Uj Lexikon 5. MAGY-REA (Budapest, 1936)

P - Periódusos rendszer - Peripatetikusok - Peristylium - Periszkóp - Perje - Perjel - Perkáta - Perköltség - Perkupa - Perlaky Mihály - Perlaky Mihály - Perlmutter Izsák - Pelrott-Csaba Vilmos - Perm - Permetezés - Permi kultúra - Permise - Perm korszak (diász) - Permutáció

3127 Periódusos rendszer, 1. Elemek: Peripatetikusok, Arisztotelész iskolá­jába tartozó filozófusok. Nevüket a peri­­patosz, a. m. sétányról, nyerték, ahol Arisztotelész előadásait tartotta. Neve­sebb tagjaik : Theofrasztosz, Eudémosz, Arisztoxenosz, Sztrabón stb. Peristylium, az antik építészetben a templom falai körül húzódó nyílt oszlopos csarnok. Ez a neve a görög-római lakó­ház oszlopos udvarának is, amelynek különösen Pompejiben vannak jellemző példái. Periszkóp, tengeralattjáró hajók látó­készüléke, párhuzamos tükörberendezésű műszer, amely sugártörés útján a tenger felszínén megjelenő képet a tengeralatt­járó belsejébe vetíti. A P. hosszúsága egy­­másbatolt csőszerkezet elmozdítása által szabályozható a vízbemerülés mélysége, de legfeljebb 10 m hosszúságra. A tenger­alattjárók rendszerint két P.-pal vannak ellátva, amelyek egy közös szemlencséhez vezetnek. A párhuzamos vetitőtükröket prizmás távcsőszerkezet egészíti ki. Perje, 1. Pázsitfű-félék. Perjel, 1. Papság. Perkáta, nk., Fejér vm., adonyi­. (1930) 4686 lak. Vasúti állomás Szolgaegyháza. Hengermalom. Perköltség. Az 1911 : I. t. c. szerint a bíróság az ítéletben v. az eljárást befejező határozatban a P. megtérítése iránt hiva­talból intézkedik. A vesztes fél a nyertes fél P.-ének megtérítésében rendszerint elmarasztalandó, de ha mindegyik fél részben nyertes, részben vesztes, a P. kölcsönösen megszüntethető. A bíróság azonban az egyik felet az ellenfél egész P.-ében v. ennek egy részében is elmarasz­talhatja. Ha az alperes a perre okot nem adott és a követelést az első tárgyaláson azonnal elismeri, a P. megfizetésére a fel­peres köteles. Perkupa, kk., Abaúj-Torna vm., tornai r. (1930) 867 lak. Vasúti állomás. Perlaky Mihály, szül. 1814., megh. 1889., kegyes tanitórendi tanár. Mint pol. fogoly 1849 után 18 havi várfogságot szenvedett. Verseket, pol. és tanügyi értekezéseket, borászati műveket irt. Perlaky Mihály, vezérkari őrnagy, szül. 1897. A Ludovika Akadémián 1928—32. a harcászat tanára. Katonai szakiró. Perlmutter Izsák, festő, szül. 1866., megh. 1932. Hosszú hollandiai tartóz­kodás után gazdagon szerelt impresszio­nista képekkel tűnt fel, amelyeknek motívumai nagyobbára hollandi és rákos­­palotai intérieurök, népi alakok. Kép­viselve van a Szépműv. Múzeumban. Perlrott-Csaba Vilmos, festő, szül. 1880. Párisi tanulmányok után Matisse hatása alatt többnyire széles festésű csendéletek­kel és intérieurökkel szerepelt kiállítá­sainkon. Eredeti kőrajzait albumban adta ki. Képviselve van a Szépmüv. Múzeumban. Perm, az oroszországi Ural terület fő­városa a Kama mellett, folyami kikötő, (1933) 122.700 lak., elővárosaival együtt 186.000 lak. 1917. alapított egyetem, techn. főiskola, szuperfoszfátgyártás, fa­­feldolgozás. Permetezés, növények öntözése fino­man porlasztott oldattal. P.-sel védekez­hetünk állati v. növényi (gomba) beteg­ségek ellen. A P.-t géppel végezzük. Fontos, hogy a permet teljesen elborítsa a növényt. Főként a szőlőt permetezik peronoszpóra ellen, de rovarpusztítások ellen is permetezünk, pl. répaormányos­­bogár ellen klórbárium-oldattal, levél­­tetvek ellen nikotinoldattal stb. Permi kultúra, Perm városában és nagyobb kiterjedésű vidékén előkerült emlékek összefoglaló elnevezése. Nem etnikai megjelölés, hanem csak földrajzi, amely elsősorban a Kr. u. 700—1000. évekre vonatkozik. Ekkor volt ugyanis a vidék élete a legjelentősebb, belekap­csolódva az Oroszországot átszelő nagy kereskedelmi útvonalakba. Elsősorban Bizánccal került szoros érintkezésbe. Prémjeikért cserébe ezüst edényeket és arab pénzeket kaptak. Főleg övvereteket és ékszereket készítettek madármotívumú díszítéssel. Hordozói jobbára votják és osztják népek voltak. Permise, kir., Vas vm., szentgotthárdi j. (1930) 174 lak. Vasúti állomás Szent­­gotthárd. Perm korszak (diász), a Föld ókorának (paleozoikum) legfiatalabb szakasza, ame­lyet Euráziában, fel egészen a Spitzber­­gákig és Novaja Zemljáig, valamint É.­­Amerikában részben tengeri, részben kon­tinentális üledékek képviselnek. Utóbbiak között uralkodnak a vörös homokkövek és konglomerátok (Magy.-on a Balaton É.-i partján Alsóörs és Balatonfüred között), amelyeket helyenként porfirok és por­­firitek törnek át. Németország (Stassfurt) nevezetes kálisótelepei is a P. rétegeibe tartoznak. Az afrikai perm-triászkori „Karroo-formációból“ sajátságos, kurta­lábú őshüllőket (Pareiasaurus) ismerünk. Permutáció, megadott véges számú és egymástól különböző tárgynak (elemnek), minden lehetséges sorrendben való el­helyezése. N számú elem P.-jának számát kapjuk, ha az 1 2, 3 .... n egész Permutáció

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék