Acta Microbiologica 1. (1954)

1-3. szám

ACTA MICROBIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MIKROBIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY­ UTCA 21. Az Acta Microbiologica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a mikrobiológia tárgyköréből. Az Acta Microbiologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Microbiologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin­ út 21. Bankszámla : 45-790-057-50-032) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Microbiologica« публикует трактаты из области микробиологии на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Microbiologica« выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции. Подписная цена »Acta Microbiologica« — ПО форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Текущий счет No 45-790-057-50-032), или его заграничные представительства и упол­номоченные.

Next