A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 4. (1882)

Tutkó József: Adatok Kassa szab. kir. város pecsétjei- és czímereinek fejlődési történetéhez

d­a­t­o­k Kassa szab kir. város pecsétjei­ és czímereinek fejlődési történetéhez. Tutkó József: Kassa 1142-ik év előtti történetét sűrű homály fedi. Régi történészeink, városunk gyarapodását és művelődését azon német gyarmatosoknak tulajdonítják, kik II. Géza magyar király alatt, a nevezett esztendő táján honunkba, és pedig na­gyobbrészt Erdély­ és Szepességbe szállíttattak. A Németország különféle tartományaiból hazánkba hívott vendégek (hospitibus) közül, villa Cassa is lakókat kapott. Ezen vendégek, az általuk meggyarmatosított Kassát, egyszerre oly né­pessé és virágzóvá tették, hogy örömünkre azt, félszázad elmúl­tával, Imre király idejében, 1196-ban, a királyi villák (villae re­giae) sorában találjuk. E királyi helység vendégeinek munkássága, nemcsak a ré­gebben itt lakó honfiaknál, hanem a királynál is, nagy megked­­veltetést és rokonszenvet szült. Mutatja ezt az 1202-ben hoz­­zájuk intézett levél következő kitétele: „Cassa falvensibus fideli­bus nobis subditis“, némelyek szerint „dilectis“ is. ‘) Mi ezen királyi kegyből azt következtetjük, hogy ők vol­tak azon régi lakóink, kik azelőtti igénytelen helységünket, pél­dás szorgalmok, s új hazájokhoz buzgó ragaszkodásuk által, ki­rályivá emelték. _____ _______ •­ ­) Bombardi­. „Topographia Magni Regni Hungáriáé“, 1750. 31.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék