Gyulai Pál: Birálatok 1861-1903 - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (1911-1913. cyclus) (Budapest, 1911)

II. A megbírált munkák jegyzéke - Jókai Mór elnöki beszéde a Petőfi-társaságban (1877)

A PETŐFI-TÁRSASÁG KÖZÜLÉSÉRŐL. 173 lásától, s a működési tér előkészítését nem teszi annak egyedárusító elfoglalásává. Jóakaratú, s egymással közvetlenül közölt bírálás rendszerét kö­vetve, egymásban az irodalmi modor hibáit kijavítni törekszik; nem fog tömjénezni senkinek, ellenben mindenkit arra ösztönöz, hogy mint író nagyobb tökély felé törekedjék, pihenő tehetségeket új tevé­kenységre buzdít, s az ifjú pályatársaknak baráti kézzel segít pályatörések kezdetét megkönnyítni. Íme miben akar különbözni a Petőfi-társaság más oly fennálló társaságoktól, a­melyeknek szintén szép­­irodalmi írók a tagjai. Minden gyanúsítás nélkül, bátran mondhatjuk tehát, hogy Jókai a Kisfaludy - társaság, s az Akadémia I-fő osztályára c­éloz, s ezek ellenében a mondottakban keresi a Petőfi-tár­saság igazolását. Úgy látszik ez lesz az a társaság, a­mely nemcsak Magyarországnak, hanem az egész világnak példát ad arra, hogy miként lehet teljesen megfékezni minden emberi szenvedélyt, írói hiúsá­got, s negyven-ötven embert teljesen egyértelmű er­kölcsi lénynyé és folyvást tökélyesülő íróvá idomí­tani. Azonban azt épen nem érthetni, hogy miért vá­dolja Jókai kizárólagossággal az Akadémiát és Kis­­faludy-társaságot, holott a Petőfi-társaság is csak úgy választja tagjait, mint az Akadémia, határo­zott számmal a rendeseket, határozatlan számmal a rendkívülieket; az Akadémiában és Kisfaludy - társaságban nem tag szintén olvashat, ha munkáját valamelyik tag ajánlja. Avagy a Petőfi-társaságban mindent fel fognak-e olvasni és kiadni, a­mit be­küldenek? Ez talán még­sem lesz egészen jó s nem árt, ha a társaság az elnök tág keblű szabadelvűség

Next