Állami főgimnázium, Losonc, 1898

Mózes vallásúaké. A reggeli ima beracháinak fordítása és magyarázata kapcsolatban a héber nyelvtan elemeivel. A zsidók története Magyarországban. K. K. Cassel. A zsidók története. T. Dr. Vajda B. Magyar nyelv. Heti 3 óra. Olvasmányok: A) Költemények: Hymnus (Kölcsey), Szózat (Vörösmarty), Szülőföldemen (Petőfi), Szüreten (Gyulai), Füstbe ment terv (Petőfi), A szegény asszony könyve (Vörösmarty), Pató Pál úr (Petőfi S.), A hamis tanú (Arany), Tamás vitéz (Tompa), Családi kör (Arany), Egy gondolat bánt engemet (Petőfi), Könyv nélkül is megtanulták. B) Prózaiak: A bölcs dervis, Zboró (Mikszáth K.), Pericles, a görög színház, A peregrinus (Jókai), A körtefa, A fejedelem buzogánya (Jókai), A nagy ugrás (Tolstoi), Mátyás király jeles tettei (Galeotti Marcio, ford. Barna Ferdinand), A Hunyadiak. Ezenkívül: A magyar nyelv­tan rendszeres összefoglalása. Kéthetenkint egy-egy írásbeli dol­gozat. K. k. dr. Szinnyei J. Rendszeres magyar nyelvtana, Lehr- Riedl Magyar olvasókönyve. T. Dr. Layer A. Német nyelv. Hetenkint 4 óra. Olvasmányok: I. Fabeln und kleinere Erzählungen: Der gierige Hund. Der Fuchs und die Trauben. Zeus und das Schaf. Die drei Freunde. II Erzählun­gen aus der griechischen Heldenzeit. Die Hercules Sage. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16. — III. Gedichte: Frühlings­ankunft. Schützen­lied. Mein Vaterland. Der gute Kamerad. Das Schwert. Die Riesen und die Zwerge. — Nyelvtan : kezdetben az olvasmány alapján, később összefoglalva a declinatio és coniugatio teljesen, az igék felosztása, számnév, névmás, határozók, a főbb mondattani fogal­mak, szórend a fő- és mellékmondatokban. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat (fordítás magyarról németre). K. k. Albrecht János : Német olvasókönyv, gyakorlatokkal és nyelvtannal. I. köt. Német nyelvtan. T. Scherer Lajos: Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. Olvasmány: A római köztár­saság kezdete. Tarquinius Porsennát háborúra ingerli Róma ellen. Horatius Cocles: Mucius Scaevola. Háború a latinokkal. Egy­enet­­lenségek a plebejusok és patríciusok közt. Menenius Agrippa. C. Marcius Coriolanus. Elemzés, fordítás, értelmezés és könyv nélkül való tanulás. — Mondattan: Az egyszerű mondat és részei. Infi­nitivus, participium és gerundium szerkezetek. Begyakorlás: Magyar­ról latinra fordítás, írásbeli dolgozat hetenkint egyszer. K. k. Bartal- Malmosi Olvasó- és gyakorlókönyv. T. Besse Dávid: Történelem. Hetenkint 4 óra. Magyarország története és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. K. k. Csánky-Baróthy: Magyarország története. T. Beniczky Kálmán: Földrajz. Hetenkint 2 óra. A természettani és mathematikai földrajz elemei és ehhez bevezetésül, kísérleti alapon, a főbb fizikai

Next