Rados Jenő - Zádor Anna: A klasszicizmus épitészete Magyarországon (1943)

Zádor anna - A magyarországi klasszicizmus építészetének története - A klasszicizmus pesti népszerűsítői

köszönik alkotásaik igen nagy számát és azt a körülményt, hogy Pest legtöbbet foglalkoztatott építészei. A családtagok között fennálló rokoni kapcsolatokat pontosan meghatározni nem minden esetben tudjuk. A család minden valószínűség szerint Ausztriából származott, ahol a XVIII. század végén két Kasselik is szerepel mint polgári építész. A klosterneuburgi kolostor helyreállítási munkálatainál működik 1776-ban Kasselik Donato, akiről e ténykedésén kívül semmit sem tudunk.67 Alig több ennél az, amit adataink Kasselik LiPótra vonatkozólag tartalmaznak: az 1770-es években a bécsi építész- és kőfaragócéh tagja, s az anyakönyvi bejegyzések szerint az 1780-as években is ott tartózkodott.68 A nála felszabaduló fiatal pallérok között szerepel először Kasselik Fidél neve is.69 A céhkönyvek rendszerint feltüntetik, ha a mester saját fiát szabadítja fel. Minthogy ilyen bejegyzés ebben az esetben nincs, nem valószínű, hogy Fidél Kasselik Lipót fia lett volna. Lehet, hogy rokona, eset­leg unokaöccse, mert távolabbi rokonság feltüntetése már nem szokásos a céh­könyvekben. Nem tudunk arról, hogy Kasselik Lipót — aki a bécsi céh tagja — Magyarországon szerepelt volna, azért a hasonnevű, egyébként ismeretlen és Székesfehérvárott működő építészt nem azonosítjuk vele.70 Kasselik Fidél. A Kasselik-család magyar szempontból jelentős tagjai közül időrendben Kasselik Fidél az első, aki az alsóausztriai Waidhofenben született és 1778. március 15-én szabadul fel Bécsben.71 Születési éve tehát 1760 körül lehetett. Felszabadulását követő több évre eltűnik szemünk elől, könnyen lehetséges, hogy gyakorló évei Ausztrián kívüli területre, esetleg Magyarországra is elvezették. Ez esetben azonos lehet azzal a Kasselik Fidéllel, aki részt vesz a máramaros­­szigeti piarista­ templom helyreállítási munkálataiban.72 A 90-es évek közepén Pestre jön és 1795-ben nyeri el a polgárjogot.73 Első fontosabb munkája a teréz­városi plébániatemplom homlokzatának kiépítése, amelyről a továbbiakban még bővebben szólunk. Már ez a megbízás is bizonyítja, hogy rövid idő alatt a város jelentősebb építészeinek sorába emelkedett és 1807-ben a városi tanácsnak már választott polgára. A Szépítési Bizottsághoz benyújtott tervek révén 1807-től figyelemmel kísérhetjük működését, amely, miként látni fogjuk, nem szorítkozott csupán Pestre. Legvirágzóbb évei 1812 után következnek, míg 1822-től kezdve egyre ritkábban találkozunk nevével, talán valamilyen hosszas betegeskedés kényszeríti a visszavonulásra. 1830. május 26-án bekövetkezett haláláig jóformán semmit sem hallunk róla.74 Kasselik Fidél nem tartozott a nagyjelentőségű és nagy munkásságú építé­szek sorába, de kétségtelenül azok egyike, akiket nagyobb tervek és törekvések fűtöttek.75 Miként Hofrichter, ő is a klasszicizáló későbarokk levegőjében nőtt fel, és a barokk örökség munkáinak szellemét is áthatja. Műveinek legnagyobb része a polgári építészet sorába tartozik, csak működésének korai szakasza állítja az egyházi építkezés szolgálatába.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék