a nép nyelvét használta. Leghíresebbek sze­relmi szonettjei. Presidios, 1927-ig öt spanyol büntetőgyar­mat (Ceuta, Mel­illa, Alhucemas, Chafarinas és Penon de Velez de la Gomera) Spanyol Marokkó É.-i partvidékén, 1927 óta Spanyol Marokkóhoz tartoznak. Tér: 213 km 2, kb. 86.000 lak. PreSov, 1. Eperjes (Szlovákia). Prespa tó, karsztos „polje“-tó D.­Szerbiá­­ban, az albán és görög határon. Tér: 200 ma. Átlagos mélysége 20 m. Presszió (latin: pressio), a. m. nyomás, kényszer. Prestavsky, 1. Mailáth (Szlovákia). Prestel, német festőcsalád. Jelesebb tag­jai: 1. Johann Gottlieb, *1739, +1808. Réz­metszeteket készített régi mesterek művei­ről. 2. Johann Erdmann Gottlieb, *1804, +1885. Híres lófestő volt, Sándor Móric gr. lovasbravurjait egész sorozatban örök.­ — 5164 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék