Figyelő, 1875. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1875-09-19 / 38. szám

450 FIGYELŐ. Manzoni, Goethéhez méltó öntudatossággal, az ellenvetéseket, melyekkel találkozhatnék, előre látta s mielőtt könyve megjelent volna, azokat szerencsés iróniával elhárította. Manzoni bírái cikkeinek olvasásakor boszankodhatott a bírálók itélethiánya felett, kik nem vették észre, hogy a regény utósó oldalait magáról készítette. Szivé­ben azonban felébredhetett ama büszke önmeg­­elégültség, mely minden kiváló ember bátorságát támogatni szokta. Érezte, hogy ha műve nem ré­szesült is kortársainál általános tetszésben, de bir annyi erővel, mely fenmaradását biztosíthatja. Dante Isteni komédiája, Shakspeare drámái, Man­zoni regénye megjelenésükkor felényi lármát sem csináltak, mint a­mennyivel most a fiatal Dumas egy-egy drámáját vagy Offenbach dalművét fo­gadják. Hogy a közönség tapsoljon, ahol egy ke­vés bengáli tűz is elégséges, de hogy a közön­séget megjavítsuk, ahoz mély, nevelő hatással bíró műremekek szükségesek. Valamely mű fon­tossága csak ama hatás után ítélhető meg, me­lyet több generatiora gyakorol. Valamint nevelni nem lehet egy nap alatt, úgy a lángész műreme­kei is lassan, de mélyen hatnak. Midőn Manzoni a „Jegyesek“-et megírta, tudta, hogy regényének nem egyszerre, s nem csupán az olvasóknak egy osztályára lesz hatása. Ő nem csupán a szép, fia­tal olvasónők, vagy a dologtalanok számára dol­gozott, kik idejüket valamely mulattató könyvvel akarják elörni. De nem is azok számára, kik a regényből történelmet akarnak tanulni; nem is a fejedelmek, nem is a nép számára, ő minden­kinek itt — s ez oly vállalkozás, mely csak a lángelméhez illik. De hogy az írót mindenki ol­vassa és megértse, ahol nem egy nap, nem egy év, nem egy nemzedék szükséges. Manzoni meg­érte azt az elégtételt, hogy az Eljegyzettek értéke megjelenése után negyven évvel egész fényében tündöklött, noha a lapok megjelenésekor becsét minden áron csorbítani igyekeztek. Ezért nem lehet csodálkoznunk Walter Scotton, ki számos regényének sikerét örömest elcserélte volna Man­zoni egy művének dicsőségéért. De az sem lehet meglepő ránk nézve, ha Manzoni megírván his­tóriai regényét, ez irodalmi alakot értekezésében elítéli. Midőn ily regényt írt, azt természetesen pártolni látszott, de a genius minden műve nagy kivétel s nem szabály. A középszerű tehetségek megkísérlik ama műágat, melyben a lángelme tetszést aratott, s azt hiszik, hogy fölépíthetik rajta dicsőségüket; de ha a közönséget csaló­dásba hozhatja is egy ideig a faj hasonlósága, a tévedés nem tart sokáig. A büntetés nem marad­hat el s az utánzó műve feledésbe sülyed. IRODALMUNK ÉS A PROVINCIA. Örvendetes jel gyanánt tűnik föl előttünk, hogy irodalmi kérdésekkel egy idő óta a vidéki sajtó is tüzetesebben szokott foglalkozni. Vidéki lapokban gyakran olvasunk irodalom­­történeti cikkeket, rövidebb ismertetéseket, Do­boz István jól szerkesztett lapja a „Somogy“ pedig közelebb oly irodalmi kérdést elevenített föl, mely megérdemli, hogy a fővárosi sajtónál is visszhangra találjon. A kérdéses cikk így hangzik : Csak az irigység, néhány bécsi szerkesztő­nek fojtott dühe, nem veszi észre, hogy három évtized óta nagyot haladt irodalmunk; különösen a lapirodalom oly nagy arányban, minőben a számarányt tekintve, tán egy népéé sem a mivelt államoknak. A magyar irodalom nevét, mely a hazai ha­tárok szűk korlátai közt volt csak ismerős, túl­­vitték már a tengereken is; a continensen pláne egyre másra fordítják át nevezetes termékeit iro­dalmunknak. Hogy az irodalom név és hírben ily gyorsan gyarapodott, az utolsó évtizedek nagy kapacitásainak köszönhető kiválólag, egy gr. Széchényi István, B. Eötvös József, Dessewffy, Kossuth, Jókai, Arany, Petőfi, Tompa, Gyulay stb. mind megannyi hatalmas tényezők voltak a ma­gyar irodalom hírnevének terjesztésében, tudván, ha valahol áll, úgy nálunk bizonyosan örök igaz­ság marad azon állítás, hogy nyelvében él a nemzet; különösen nálunk, hol a nemzetiségek alkotmányunk és nyelvünk ellen szított harcai­ban a legnagyobb éberséggel kell őrködnünk. A­mily örvendetes tény az, hogy a magyar irodalom névben oly nagy külterjes hódítást tett; olyan szomorító, hogy bent — emelkedése dacára sem — részesül kellő pártfogásban ! Ez jellemző fajunkra nézve. A pártfogást kérjük kiválólag könyvirodal­­munkra érteni, mert a hírlapirodalom iránti rész­vételt tekintve, kiválólag az utóbbi másfél évtized­ben —­épen nem panaszkodhatunk; sőt bátran elmondhatjuk : mikép a távsürgönyök iránti fa­lánkság, a politikai harcok érdekeltsége, melyek az e nembeli lapokat fűszerezni szokták,­­ kár­­tevőleg hatottak a könyvirodalomra. Már annyira rámentünk, hogy nem pusztán az értelmiség nagy része, hanem a polgárság is járatja a lapokat; ha az utóbbi három négy évet tekintjük a szigorú viszonyok dacára is — bát­ran elmondhatjuk, mi­kép a lapirodalom-pártolók száma évről-évre 8—10 percentel nőtt, mi örven­detes eseménynek tekinthető ugyan, de más ol­dalról elszomorító.

Next