Akadémiai Almanach 1916

Tartalomjegyzék

128 A M. f. AKADÉMIA ÜGYRENDJE. Az összes­ ülés 1882. márczius 27-én megállapította, hogy ez alapítványnak huszonnégy éven át felszapo­rodott kamatai mindenkor a huszonötödik évben fel­­használtassanak az Akadémia azon évi nagygyűlésén megállapítandó czélra. Az 1907. évi nagygyűlés elhatározta, hogy ez ala­pítványnak kamatai a mérnöki szakirodalom körébe tartozó munka támogatására fordíttassanak. Tekintettel arra, hogy az esedékes összeg minden 25-ik évben áll rendelkezésre, legczélszerűbb, ha a mérnöki irodalom épen 25 éves történetének megh­atására fordíttatik. A további intézkedés a III. osztály teendője. Az alapító Udvardy-Cherna János fia, dr. Udvardy László egri lyceumi jogtanár az atyja által alkotott alapítvány eredeti tőkeállományát (200 k­t) a maga részéről ООО я tőkével megtoldani kívánja és az így kiegészített alapítványhoz a következő feltételeket kötni szándékozik : a) az összesen 1000­0-t tevő ala­pítványi tőke évi kamatai évről-évre 25—25 éves cyclusokban tőkésítendők ; minden cyclusban a 25-ik év kamatjövedelme, de csakis ez maga, nem pedig a 25 év alatt felgyülemlett kamatok egész összege.­­— a 26-ik évben a M. Tud. Akadémia által szabadon meghatározandó valamely nemzeti érdekű és szellemű kulturális, főleg tudományos, irodalmi vagy művészeti czélra fordítandó , és mihelyt az idők folyamán az évi kamatjövedelmek a 3000­­-t meghaladják, azoknak egy részét segélydíjul adományozza a M. 4’ud. Aka­démia valamely érdemes magyar tudósnak, írónak, művésznek vagy iparművésznek, s azontúl már csak a segélydíj összegének levonása után fennmaradó része az évi kamatjövedelemnek esik az előző pont szerinti elbánás alá stb. — A már elfogadott Udvardy-

Next