Irgalmas Nővérek püspöki leánynevelő-intézet, Lőcse, 1899

— Königsberg­ töredék. — Margit-legenda. — Pannonia megvéte­léről. — Szabács megvétele. — Tinódi, Ilosvai. Gergei, Balassa, Pázmány. Zrínyi. Gyöngyösi. Falud­i F., Mikes, Bessenyei. Révai, Virág. Dugonics. Gvadányi. Fazekas, Kármán, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy K., Katona J., Vörösmarty, Bajza, Kerényi, Jósika, Eötvös, Kemény Zs., Jókai, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Gyulai, Szász, Madách, Széchenyi, Kossuth, Deák Ferencz jellemző mutatványokban. — Tananyag: A tárgyalt olvasmányok alapján a költői műfajok fejtegetése a kiválóbb magyar írók ismertetésével. Az irodalomtörténet rövid, de rendszeres összefoglalása. A verses alak főbb jelenségei. Szép­olvasás. A betanult költemények szavalása. Az olvasmányok tar­talmának önálló előadása beszédgyakorlatképen. A nyelvtani isme­retek alkalomszerű ébrentartása. Havonkint két írásbeli dolgozat, felváltva iskolai és házi, mindannyiszor megelőző szóbeli előké­szülés után. 1. Ki tud egy szép mesét hazulról? Szabad tárgy­­választással. — 2. Mi a teendője a jó tanulónak az iskolai év kezdetén? Elmélkedés. — 3. Árva leány, Petőfi. Átalakítás. — 4. Falusi élet. Életkép. — 5. A pogány magyarok műveltsége. Vázlat. — A szegény asszony, Vörösmarty. Jellemkép. — 7. Tompa ,­Erdei lakó czimű­ költemény verses alakjának meghatározása. — 8. A két szomszédvár. Tart. közlés. — 9. V. László, Arany. Mél­tatás. — 10. A ruhamosás. Értekezés. — 11. Shakespeare Cori­­olánusának jellemzése. — 12. A románcz és ballada. Párhuzam. — 13. Miképen bizonyítjuk földünk gömbölyűségét ? Magyarázat. — 14. Megérdemli-e I. Lajos, Magyarország királya a „Nagy“ mellék­nevet? Értekezés. — 15. Vörösmarty Mihály. Életrajz. — 16. Az irodalom tanulásának haszna. Levélalakban. — K. k.: Költészettan és a magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. A polgári és fel­sőbb leányiskolák IV. osztálya számára szerkeztette Novák Sándor. IV. kiadás. Német nyelv. — Heti 4 órán. — Prózai költemények-. Alles zum Guten. — Einer oder der Andere. — Die Entstehung des Plattensees. — Des Königs Münster. — Die Belohnung. — Die Rose und der Schmetterling. — Kaiser Karl im Unterberg. — Morgenstunde hat Gold im Munde. — Das Kind und die Ziege. — Die beiden Tonnen. — Der Wolf und der Kranich. — Die steiner­nen Linsen. — Kaiser Napoleon und die Obstfrau in Brienne. —■ Költői olvasmányok: Das Lied des Harfenspielers, von Goethe. — Die Klugheit, von Pfeifei. — Barbarossa, von Riickert. — Das Mäd­

Next