Folia Sabariensia - Vasi Szemle 1936 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1936 / 1-2. szám

VASI • SZEMLE * SAVARIENSIA HI. ÉVFOLYAM. SZOMBATHELY, ....................... 1-2. SZÁKI Megjelent 1936. február 1-én. Erschienen am 1. Feber 1936.­­ Főszerkesztő (Chefredakteur): DR. PÁVEL ÁGOSTON. Szerkesztőbizottság (Redaktionskomitee): Dr. Bendefy László, Dr. Géfin Gyula, Dr. Palkó János, Pákay Arnold, Dr. Pethő István, Dr. Smidt Lajos,, Dr. Szendy László, Tóth János, Vass Béla. A címlapot Vass Béla tervezte. — A kiadásért a főszerkesztő felelős.­­ Körzeti képviselők: Celldömölkön: sz. Csorba Tibor író, tanár; Jánosházán: Makkos Lajos polg. isk. igazgató; Körmenden: Dr. Kevey István főszolgabíró; Kőszegen: Dr. Szegi Ödön tanítóképzőint. tanár; Sárvárott: szenttamási Babos Lajos körjegyző; Vasvárott: Kolbay Ödön polg. isk. tanár. O TARTALOM. (Inhalt.) RÖG ÉS LÉLEK. SCHOLLE UND SEELE. Bezerédj István: A kámi Nepomuki Szent János-szobor. (Die Statue des dl. Johann Nepomuk in Kám) — — — —• 1. old. Bátky Zsigm­ond dr.: Két érdekes vasi tájszó (Zwei interessante Landschaftswörter im Komitata Vas) — — — — — 4. old. Géfin Gyula dr.: Szombathely legrégibb tájképe. (Die älteste Ansicht der Stadt Szombathely) — — — — — — — 7. old. Fábián Mária: Dorffmaister István művészi munkássága a szom­bathelyi egyházmegyében. (Das künstlerische Schaffen Ste­phan Dorffmaisters in der Divezese Szombathely) — — — 16. old. Polány István: A nyugatmagyarországi magyar elem (lövőőrök, székelyek és besenyők) kipusztulása. (Das Verschwinden des magyarischen Elementes in Westungarn: Lueri, Sekler, Be­­senyős) — — — — — — — — — — — — 36. old. Karner Frigyes: A régi kőszegi posztósipar. (Vom einstmaligen Tuchmachergewerbe in Kőszeg) — — — — — — 70 old. Boros Ádám dr.: Adatok Somogy vármegye flórájának ismereté­hez. (Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Somogy) 79. old. Vecsey Lajos dr.: A szombathelyi királyi líceum alapítása és első évei 1793—1808. (Die Gründung u. die ersten Jahre des königlichen Lyceums in Szombathely 1793—1808) — — 86. old. Hell Géza ifj.: A csempeszkopácsi róm. kat. templom. (Die röm. kat. Kirche in Csempeszkopács) — — — — — — — 99. old. Abai Imre: Boszorkányégetés Szombathelyen. (Die Verbrennung einer Hexe in Szombathely) — 108. old. (Folyt. a boríték 3. oldalán.)

Next