Literaturai Lapok, 1836 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1836-05-27 / 22. szám

173 174 É­RTE Minden hiteles könyvárusoknál találtatik : ZSIBMOSÍJTAB. MAGYAR ÍRÓK’ REMEKEI. Két kötet, Anthologia Csokonai Vité­z Mihály’ munkái­ból. Kassán, Nyomtatta Werfer Károly, 1836. Ara, tiszta velin papiroson, csinos borítékba kötve 1 fz. 20. kr. pengő pénzben. SCHILLER FRIDRIK’ ¥ ü It § К I. FORDÍTOTTA SOPRONI FIDLER FERENCZ. Nagy Endrét. Kemény kötetben , csinos nyomtató pa­piroson, ára 1 fr. 24 kr. Velin 2 frt. — színes papi­rosra 2 fr. 12 kr. ezüstben. Minden mívelt nemzet ismeri Schillert a’ma­ga nyelvére fordítva is. — Schiller, a’német nem­zet ’s talán a’ múlt század’ egyik legelső költőjét, ’s ki nem ismeri nálunk is e’ dicső nevet, a’ német nemzet­nek méltó büszkeségét ? És épen ezen nagy költő’ ver­seit és balladáit van szerencsénk a’ miveit magyar kö­zönségnek benyújthatni, olly nemű és mértékű versek­ben , mint az eredeti. Annyi türedelmet és szorgalmat kívánó munkát, mint a’ mennyit a’ versek’ hív fordítá­sa kíván, csak forró lelkesedés, rokon érzelem és a’ tárgyak’ szakadatlan szeretete vihet véghez. Részünk­ről, bátorkodunk előre is biztosítani az iránt a’ tisztelt közönséget, hogy a’ fordító ur, e’jelen versek’ hív forditása által, a’ nagy vállalatnak lelkesen megfelelt. Illy nagy költő’ legszebb virágait, kívánták mint könyvárosok, a’ lehetőségig csinos és hibátlan nyom­tatásban ’s díszes külsővel általadni a’ közönségnek. S í­r­ó. Minthogy e’ munka sajtó alól egészen még ki nem jött, árát nem határozhatjuk meg. Tilsch és fia könyvárusok* P­ILLANGÓ. KÜLFÖLDI VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEK’ ZSEBKÖNYVE. Kiadó Széplaki Erneszt. Budán 1836. Kötve 1 forint. A’ REGÉLŐ s HONMŰVÉSZ szépművészeti első magyar folyóirat’ idei második fél­évi folyamatjára június elejétől kezdve fogadtatik el az előfizetés. Mivel pedig a’ pesti Medard - vásár, melly Május’ utóhetében kezdődik, az előfizetési dij felkül­désére legkedvezőbb alkalmat nyújt: tisztelettel kéret­­tetnek e’ folyóirat’ pártfogójai, méltóztassanak vásári alkalmak által az előfizetés’ diját (6 ezüst ft.) egyene­sen a’ nevezett folyóirat’ hivatalába (Pesten , halpiacz , 86 sz. a’ Dénes ház , 2-dik emelet) utasítani. a­ sellő folyó évi Junius’ elején indulni fog* A’ végperezre halasztásból származható ba­jok’ kikerülése végett kérettetnek minden előfizetésről gondoskodó tisztelt hazafiak, hogy előfizetőink’ s ez. neveit, az utolsó postahelyekkel, feljegyezve, a’közelebb következő medárdi pesti vásárra, ’s leg­­felebb Junius’ 20ig hozzánk beküldeni méltóztassanak. Ball­a: A’ FÜVÉSZET ELVEINEK VÁZOLATAI. 12ed rét. Csinos papiroson és sok kőmetszetekkel* Ezen lapok megjelennek minden Pénteken. Kiadja s szerkeszti Kovacsóczi 1ИГ«' Nyomtatja Vertes K.

Next