Kratochwil Károly (összeáll.): A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője (Budapest, 1933)

EGYÜTTES EMLÉKMÜVET A KÉT TESTVÉREZREDNEK, A 101-ESEKNEK ÉS 4-ES HONVÉDEKNEK!

EGYÜTTES EMLÉKMŰVET A KÉT TEST­VÉREZREDNEK, A 101-ESEKNEK ÉS 4-ES HONVÉDEKNEK! Néhány hete ezzel a felírással jelent meg egy rövid cikk, a békéscsabai Körösvidék c. napilapban. A 101-esek mozgalmat szándékoztak indítani, hogy befejezetlen emlékművüket Achim Mihály mérnök nagyszerű terve alapján új köntösbe öltöztessék. Tarján Tibor dr 4-es honvéd ,hogy bajtársunk vetette fel ekkor azt a nemes eszmét, lehetséges volna-e a két testvérezred emlékét ez alkalommal egyesíteni. Köztudomású, hogy sok ezer 101-es lett 4-es honvéddé, a világháború vérzivatará­ban nem egy csatában küzdöttek együtt, de már a boldog békeévekben is Nagyváradon, egy helyőrségben teljesítették kötelességüket Királyuk és Hazájuk iránt. A felvetett eszmét maguk a 101-esek valódi testvéri szeretettel karolták fel és a legnagyobb lelkesedéssel tették magukévá nemcsak a békéscsabai, hanem a vidéki és budapesti bajtársak is. De nem késtek a lelkesedéssel a 4-es honvédek sem, hanem ma­gyar szívvel, magyar katonalélekkel csatlakoztak a testvérezredbeliekhez s nem akadt egyetlen hang sem, ki ne helyeselte volna ezt a lelkes eszmét, testvéri megmozdulást. Május 21-én sok száz bajtárs, 4-es és 101-es, testvéri ünnepre ült össze Békéscsabán, ahol határtalan lelkesedéssel, kitörő örömmel, boldogan adta hozzájárulását a nagyszerű terv kiviteléhez. Jánossy Gyula polgármester a 4-es honvédek, Machalek Pál ny. őrnagy pedig a 101-esek részéről lelkes és mély hazafiságtól áthatott, bajtársi szellemben tartott beszéd­ben mutattak rá a terv megvalósításának nagyszerűségére. Jánossy polgármester a leg­messzebbmenő támogatást helyezte kilátásba Békéscsaba városa részéről. A bemutatott modell általános tetszést nyert s az egybegyűltek lelkesen jelentették ki, hogy a költségek előteremtéséhez a legnagyobb készséggel járulnak hozzá. Az emlékműbizottság elnökévé szentkereszt­hegyi Kratochwil Károly altábornagy úr őnagyméltóságát, társelnökökké pedig nemes Panwitz Vilmos ny. ezredes urat és Jánossy Gyula polgármester urat választották meg. Egy ötventagú bizottság végzi a gyűjtés és kivitel munkáját. Adományokat a békéscsabai Leszámítoló- és Pénzváltó­ Banknál vezetett folyószámlára kérjük küldeni. Bajtársak! Elesett bajtársaink dicső emlékét az élő bajtársak őrzik meg leghívebben! A HŐSI EMLÉKMŰVEK MEGKOSZORÚZÁSA November hó elsején a Budapesten lakó négyes honvédek élén Mayer Imre ny. tá­bornok a Névtelen Hősök városligeti emlékkövére koszorút helyezett, kegyelettel emlé­kezvén meg bajtársainkról, akik vérüket hullatták a világháború zivatarában. Ugyanezen a napon Kratochwil Károly nyug­ altábornagy a rákoskeresztúri temetőben ünnepélyesen felavatott új hősi emlékműre tette le koszorúját, tisztelegve az elesett honvédek emlékének.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék