Magyary-Kossa Gyula Dr.: Magyar orvosi emlékek IV. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 168. (Budapest, 1940)

Magyar orvostörténeti adattár (II.) (1700-1800)

Magyar orvostörténeti adattár. (II.) (1700—1800.) 1. 1700. A páduai egyetem magyarországi medikusai 1700-tól 1751-ig: Gensel Ádám, Payer János Lipót, Perbegg József Károly, Stocker Lőrinc Antal, Fend­­rich Zsigmond, Spányi (Spani) János, Krieger János Vilmos, Tomanek Péter, Erezi (Ertzl) Ferenc Ignác, Rigler János József, Topolicsi András, Conrad (Conhard) Miklós András, Crussen Ignác Máté (v. ö. Veress, Matr. I. 134__138). Ezzel kapcsolatban álljon itt néhány más külföldi egyetem régi magyar medikusainak névjegyzéke : a) A hallei egyetemen tanult magyar ifjak jegyzéke, életrajzi adatokkal és doktori értekezésük címével, 1695-től 1751-ig : Weszprémi, IV. 160__166. és Demkó, 438. — b) A bázeli egyetem hallgatói : MOE III. 373., továbbá Révész Imre: A bázeli egyetemen tanult magyarok névsora, 1600—1852. (Magyar Tör­ténelmi Tár, IX. 239.)­­—­ c) A bécsi egyetemen : Demkó, 437. — d) Az erfurti egyetemen tanultak : Bachmegyei (Bácsmegyei) János (1726.), Fischer Károly Dániel, Fronius Márton Gottlieb, Hennel Ádám Teofil, Somogyi József, Stockin­­ger Mihály Gottfrid, Windisch János Teofil, Ziegler János. — Mindezek nem találhatók meg a Geschichtsquellen der Provinz Sachsen c. munka 8-ik köte­tében (Acten der Erfurter Universitaet, 3. rész, Halle, 1881—1899.), mert ebben csak az 1392—1636 közti korszak matrikulái vannak meg. — e) Az erlangeni egyetem orvosnövendékei : 1. Demkó, 438. — 1) Frankfurt (oderai) egyetemén (a 16—18. században) tanuló magyar medikusok teljes névsora megtalálható a «Publicationen aus den kön. Preussischen Staatsarchiven» c. kiadvány 32., 36. és 49. kötetében (E. Friedlaender, G. Liebe és E. Theuner: Reltere Univer­­sitaets-Matrikeln. Universitaet Frankfurt a. O., 3. kötet , Lipcse, 1887—1891.). Nagy gondossággal készült munka, melynek használhatóságát mindazáltal erő­sen befolyásolja az, hogy a nevek mellett nincs feltüntetve, hogy az illetők melyik fakultásnak voltak a hallgatói. Ennek megállapítása többnyire hosszú, időt rabló kutatást kíván. Itt csak a következő magyar orvostanhallgatókat említem a sok közül : Ascanius (Haskonius) Gáspár (1549), Hambach (Ham­­bacher) János, Huszty István (mármarosi, 1691), pettyéni Gyöngyösi Pál (1727), Cseh Csúzi János (pápai, 1727), med. dr. Holstein János Teofil (pozsonyi, 1728), Páriz Pápai András (1729), Maxai Mihály (erdélyi, 1751), Pataki Sámuel (1755), Pétsi Péter (1755), marosvásárhelyi Tőke István (1755), rimaszombati Detsy Sámuel («gratis inscriptus», 1771), Orgovány Fogarasi Mihály (1769) stb. Mind­ezekhez hozzáadhatom még Preuss Kristófot, ki ezen egyetem tanára és rek­tora is volt (1543, 1553), továbbá vízaknai Bereczk (Briccius) Györgyöt. — g) A franekeri egyetemet (Németalföldön, Frieslandban, az Északi-tenger part­ján) 1623-ban kezdték látogatni a magyarok (főleg protestánsok) ; a 17. század végéig 486 hazánkfia látogatta. A 18. század elején, úgy mint a többi hollandi egyetemen is, kevesbedett a hallgatók száma, főleg azért, mert akkor nyíltak meg az újabb német egyetemek (Halle, Göttinga, Erlangen). 1748-ban már csak 23, 1789-ben csak négy magyar ifjú tanult itten : a német, svájci és utrechti egyetemek jöttek divatba. 1811-ben megszüntették a franekeri egyetemet s helyébe egy «Athenaeum»-ot állítottak fel, mely 1852-ig fennállott. — Demkó­ ­ Weszpréminél (IV. 509.) Topolits. Magyary-Kossa : Magyar orvosi emlékek. IV.

Next