Vasi Szemle 2009 (63. évfolyam, 1-6. szám)

2009 / 6. szám - ARCKÉPCSARNOK - Zátonyi Sándor: Bognár Cecil (1883-1967). A fizika és a pszichológia kiváló művelője

Vasi Szemle 2009. LXIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM nyelv és irodalomból, mennyiségtanból és természettanból. 1911-ben bölcsészdoktori okleve­let nyert a Budapesti Tudományegyetemen filozófiából, elméleti fizikából és pedagógiából. Bognár Cecil elkötelezett híve volt a sokoldalú tudás megszerzésének. A doktori oklevél birtokában még logikát, filozófiát hallgatott a tudományegyetemen, fizikából pe­dig fényelméletet, az elektromos áramok elméletét, hőelméletet és kísérleti természettant tanult. Közben a Műegyetemen is felvette heti négy órában az „Elektromos és mágneses mérések” című tárgyat­. Tanulmányai befejezése után 1906-tól Bognár Cecil egymást követően a komáromi, majd az esztergomi gimnáziumban tanított. 1910-ben a kőszegi Bencés Gimnáziumba he­lyezték át. Visszakerült abba az iskolába, ahol gimnáziumi tanulmányait elkezdte. Az 1910/11. tanévben hittant, földrajzot, számtant és természettant (fizikát) tanított heti 18 órá­ban, a következőben pedig földrajzot, számtant és természettant heti 16 órában. Az iskola év végi értesítőjében, a tanári és az ifjúsági könyvtár gyarapodásának fel­sorolásában olvashatjuk Bognár Cecil: A fizika alapfogalmainak és alapelveinek ismeret­­elméleti vizsgálata című, Komáromban megjelent könyvének címét is. A könyv két példá­nyát a szerző ajándékozta az iskolának. Az iskolában működő Czuczor Gergely Önképzőkör a tantárgyak többségéből min­den évben írásbeli pályázatot írt ki a tanulók számára. Az 1911/12. tanévben természettanból Az energia fogalmának és megmaradásának elve volt a pályázat címe; az 1912/13. tanévben pedig A rezgőmozgás és szerepe a fizikában címmel hirdették meg a pályázatot. A pályadíj mindkét évben tízkoronás arany volt, Nagy Balázs és Bognár Cecil tanárok ajándéka.­ A tanév végén ismét áthelyezték Bognár Cecilt; 1912-től 1925-ig újra a komáromi (1920 után hivatalosan komarnai) gimnáziumban tanított; 1926-tól 1937-ig a pápai, a győri és a budapesti gimnáziumokban folytatta oktató-nevelő munkáját. Széleskörű felkészültsége, pe­dagógiai, pszichológiai írásai alapján feltételezhető, hogy tanítványaival az akkori, legkorsze­rűbbnek számító pedagógiai, pszichológiai szemléletet meghaladó tanár-diák viszony kialakí­tására törekedett; szaktárgyaiból a legmodernebb eredményeket is továbbadta nekik. Elgondolkodtató az a visszaemlékezés, amely egyik tanítványától, a később Kana­dában élt Selye Jánostól, a stressz-elmélet megalkotójától származik. A George Washing­­ton-díj átvétele alkalmával így emlékezett meg édesapjáról és tanáráról, Bognár Cecilről: „És ha én e ma kapott kitüntetéssel a kezemben visszanézek, a múltból egy komáromi fiú néz felém, orvos-őrnagyi egyenruhájában az apám, a bencés gimnázium vaskapujából pe­dig Bognár Cecil tanár úr integet utánam”5. Selye János professzor más alkalommal arról is elismerően szólt, hogy Bognár Cecil mesteri kézzel tudta tanítványai lelkében felébresz­teni az igazi tudomány tiszteletét, sőt szenvedélyét6. Bognár Cecil - gimnáziumi tanári munkája mellett­­ 1921-ben egyetemi magántanári oklevelet szerzett a „természettudományok ismerettana” témában. Az egyetem a magántaná­ri képesítését 1926-ban kiterjesztette az „ismerettan és logika”, 1930-ban pedig a „pszichológ 3 HÁSZ Erzsébet: Bognár Cecil. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 2002.; 9-12. old. (Tudós tanárok - tanár tudósok)­­ A kőszegi Ferenc József Katholikus Főgimnáziumának értesítője az 1910/11. iskolai évről. Kőszeg, Feigl Frigyes könyvnyomdája, 1911. 118., 132., 135., 142., 150. old.; Ua. 1912. 165., 201. old. 5 Magyar Hírlap, Toronto, 1967. ápr. 29. Idézi: HÁSZ Erzsébet, i. m., 133. old. 6 MIHÁLYI Ernő: Emlékezés Bognár Cecil OSB halála alkalmával. In: GYÖKÖSSY Endre - BOGNÁR Cecil: Mi és mások. A mindennapok lélektana. Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged, 1992., 293-295. old.

Next