Vasi Szemle 2012 (66. évfolyam, 1-4. szám)

2012 / 3. szám - A MÚLTNAK KÚTJA - Sill Aba Ferenc: IV. Károly király Szombathelyen. Egy beszélgetés szerkesztett változata

________A MÚLTNAK KÚTJA_________ SILL­ABA FERENC: IV. KÁROLY KIRÁLY SZOMBATHELYEN követően bizonyos enyhülés következett be az állam és egyház viszonyában. A király láto­gatásának kérdése egyébként is a tudományos vizsgálódás terén újra felmerült. Kevéssel az emlékezés felvétele után megjelent a püspöki palotában Hegedűs Sándor történész, aki a Habsburg-család trónöröklésének kérdésével foglalkozott. Tájékozódni akart ő is a király látogatásának helyszínéről és körülményeiről. Könyve 1970-ben meg is jelent.­ ELŐZMÉNYEK Mikes János szombathelyi püspök kétségtelenül legitimista szemléletű volt, a királyság államformáját támogatta Magyarországon. Ennek akkor megvolt a jogi alapja. IV. Károly ugyanis az Eckartsaui Nyilatkozatban 1918. november 13-án csak az államügyek intézé­séről mondott le, de nem királyi státusáról. Ezért is alakulhatott ki két szembenálló nézet a legitimisták (a karlisták) és a királyságot ellenző, szélsőjobbolda­li szervezetek között, amelyek mögött főleg Gömbös Gyula állt. Az őszirózsás forradalom után a kormány és Mikes János püspök között éles szembenállás alakult ki. A forradalmi kormány ugyanis az általa létreho­zott Papi Tanácsot a Magyar Püspöki Kar jóváhagyá­sával akarta törvényesíteni. Amikor Persián államtit­kár ezt az igényt a testület elé tárta, Mikes püspök szót kért, és az előterjesztés határozott visszautasítá­sát javasolta. Nyilván védte az Egyház függetlenségét minden pártpolitikai befolyástól. Ezt a szembenállást a forradalmi kormány sérelmezte, és Mikes püspököt 1919. február 27-én letartóztatták; a celldömölki ben­cés apátságba internálták, majd március 29-én a Tanácsköztársaság kormánya a pesti gyűjtőfegyházba vitette. Molnár József, Mikes püspök hűséges szoba­inasa az apátságban is, de a pesti gyűjtőfogdában is, élve a látogatási lehetőséggel, állandó segítségére volt a püspöknek. Minden alkalmat fel­használt, a jobb érzésű őrökkel előnyös kapcsolatot alakított ki, hogy püspökét szolgálhas­sa, és a politikai helyzetről is tájékoztassa. Amikor Mikes püspök megtudta, hogy esetleges zavargás esetén ő a kivégzen­dő rabok listáján első helyen szerepel, a vele együtt érző látogatói felajánlották, hogy ha szökni próbál, segíteni fogják. Ebben a kényes ügyben is Molnár szobainas minden cél­szerű körülményt előkészített. Civil ruhát, kalapot, szemüveget és felragasztható bajuszt csempészett be a fogdába a püspök számára. Egy vasutastiszt jelezte, hogy Pinkafőre Gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök­ ­ HEGEDŰS Sándor: Az utolsó trónfosztás. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1970. A királylátogatásról a 140. olda­lon. További irodalom: GÉFIN Gyula: A szombathelyi egyházmegye története II. kötet, Szombathely, 1929. 160. old.; SZÉKELY László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökről. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2009., 122-125. old.; SPEIDL Zoltán: A királykérdés és a sajtó (1919-1921) In: Vasi Szemle, 2008., 4. szám, 453. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék