Literaturai Lapok, 1836 (1. évfolyam, 1-52. szám)

304317 Foglalat. 1. Iteraturai botránkozások ’s botránkoztatások. — Kölcsey Ferencz’ munkáji. Első kötet, versek. — Oesterreichische National - Encyclopädie , oder alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümiickeiten des österreichischen Kaisertumes, in Rücksicht auf Natur, Leben, etc. Wien. 1835. — Literatúrai világ. — Értesítő. 2. Kritika ’s kritikus. — Oesterreichische National-Encyclopä­­die, ’s a1 t. (folytatás.) — Literatúrai világ. — Értesítő. 3. Az egyesült északamerikai birodalmak’ literaturája. — Oe­sterreichische National-Encyclopädie. (Ve'ge.) — Literatú­rai világ. — Értesítő. 4. Mi kell a’ Magyarnak ? Irta Warga István. Kassán. — Az egyesült északamerikai birodalmak’ literaturája. (Folyta­tás.) — Aurora, hazai Almanach. Alapitá Kisfaludy Ká­­roly, folytatja Bajza. Pesten, 1836. «— Literatúrai világ. Értesitő. 5. Az ’egyesült északamerikai birodalmak’ literaturája (foly­tatás). — Aurora, hazai Almanach. Alapitá Kisfaludy Ká­roly , folytatja Bajza. Pesten. 1836 (folytatás).. — Litera­túrai világ. — Értesitő. 6. Aurora, hazai Almanach. Alapitá Kisfaludy Károly, foly­tatja Bajza. Pesten. 1834.,­­és Trattner és Károlyi 1834 ki Aurorája. — Az egyesült északamerikai birodalmak’ lite­raturája, folytatás. — Literatúrai világ.­­ 7. Az egyesült északamerikai birodalmak’ literaturája [(folyta­tás és vége). — Literatúrai világ. — Értesitő. 8. Jáczint, zsebkönyv. Szerkesztő Kovács Sámuel. Kassán, 1836. — A­ sajtó britt-Indiában. — Angol ’s amerikai al­manach literatúra. — Literatúrai világ. — Értesitő. 9. Függelék a’ literatúrai lapok’ adik ’s 5dik számában meg­jelent 1836ki Aurora’ bírálatához. Borsostól. — Keleti lite­­ratura Calcuttában. — Literatúrai világ. — Értesitő. 10. Literatúrai Szemle. I. Georgiai literatúra. 11. A’ literatúra* állapotja Calabria Citra liban. IIl. Keleti literatúra Páris­­ban. IV. Könyvtárak és könyvek Oroszországban. — Lite­ratúrai világ. — Értesitő. 11. Aurora, hazai Almanach. Alapitá Kisfalud­­ Károly, foly­tatja Bajza. Pesten. 1835. — Literatúrai Szemle. V. Pa­pyrus tekercsek Herculanumból. — Értesitő. 12. Bimbók. Irta Szalay László. Budapesten. 1832. Igritől. — Literatúrai világ. 13. Egy két szó a’ literatúrai lapok’ 9dik számában megjelent Aurora-birálati függelékre. Igaz­ától. — Bimbó Füzér. Somogyi Lászlótól. Kassán. 1836. Fáraóitól. — Aurora, hazai Almanach. Alapitá Kisfaludy Károly, folytatja Bajza. Pesten. 1835 (folytatás). — Literatúrai világ. — Értesítő. Szám. 14. Az ember’ kiformáltatása, esmérő erejére nézve , vagy: közhasznú Metaphysika. Irta­ Fejér György. Budán. 181 Literatúrai világ. — Hirdetés. 15. A’ férfiasság. Irta Vajda Péter, 1835. Lakytól. — Fákly­a­világ Ormósnak ,,Emlékrele­i szófejtegetése körül. Ignitu — A’ magyar nyelv’ metaphysikája, vagy­ a’ betűknek er­deti jelentései, a’ magyar nyelvre alkalmaztatva. Irta /" garasi D. János­ Pesten. 1834. 16. Utazás északamerikában­ Bölöni Farkas Sándor által. K­lozsvártt 1834. — A’ magyar nyelv’ metaphysicája’s a’­­vége). — Literatúrai világ. —« Tudományos Jelentés. 17. Nyelvészet. Némelly a’ magyar tudós társaság’ különös has­nálatára készült .,Magyar helyes­­irására tett észrevételei­vel. Irta Stancsics Mihál. Pesten, 1833. — Emlékről, v­­­laszul Ormós urnak. Mátét tol. — Recensensi elmefuttatá­s Felső Kékeiről. 18. Angelo. Dráma. Hugo Victor után Báró Eötvös Josef. Pét­­en. 1936. — Világositás. 19. Világositás (vége) Ormóstól.­­— Közhasznú Metaphysikán: visgáltatása iránt néhány észrevételek. — Figyelmezteté­s és protestatio. Cs. Ormós Lászlótól. 20. Közhasznú Metaphysikám’ visgáltatása iránt nehány észre vételek (vége). Fejér Györgytől­ — Neues vollständige .­:­ Taschenwörterbuch der ungarischen Sprache. Von A. F Richter. Erster Theil. Wien, 1836. — Nyilatkoztatás. Cun cseri Ormós Jóseftől. — Literatúrai világ. — Figyelmez­tetés. 21. Angelo, Tyran de Padoue. Dram­e en 3 journées. — Melli tányló válasz. Igritől. — Figyelmeztetés. 22. Angelo, Tyran de Padoue. Drame en 3 joumées (vége). — Zsebkönyvtár. Magyar irók’ remekei. Két kötet, Antholog .Le­gia Csokonai Vitéz Mihály’ munkáiból. Kassán, 1836. —■ Literatúrai vilá­g. — Értesítő. 23. Szellemi élet Austriában. — Literatúrai világ. — Figyel- is­mertetés. 24. Jogur vagy: a’ Honkeresők. Színmű 5 felvonásban. Irta­­ Vajda Péter. Pesten. 1836. — Schiller Fridiik’ versei. Ki­adta magyarul soproni Fidler Ferencz. Kolozsvárit. 1836­­» __ Németország’ írói munkássága. Literatúrai világ. — Tu­dományos Jelentés. — Értesítő. 25. Németország’ írói munkássága (folytatás). Csatár. Hősköl­­teményi rajzolat. Irta Garay Nepomuk, Pest. 1834. — Li­teratúrai világ. — Értesítő. 26. Csatár. Hősköltemé­nyi rajzolat. Irta Garay Nepomuk. Pest, 1834. (folytatás). — Figyelmeztetés.

Next