Kémlő a gazdaság, ipar és kereskedésben, 1837. január-július (2. évfolyam, 1-51. szám)

1837-02-08 / 11. szám

ettenlént kötszer Szerezhető minden csász. kir. Posta Hivatalnál, és a’ Szerkezténél 11. Szám l§31 ] k­ir­(301 félévi álra 3 for. 30 kr. pengő pénzben, a’ Gazdaság, Tpar és Kereskedésben. Pesten Szerda Egyesült. Februárius 8-ik Gondolkodó gazdáinkhoz. Mert az egész határ közös. (Vége.) XXXII Nem írni sokkal könnyebb, mint írni; még­is a’ ki nem ír, az menten maradván, az írót, fáradságos munkájáért még rágalom és kedvet­lenség is szokta érni. De ha mindnyájan vesz­teglőnk, és üres időnkben nem írunk, úgy nem is fogunk olvasni; — ha pedig nem olvasunk, úgy se a’ világ se az magunk mibenlétéről nem tudunk semmit, súrlódásra semmi okunk, jobb­létre semmi ösztönünk. Akármint ítéljenek is meg tehát tory gazdáim: én írok, a’ mit tudok, más írjon ellenkezőt, vagy mutasson jobbat, tanítson nemesebbet, ’s pótolja ki az én hibámat. Én se panegyricumot az nemes földészetre, se phi­­lippikát az közbitangoló kontárságra értetni nem akarok, hanem az igazi valóságot, az kézzel­fogható lett dolgot,folytonos tapasztalásim ered­ményét kívánom mások ítélete alá bocsátani, — ha jó, használjon az közjóra, — ha hibás: nem árt senkinek, sőt még úgy is használ, mert mással tollat ragadtat. Hogy ügyem szent és igaz: ezen véleményben leszek mind­addig, m­ig valakitől jobbról meg nem győzetem. Hogy újat nem irok, jól tudom, — de sok ideig kell még őt írni, és ugyan­azont ismételni, — mindad­dig, tudni illik, míg az egész határ közös lesz. XXXIII. Nem csak a­ históriák, nem csak az folyóí­rások, de talán minden csekélység, mi az sajtó alól kikerül, még a­ negatívum is egy egy men­tora az emberi társaságnak, egy előre intő ta­nács és tükör, csak olvasnák, melyben az jö­vendő baj megelőzésére serkentetünk; egy tan­szer, melynél fogva az lotterián kihúzandó fő nyertes számot előre kiszámolhatjuk. Ilyenek különösen az hazafiúi értekezések, mellyekhez kívántam én is az magamét hozzá adni. Költ Egerben Januar, elején 1837. Udvardy János. T. N. He­e* Vármegyei almérmnik ’s a’ m­. t. t. lev. tagja. Bécsben felállítandó gyapjú vásárról. (Oesterr. Zeitschrift) Közönséges az panasz az mezei gazdaság­ szükségeiről, és annak fájdalmas elhagyatásá­­ról, holott az úgy is sok szerencsétlen esetek­nek van egyátaljában alája vettetve. Minthogy pedig az marhatenyésztés , különösen az juhte­­nyésztés, egyik főágát teszi az mezei gazda­ságnak , és legnagyobb befolyással van az ter­mesztésre is, azt kellene gondolni,hogy minek­utána már több mint húsz esztendei békesség­ben, bölcs kormányunk alatt a’ mezei gazda­ság, az mesterségek, és gyárak legszerencsé­­sebb kifejlődést értek, és minthogy Bécs nem csak politikai, hanem kereskedési tekintetből is Fővárosa az egész birodalomnak, csakugyan illő volna, hogy más országok­ példájára, itt is gyapjúvásár tartatnék minden idén, posztó­ló­ szarvasmarha- és juh­­vásárral összekötte­tésben , semmi kétséget nem szenvedvén, hogy ezek itt mind jó sikerrel eshetnének meg. Csak az ilyen vásárokon történhető több rendbeli azon egynemű termékek­ és kézművek­ összehasonlítása után lehet a­ legjobbakra szert tenni, és csak úgy lehet az ipar előmeneteleiről igazságos ítéletet tenni. Már többször említtetett, mily nagy ha­szonnal járna, ha Bécsben egy közönséges

Next