Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (Budapest, 1941)

II. RÉSZ

szerelt le. A Kisk. és Heé. tulajdo­nosa. Kecskeméti Andor dr. t. e. n. had­nagy, gyermekorvos (Nagyvárad). *1894, Nagyvárad. 1914 aug.-ban vo­nult be Békéscsabán a 104. k. gy. e.­hez. 1915 májusától az orosz, román és az olasz harctereken küzdött. A 101., a 97. és a 32. gy. e.-ek köteléké­ben szolgált. Lemberg, Tatár szoros, Csernowicz és a Piave melletti har­cokban tüntette ki magát. A forra­dalom után szerelt le. Kitüntetései: Br. S. L. kardokkal és Kcsk. Kekécs Gyula t. hadnagy, jószág­felü­gyelő (Nagykároly). *1879, Kis­nána. Csapatszolgálatot teljesített a 85. gy. ezr. kötelékében Maros­vásárhelyen, Lőcsén, majd Tirolban. Kelemen József t. hadnagy, keres­kedő (Kolozsvár). *1891, Brassó. Mint e. é. önk. 1911-ben vonult be Brassó­ba a 2. k. gy. e.-hez. A világháború kitörése után 1914 aug. 7-én újra be­vonult ezredéhez. A táb. ezreddel az orosz frontra ment. Itt Halics, Prze­mysl, Luck és Baranovice mellett harcolt. 1916 júliustól a 21. kórház­vonalnál teljesített szolgálatot. 1916 július 6-án sebesült. Az összeomlás után szerelt le. Kitüntetései: Arany ék., Vörösker. a vit. é. szalagján két­szer, OB, Kcsk., Seb. é. és Heé. Kelemen Sándor gyógyszerész-fő­hadnagy, gyógyszerész (Zilah).*1882, Mindszent. Budapesten szolgálta le tényleges évét. 1914 júniusában újra bevonult. Azonnal a szerb frontra küldték a táb. kórházhoz. Sabác, Klenak, Cigány-sziget mellett küz­dött. Ezután az orosz harctérre ve­zényelték. Ungvártól Lembergig a táb. kórházzal mindig közvetlenül a tűzvonalban teljesített szolgálatot. Súlyosan megbetegedett, amiből ki­folyólag 1917-ben felmentették. Ki­tüntetései: Kor­aék, a vit. é. szal. és II. o. Vörösker. hadiékítménnyel. Keller Samu dr. t. zászlós, ügyvéd és földbirtokos (Szilágysomlyó). *1875, Szilágysomlyó. A világháború alatt 1915 decemberében vonult be Désen a 32. h. gy. e.-hez. 1916 január elején az orosz frontra Wolhyniába került. Itt 1916 márciusában súlyos betegen kórházba vitték. Felgyó­gyulása után 1916 végén mint a gaz­daságban nélkülözhetetlent, felmen­tették. Kém­éndy Andor e. e. főhadnagy, m. tisztviselő (Kolozsvár). *1894, Hátszeg. 1915 február 15-én vonult be Nagyszebenben a 23. h. gy. e.-hez. A tisztiiskolát Marosvásárhelyen végezte. 1915 júniusában egy tiszti­különítménnyel az orosz harctérre ment, ahol a Zlota-Lupa melletti nagy ütközetben tüntette ki magát. Részt vett 1916 júniusában a Brussi­lov-féle offenzíva kivédésében. 1917 január 15-től a pótzászlóaljnál tel­jesített szolgálatot, 1918 február hó 25-én szerelt le. Kitüntetései: 01. 02, Kcsk. Kemény Artúr t. zászlós, gyár­tulajdonos (Nagyszalonta). *1899, Weinböhla. 1917-ben vonult be a te­mesvári 34. tüzér e.-hez. A tisztiiskola elvégzése után 1918 jún.-ban az olasz harctérre vezényelték. Részt vett a Monte-Grappa-i és Monte Asalone-i harcokban. 1918 nov. végén szerelt le. Kitüntetései: Br. vé., Kcsk. Kemény Gyula e. e. főhadnagy, kereskedő (Nagyvárad). — *1895: Okány. Katonai szolgálatra 1915 máj. 15-én vonult be a 3. bosnyák e.-hez. 1915 okt.-től 1916 aug.-ig az orosz fronton harcolt. 1917 jan.-tól 1918 jún. 18-ig a román és olasz harctereken küzdött. A Monte Grap­pa-i és a Tölgyesi szoros melletti ütközetekben hősiesen küzdött. Két­szer sebesült meg. 1918 júm. 18-án a Montellónál szerzett sebesülése mi­att 75%-os hadirokkantnak nyilvá­nították. 1920-ban szerelt le. Kitün­tetései: Oi kétszer, O2, Ob kétszer, Kcsk. Kemény Károly t. főhadnagy, gyártulajdonos (Nagyszalonta). *1891, Otlaka (Arad m.). Tényleges kato­nai szolgálatra 1912 okt. 1-én vonult be Temesvárra a 41. h. tüzér e.-hez. A háború végéig har­céri szolgála­tot teljesített. Küzdött a szerb, orosz és olasz harctereken (Belgrád, Asi­ago, stb.). Leszerelt 1919-ben. Ki­tüntetései: S. L. br., VI, K. cs. k. Kenéz Lajos dr. főorvos, orvos (Nagyvárad). "1888, Biharnagybajom. 1914 okt. 10-én Budapestre a Mun­kácsi­ utcai hadikórházba vonult be mint segédorvos. 1916-ban Rózsa­hegyre került mint főorvos az otta­ni hadikórházba. 1918-ban szerelt le. Kitüntetése: Ar. ék. a vit. é. szal. Kepes Ferenc vári, t. hadnagy, ke­reskedő (Nagybánya). *1898, Szinér­váralja. 1916 májusában vonult be Egerben a 12. h. gy. e.-hez. 1917 feb­ruárban az orosz frontra ment. Rö­videsen az olasz harctérre került. A rohamszázadhoz nyert beosztást. Tolmeninél, Monte San Michele és a Monte San Gabriele környékén harcolt. 1917 októberében tisztiisko­lába vezényelték. Ennek elvégzése után újra az olasz frontra ment. Könnyű sebesülése és gázmérgezése volt. 1918 november 30-án szerelt le. Kitüntetései: O2, OB, Kesk. és Heé. Keppl István t. hadnagy, építész­mérnök (Kolozsvár). *1897, Kolozs­vár. 1915 november 15-én vonult be a 22. h. gy. e.-hez. A tisztiiskolát 1916 januárban Marosvásárhelyen végezte el. 1916 június 15-én az orosz harctérre ment. Itt a Zlota-Lupa melletti harcokban vett részt. 1917 szeptembertől a 20. h. hadosztálynál, majd Ukrajnában a megszálló csa­patoknál teljesített szolgálatot. Az összeomlás után szerelt le Budapes­ten. Kerékgyártó István dr. vitéz, t. hadnagy, főorvos (Budapest). *1897, Szatmárnémeti. 1915 okt.-ben vonult be a 12. h. gy. e.-hez. 1916 június 20-tól az orosz és az olasz harctereken küzdött. 1917 nov. 13-án megsebesült. Felépülése után ismét az olasz had­színtérre vezényelték. Résztvett ez­rede minden nagy ütközetében. 1918 október 31-én angol fogságba esett. 1919 december 2-án jött haza. Kitün­tetései: Tiszti arany vit. é., O2, OB, Kcsk. és a Seb. é. 1922 augusztus hó 15-én avatták vitézzé. Keresztes Károly dr., lécfalvi, pri­mőr, t. főhadnagy, ügyvéd (Sepsi­szentgyörgy). *1891, Lécfalva. 1914 aug.-ban vonult be a 2. gy. e.-hez, melynek kötelékében 1915 májusá­ban a 12. menetz­j­jal az orosz harc­térre ment. Ivangorod, Brest-Li­towsk és Baranovice mellett harcolt. 1915 szeptemberében betegen kór­házba került, majd felgyógyulása után 1916 februárban Szerbiába irá­nyították. 1915-ben zsi­parnok lett. Az összeomlás után szerelt le. Ki­tüntetései: Kor. aék. a vit. é. sza­lagján és Kisk. Keresztessy Sámuel t. hadnagy, oltártervező-iparművész (Tasnád). *1893, Tasnád. 1914 aug.-ban vonult be a 32. h. gy. e.-hez Désre. Önként jelentkezve 1914 szept. 6-án az orosz harctérre ment, ahol részt vett a Brussilov-offenzívában. 1916-ban az olasz frontra került (XI. Isonzó­csata, Piave). Kitüntetései: Ol két­szer, 62, Kcsk. Kernács Ferenc tüzér-főhadnagy, mérnök (Nagyvárad). *1887, Nagy­szalonta. 1914 júl. 21-én a 19. táb. ágyúsezredhez vonult be Nagyvára­don. Még ez év aug. 1-én a szerb harctérre került. Majd Galíciába ment, honnan súlyos betegséggel mint segédszolgálatos hazakerült a győri ágyúgyárba. Részt vett a lem­bergi és a Kárpátok harcaiban. — Leszerelt 1918 novemberben. Kertész Béla t. hadnagy, keres­kedő (Nagykároly). *1895, Nagyká­roly. 1915 máj. 15-én vonult be Eger­ben a 12. h. gy. e.-hez. 1915 aug.­26-án a 14. menetszázaddal az orosz harctérre került. Itt részt vett az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék