Literaturai Lapok, 1836 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1836-06-10 / 24. szám

191 492 Tudományos Jelentés. A n p­é ю­­­a czímű történeti zsebkönyvemnek harmadik éve a' folyó esztendő' vége felé meg fog jelenni, annak okáért mind azon barátimat, kik iparomat eddig becses dolgozataikkal felsegélleni kegyeskedtek, újólag szíves részvétre szólítom. Fogadják egyszersmind eddigi fáradságu­kért színetlen köszönetemet, ’s czélom­ süketitésére szánt munkáikat méltóztassanak biztos alkalommal vagy egyenesen hozzám, vagy Werfer Károly úrhoz ide Kassára a’ folyó év Augustus hónapjának 20káig szállítani. Kassán Junius 7én 1836. Rov a­c­s 6 c­z­a 31. ÉRTESÍTŐ. Minden hiteles könyvárusoknál találtatik. A’ gyorsh­izlalásban tett legújabb tapasztalások. Utmutatással, mint kell a’ szarvas­marhát, borjúkat, sertéseket, juhokat, kecskéket, ludakat, kacsákat, tyúkokat, csirkéket, kappanokat, pulykákat, galam­bokat , halakat és rákokat felette gyorsan hizlalni ’s átaljában mindennemű takarmányt czélirányosan hasz­nálni. Kassán, Werfer Károly’ betűivel. 1836. Ara csinos borítékba kötve 30 xr. p. p. 7.EBKÖj¥1TTAIí. MAGYAR ÍRÓK’REMEKEI. Két kötet, Anthologia Csokonai Vitéz Mihály’ munkái­ból. Kassán, Nyomtatta Werfer Károly, 1836. Ara, tiszta velin papiroson, csinos borítékba kötve 1 fz. 20 kr. pengő pénzben. A’ REGÉLŐ ’s HONMŰVÉSZ szépművészeti első magyar folyóirat’ idei második fél­évi folyamatjára junius elejétől kezdve fogadtatik el az előfizetés. Mivel pedig a’ pesti Medard - vásár, m­elly Május’ utóhetében kezdődik, az előfizetési dij felkül­désére legkedvezőbb alkalmat nyújt: tisztelettel kéret­­tetnek e’ folyóirat’ pártfogójai, méltóztassanak vásári alkalmak által az előfizetés’ dijat (6 ezüst ft.) egyene­sen a’ nevezett folyóirat’ hivatalába (Pesten , halpiacz , 86 sz. a’ Dénes ház , 2-dik emelet) utasítani. A­ fiEMIŐ folyó évi Junius’ elején indulni fog’. A’ végperezre halasztásból származható ba­jok’ kikerülése végett kérettetnek minden előfizetésről gondoskodó tisztelt hazafiak, hogy előfizetőink’ t. ez. neveit, az utolsó postahelyekkel, feljegyezve, a’közelebb következő medárdi pesti vásárra, ’s leg­­felebb Junius’ 20ig hozzánk beküldeni méltóztassanak. Balla: Ezen lapok megjelennek minden Pénteken. Kiadja ’s szerkeszti Kovacsóczy M. Nyomtatja \\'еьгьв­­.

Next