Kornis Gyula: Petőfi pesszimizmusa (Budapest, 1936)

I. Petőfi világnézetének gyökerei

viszonyunkat megéleti velünk. Az igazi művészet ezért örök jelen, mely sohasem avul el : Homeros ma is olyan fiatal, mint háromezer évvel ezelőtt ; Lionardo da Vinci Utolsó vacsorájának szemlélése közben magunkat alakjainak meleg közelségében érezzük ; Shakespeare egy-egy jellemformájával az életben mindig lépten-nyomon találkozunk. Költő és filozófus ikertestvérek , költészet és filozófia a világgal és az élettel szemben elfoglalt álláspontnak, azaz világnézetnek kifejezései, csakhogy az előbbi konkrét, szem­léletes, az utóbbi elvont, fogalmilag igazolt formában. Csak az a nagy, időtálló, klasszikus költő, aki a lét és az érté­kek örök problémáit mélyen átéli, akinek művei egyete­mes világfelfogást is tükröznek. Várjon a nagy görög tra­gikusok, Vergilius és Horatius, a középkori himnuszköltők, Dante, Shakespeare, Goethe, Byron, Shelley, Leopardi, Longfellow, Thackeray, Dickens, Tolsztoj, Carducci, Ibsen, Kipling, Tagore stb. jelentős művei, mint az egész em­beriség közkincsei, tágabb értelemben nem mind valamely világnézetnek a lelkükből önkéntelenül kisugárzó művészi kifejezései ? Petőfi is ebből a csillaghalmazból való , mint lényeglátó költő filozófus is a maga művészi módján. Nem rendszeres, hanem intuitív gondolkodó, aki megérzi a létezés és az emberi élet nagy értékkérdéseit ; elvileg, egészben is lát ; sokszor áthatja annak érzése, sőt tudata, hogy az egyes ember nem elszigetelt lény, hanem be van szőve a többi ember társadal­mába, a környező természetbe, a nagy kozmoszba, a világ­egészbe s csakis ennek szögéből lehet az élet értékéről komo­lyan ítélni. Szereti a magányban való elmélkedést az életről, a nemzetről, az emberiségről, a történetről és a természetről. Több, mint aminek először nézték, több, mint népies költő , nagy értelem is, aki állandó gondolatfájásban szenved, aki fiatal kora és hiányos iskolázása ellenére folyton töri magát, hogy szilárdabb elvi világfelfogást dolgozzon ki a maga szá­mára. Óriási ismeretvágy feszíti hányatott, rövid életében elmé­jét. Nem folytat rendszeres filozófiai tanulmányokat, bár beszerzés végett tőle összeírt francia és angol könyvek jegy­

Next