Literaturai Lapok, 1836 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1836-05-27 / 22. szám

171 172 raison pour tremble.“*) — Itt haljuk a’ tapsot szinte mintha jelen volnánk, hanem meg nem érdemlett, mivel igaztalanság vívja ki. Angelo hazudik Tisbenek, magának és a’ tapsolók­­nak ; nem azért, mivel az egész világ reszket előtte; ő a’ ti­zes tanácstól reszket, ’s minél inkább reszketnek alárendeltjei tőle , annál kevésbé kell neki ama magasb hatalomtól reszket­ni. Következőleg ezen nyilatkozat igaztalanság, ’s azt hisszük, csak igazságosak vagyunk és nem kemények, ha színi fogás­nak nevezzük, m­ellynek egyetlen czélja a’ kelaps. Minden mondotta felvévén, egy, általunk több évek előtt nyilatkoztatott véleményt erősít meg, hogy a­ magas tehetsé­gű költész, az őt illető koronát nem találhatandja a’ drámai pályán. Ő a’ Roman körében, kimondhatlan sokat nyújt, ’s lyrai költeményei az újabb franczia literatura legjelesb termé­keihez tartoznak ; a’ dráma utján , mindenkor a­ régi oskola szabályainak konok elkerülése által is járatlan helyekre fog té­vedni, hol maga magát könnyen elveszthetné, ’s végre talán­­ a’ közönséget is, de kielégítő életrajza előzi meg. Az első kötet „Lillából“ hu­­szonkilencz dalt ’s vegyes költeményeiből harmincakét versese­­tet foglal magában. A’ második kötet a’ ,,Békaegérharczal 's Dorottya“ vig eposszal díszeskedik , ebben Vitézünknek kemé­nyebb, finomságot ’s jó fület sértő kifejezései czélirányosan meg vannak lágyítva. A’ munka tiszta velinre nyomatva, ’s a’ költésznek csi­nos kőre metszett képével ékesítve. Ára mind a’ két kötetnek 1 f. 20 kr. pengő pénzben, olly csekély , hogy ez által a’ mun­ka, szőkébb jövedelműeknek is megszerezhető. A’ mint halljuk, Vitéz Anthologiáját Faludyé köve­téndi óhajtva várjuk. Zsebkönyvtár. Magyar Írók­ remekei. Két kötet, Anthologia Csokonai Vitéz Mihály’ munkáiból. Kassán, nyomtatta Werfer Károly. 1836. Minden fagy és hidegség mellett, mellyel literaturánk’ gyümölcsei iránt a’ nagy magyarosodási ’s nemzetesedési ro­bajnál az olvasó közönség viseltetik, szerencsés korjelnek ne­vezhetjük ezen vállalatot, mellynek folytatásához a’ kiadónak őszinte szerencsét nem kívánni lehetlen ; ’s hisszük a’ részvét által, mellyel illy feleménynek szükségkép gerjeszteni kell, óhajtatunk nem fognak a’ pit­m desideriumok (mellyeknek my­­k­asszát honunkban felszámítni nem lehet) közé tartozni. Az illy munkák által legalább figyelmetessé tétetik az olvasó világ sa­ját íróink’ jelességeire, a’ mi annyival kivánatos­ , mennyivel kevésbé ismerkedhetünk meg a’ hajdankor hasonlíthatlan hero­­saival, mert nem hitethetjük semmi módon el magunkkal, hogy azon mód, mellyet e’ végre iskoláinkban használnak, nem mon­dom hogy czélszerű , de czélhoz segítő lenne. Szerencsésnek nevezhetjük a’ vállalkozó’ választását, m­elly Vitézünkre esett, ki mindenkor Parnasszunk’ jelesljei közé fog tartozni. Mit fogott volna a’ lelkes költő adni , ha életét kí­méli? Arra felelni nem­ lehet, hanem a’ki anyira bírt a’nyel­vet mint ő , bizonyosan nagy befolyást nyert volna literatu­­rái­k' jelen állapotjára. Az előttünk fekvő Anthologia csínnal és ízléssel van szerkezve, minden darab, fgyöngy, Vitéznek versezeteiből. Az egészet Csokonai Vitéz Mihálynak szabatos , rövid, •) Fű indító ok, miért hogy reszkenek, lateraturai világ. Sokan Bajza verseit méltatják a’ 200 darab aranyra, ’s nem jut eszökbe, hogy nem mind eredeti az, mi eredeti öltö­­nyegben díszéig. Vannak munkák — osztályukban művésziek — mellyek’ valamellyikét minden díjmegosztás nélkül megtisztel­hetni a’ 200 darab arannyal, csak a’ visgálás párt nélkül tör­ténjék. Somogyi László Bimbó füzérét folytatni fogja, mi alkal­masint érettebb munkálatokat foglaland magában) én részemről sok szerencsét kívánok hozzá. M­ar á­th. Hrabovszky Dávid külföldi utazásai’ kiadásában fára­dozik. Aschbach profeszortól az Ommayadak és Almoravidák története francziára fordítatik. Raumer levelei Angolországról, forditóra talalnak. J Makintoshnak a’ moralphilosophia’­­előhaladásáról iett munkája, felette nagy figyelmet gerjesztett. Guizott úr’ története'szi előadásait a’ Collège de France ismét elkezdendi. Hammer tanácsnok osman történeteinek fordításából Hei­lert által a’ két első kötet már megjelent. Az abrantesi herczegnének legújabb munkáját „Scénes de la vie espagnole“, nem igen magasztalják a’ külföldi lapok.

Next