Kratochwil Károly (összeáll.): A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője (Budapest, 1933)

TALÁLKOZÓ A GÖRZI CSATATÉREN

Félő volt, hogy a mai rohanó, kíméletlen, szívtelen időkben a kegyeletes emlékek szétromboltatnak, eltűnnek. Nagy örömömre szolgál azonban és ezt hírül is adom a baj­társaknak, hogy ezen emlékoszlopok még állanak. Négyes honvéd népfelkelők megtalálták San Martino del Carsoban az emlékművet, Tóth tart. ezredorvos pedig az olasz csatatereket meglátogatva, egy szegény szlovén paraszt kis kertjében rábukkant a nova-vasi emlékgálára. Állítólag Nova Vas polgármes­tere beadvánnyal fordult a hatóságokhoz, valami ürügy alatt engedélyt kérve az emlékmű szétrombolására. Egy Comenben lakó, már idős volt cs. és kir. népfelkelő főhadnagy azon­ban ezt meghiúsította. Tóth ezredorvos úr azonkívül kérelemmel fordult József kir. herceg Őfenségéhez, hogy ezen eredeti háborús emlékek gondozásba vétele végett járjon közbe a honvédelmi miniszter úrnál. A fenséges úr ezt meg is tette. Azt hiszem minden négyes örül annak, hogy ezen emlékek változatlanul fennálla­nak és kőbe vésve hirdetik a 4-es honvédek harcainak és elesett hőseinek dicsőségét. Amint megtudom a már említett volt cs. és kir. főhadnagy nevét, az ezred nevében meg fogom köszönni nemes cselekedetét. Kratochwil: A VOLT 1. HONVÉD GYALOGEZRED ÜNNEPE A volt m. kir. budapesti 1. honvéd gyalogezred ez évben nagy fénnyel ünnepelte a világháborúban vívott dicső harcainak emlékét. Az ünnep alkalmából őnagyméltósága az ezrednek a következő táviratot küldötte: „Ünneplő első honvédezred, Budapest. A nagyváradi volt négyes honvédezred bajtársai és én, a Monte San Gabriele és Monte Tomba volt állás­dandárparancsnoka, szeretettel üdvözöljük a harctéri bajtársakat. Szentkereszthegyi Kratochwil Károly, nyug. honvéd altábornagy, a nagyváradi 4-esek, a 81. és 39. honvéddandárok volt parancsnoka." E helyről is a legmelegebben üdvözöljük a hős 1-es honvédeket. A VOLT CS. ÉS KIR. 101. GYALOGEZRED ÜNNEPE November 12-én zajlott le Békéscsabán a volt cs. és kir. 101. gyalogezred felállítá­sának ötvenedik évfordulóján rendezett nagyszabású jubellumi ünnepség, melyre hivata­losak voltak a volt 4-es honvédek is. A Budapesten lakó 101-esek a filléres gyorshoz csatolt három kürlönkocsit megtöltötték s a hadimúzeumból magukkal vitték ezredük régi zászlóját. Megható jelenet volt, ahogy ezt a zászlót a békéscsabai honvédezred díszszázada s a 101-esek egy nagyobb osztaga fogadták. A zászlóstiszt, budapesti iskolaigazgató, a 101-esek régi, sárgahajtókás főhadnagyi egyenruhájában, csákóval fején, kivont karddal kísérte a zászlót, melyet egy ugyancsak régi díszruhába öltözött 101-es őrmester tartott. Az ünnepélyen megjelent szentkereszthegyi Kratochwil Károly nyug­ altábornagy, a 4. honvéd gyalogezred volt parancsnoka is, aki koszorút tett le a 101-esek emlékoszlo­pára e szavakkal: „A testvérezred, a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred tisztikara és legénysége nevében hajtom meg csatavert zászlónkat a dicső és hős 101-es baka előtt." Az ünnepély a legszebb bajtársi egyetértés, lelkesedés és a vérzivatarban össze­kovácsolódott igazi testvériség jegyében folyt le.

Next