Ludas Matyi, 1972 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1972-05-25 / 21. szám

A­z oxfordi múzeumban őriznek egy ötezer éves egyiptomi táb­lát: egy fáraó és hitvese ünnepi lakománál ül, fejük felett megfejthetetlen kép­írás. Megfejthetetlen? Nem! Egy emigráns tudósunk, név szerint dr. Baráth Ti­bor, a kolozsvári egyetem hajdani történelem tanára, megfejtette a hieroglifákat. A csodálatos és szenzációs megfejtés a Montrealban 1968-ban megjelent, A ma­gyar népek őstörténete cí­mű, a szerző kiadásában publikált könyv 124. olda­lán olvasható. Kanadába szakadt kitűnő hazánkfia, a párizsi Magyar Tanulmányi Központ volt munkatársa szerint magyart!) szövegről van szó, s többek közt ilyes­mik állnak benne: „Ne za­­bálj sokat, mert sós!” meg „Zebra húsát sokan szere­tik.” „Hogyhogy?” — kérdez­hetné a naiv és laikus ol­vasó, aki általános művelt­ségét józan középiskolai ok­tatás révén szerezte — „magyarok Egyiptomban? S egyáltalán, az i. e. három­ezer évvel a gyöngéd ki­rályné magyarul figyelmez­teti a falánk fáraót, hogy ne faljon?” Pedig nem va­lamilyen diákcsínyről van szó, hanem „tudományról” — legalábbis a „megfejtő” szerint, aki a nyilas rend­szer alatt az egyetemek ki­telepítésén fáradozott, s az Egyedül vagyunk-ba írta uszító cikkeit. Könyve, azt hiszem, minden idők leg­nagyobb ál­tudományos al­kotása. A szerző szerényen így vall róla: „munkám a magyar őstörténeti kutatá­sok terén új fejezetet nyit”. Hát, ami azt illeti: újnak valóban új. Eleddig ugyan­is nyelvészeink nem is sej­tették, hogy az „úr szavunk átkerült az összes indoger­­mán nyelvekbe... ami a németeknek nagyon régi, az az urak korából való: urak­. A ném­et nyelv személyes névmása szintén -úr- er. Aki valamilyen mesterséget űz, annak a neve is az úr­ral kapcsolatos: Binder, Schlosser, Schuster, Bauer, Mayer ..Ezt a Bécsi Tör­téneti Intézet volt tagja korszakalkotó művének 54. oldalán állítja, s ha már eddig eljutott a szemét dör­zsölő olvasó, akkor nem lepheti meg, hogy a volt debreceni magántanár sze­rint: „gyakori a Magyar név az afrikai Nagytavak környékén, Urundi, Ruan­da, Tanganyika és Kenya vidékén. Erre folyik a MU­­GURUK folyó, itt van a MAKURU hegy ..Sőt, már azon sem csodálko­zunk, hogy a Történettudo­mányok Nemzetközi Bizott­ságának volt segédtitkára szerint „az új szó bizony­sága szerint a magyar nyel­vű népek már a kőkorban jelen lehettek Közel-Kele­ten, az lehetett őshazájuk”. Szerzőnk szerint: „az ókori világtörténet lényegében valahogy magyar történet­­. Már hogyne lenne az, ha barátunk ilyesmiket vél olvasni az óegyiptomi táb­lákon : „Menti honát, ki szereti... arra a búra ajánlok írfaggyút, ami gyó­­gyomat kínálja ...” Vagy: „Kérek sárga babokat zsír­ban. Siess! Kémek jönnek, matatok jönnek... Üzenek, késükkel csípnek tetűk ...” Ez egy négyezer éves szö­veg, s a korlátlan képze­letű „megfejtő” megjegyzi: „Ahhoz képest, hogy ilyen nagy idő válaszol el bennün­ket tőle, nyelvezetét fölöt­tébb tökéletesnek talál­juk ... Van-e a világon még egy nép, amelynek olyan ősi emlékei volnának, mint a magyar népnek?" — kérdi a montreali Linton Avenue lakója. Nyugodtan felelhe­tünk: nincs! S olyan „tu­dós” sincs sehol e széles vi­lágon, aki ilyen hajmeresz­tő fantáziával dicsekedhet­ne, mert szerinte a sumer (Szemúr!) nyelv is magyar. A leghíresebb mezopotá­miai legendás hős, Gilgames neve = Kis Kamasz, mint ahogyan piramis = pere­mes, Semiramis = Szemúr­­más, Caesar = Kő-Ős-Űr, vagy Jupiter sem más, mint Jó Botúr!! A pápa neve a magyar „papa”, s szerinte ..maga az Etiópia név is ma­gyar: Hét Jó Fia” ... Szerzőnk végkövetkezte­tése szerint: „a Régi Kele­ten a történelem hajnalá­tól kezdve a Kr. e. 13. sz. közepéig magyar nyelvű né­pek vitték a főszerepet, akik m­agukat sokféle név­vel nevezték, de valameny­­nyien az úri, árja népek családjába tartoztak”. Mi­után elolvastam ezt a 240 oldalas képtelen kohol­mányt, már nem is tartot­tam a szerző következteté­seit elég radikálisaknak. Miért csak Mezopotámiá­ban, Egyiptomban, Afriká­ban és a Közel-Keleten be­széltek magyarul évezredek­kel ezelőtt? Ha már ennyit „bebizonyított”, azt már gyerekjáték lett volna hoz­zátennie, hogy a világ min­den nyelve a magyarból származik, továbbá, hogy az Úristen is magyarul tár­gyalt az arkangyalokkal... Bajomi Lázár Endre SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉSEK A MAGYAR ŐSTÖRTÉNETRŐL AVAGY Nílus-völgyi nagyobb magyar nyelvemlékek KOLLEGIALITÁS VÍZIÓ — Itt tessenek he­lyet foglalni. Innen kitűnően látni a ka­rambolokat ... - Vigyázzanak, fent egy kicsit csúszós! —MTI* SZÉP KILÁTÁS DIVATOS NEVEK - Nevezzük őket Dezsőnek és Oszinak...

Next