Uj Lexikon 4. IRE-MAGY (Budapest, 1936)

K - Kantabriai-hegység - Kantakuzenosz - Kantaridin (Cantharidin) - Kantáta - Kant-Laplace elmélet - Kanton - Kánton - Kántorjánosi - Kántorné Engelhardt Anna

Kantabriai-hel­ység Ezek nem fogalmak, hanem eszmék, amelyek felé minden ismeretünknek törekednie kell mint végső cél felé. Az eszmék nem bírnak konstitutív, hanem csak regulativ jelentőséggel s feladatuk az, hogy ismeretünket rendszerezzék. Ezen a transzcendentális alapon épül fel a Kritik der praktischen Vernunft (1787) és a Kritik der Urteilskraft (1790) is, amelyek közül az első K. erkölcsbölcse­letét fejtegeti, a második az organikus élet bölcseletét és az esztétikát adja elő. K. itt is azokat az a priori elemeket keresi meg és ad­ja elő, amelyek mellett az erköl­­csiség és a mű­vészetek, az eti­kai megismerés és az esztétika lehet­ségesek. Die Re­ligion innerhalb der blossen Ver­nunft (1793) c. művében K. val­lásbölcseletét ad­ja elő, azaz a ra­cionális teológia kérdéseit tárgyal­ja. Kisebb érte­kezései a jogböl­cselet, történet­­filoz., pol., morál egy-egy kérdését világítják meg : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), Zum ewigen Frie­den (1795), Meta­physik der Sitten (1797) stb. Bartók Gy. Kantabriai-hegység, 1. Cantabriai-hegy­­ség. Kantakuzenosz, görög hercegi család, amelyből V­. János császár (uraik. 1341—54) és Mátyás (uraik. 1345—58) származott. A török uralom alatt a leg­előkelőbb konstantinápolyi fanarióta csa­ládok közé tartozott. Egyes tagjai a moldvai és havasalföldi vajdaságot visel­ték. A K. egyik ága Romániába szár­mazott, egyik tagja George Cantacuzino hg. (1837—1913) konzervatív pol., több ízben min. Kantaridin (Cardharidin), színtelen, fénylő kristályok; vízben és hideg szerves oldószerekben alig, olajokban jól oldódik. Maró ízű, a bőrön hólyagot húz, ezen célra alkalmazzák is. A spanyol légy — és néhány egyéb rokon rovar — által termelt erős méreg. Különösen a közép­korban kedvelt volt, mint a nemi ösztönt fokozó anyag, sok halálos mérgezést okozott. Kantáta, eredetileg a szonáta ellentéte , az hangszeresl­emez énekes kompozíciót jelentett (kb. 1620 óta). Kialakulása az operával esik egybe s kezdetben közös jellemzőjük a basso continuóra támasz­kodó recitáló és áriaszerű ének. Első virágzásának színhelye Olaszország (vi­lági K. : Carissimi, Stradella, Lotti, Caldara, Scarlatti, Pergolese). Német­országban az egyházi K. fejlődése jelenti a második virág­kort. A két nagy mester, Schütz és Bach K.-i a prot. istentisztelet szerves részei. Náluk a K. több­tételes ; neve symphonia sacra V. concerto. Hang­­szerkíséretes re­citativók és áriák váltakoznak ben­ne kórusszámok­kal, mely utób­biak többnyire koráldallamokon épülnek fel. Kerényi Gy. Kant-Laplace elmélet, 1. Koz­­mogónia. Kanton (franc. : canton), kerület, ország V. megye kisebb részének neve. Franciaor­szágban és Belgiumban az arron­­dissement-ok oszlanak K.-okra. Svájc­ban a XVI. sz. óta az államszövet­séghez tartozó egyes tagokat nevezik K.-oknak. Kanton (Canton, új neve : Panjü­hszien), Kuangtung kínai tartomány fő­városa, egyezményes város és kikötő, a tengertől 150 km-re, a K. folyó mellett. Előkikötője Vhampoa, kb. 1 millió lak. D.­Kína fő kereskedelmi központja külö­nösen tea, továbbá selyem, porcellán, lakkáruk, konzervek. Kikötőjének for­galma (1931) 6,3 millió tonna. Orvosi és teológiai főiskola. Kántorjánosi, kir., Szatmár, Ugocsa és Bereg e. vm., mátészalkai f. (1930) 3260 lak. Vasúti állomás Baktalóránt­­háza, Hodász. Kantorné Engelhardt Anna, színésznő, szül. 1791., megh. 1845. Kazinczy Ferenc Anagallis arvensis és Anagallis femina 2006

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék