Gyulai Pál: Birálatok 1861-1903 - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (1911-1913. cyclus) (Budapest, 1911)

II. A megbírált munkák jegyzéke - Jókai Mór elnöki beszéde a Petőfi-társaságban (1877)

172 A PETŐ­FI-TÁ­R­S­A­SÁG KÖZÜLÉSÉRŐL. A Jókai elnöki beszédére kevés mondandóm van. A beszéd nem egészen azt mondja ugyan a társaság főczéljának, a­mit az alapszabályok, hanem ezt iga­zítja el a társaság maga. Egyébiránt az egyik főczél nem eléggé érthető, s a­mint én értem, sehogysem valósítható. Jókai ezt hirdeti: a társaság egyik fő­­c­élja, hogy a szépirodalmat, mint életpályát eman­­czipálja és önállásra juttassa. A társadalmi kérdé­sekkel foglalkozók alkalmasint hamarabb megfejtik azt a feladatot, hogy miként lehet a munkát eman­­czipálni a tőke uralma alól, mint a szépirodalmat mint életpályát biztosítani. Ez legföljebb úgy sike­rülne, ha az állam egy költői bureaucratiát állítana fel, vagy egy jól dotált költő-papi rendet. Azonban ezt igazítja el a társaság maga, nekem az elnöki beszédnek csak azzal a részével van bajom, a­mely az Akadémia és Kisfaludy-társaságra látszik czélozni. Jókai bókot mond ugyan az Akadémia- és Kis­­faludy-társaságnak, kegyesen megengedi, hogy a Petőfi-társaság mellett is megmaradhatnak, sőt hogy ez nem is akar versenyezni velük, de később olyas­mit is mond, bár gyöngéd burokban, a­mi vádként hangzott az Akadémia és Kisfaludy-társaság ellen. Szerinte a Petőfi-társaság második fő c­élja: a félté­kenység nélküli hírre törekvés, a clique-uralom nél­küli szövetség a tehetségek érvényesítésére és tovább­fejlesztésére, s ezt részletezi is. Elmondja, hogy a Petőfi-társaság nem ismer kizárólagosságot, mindenki részt vehet benne. Tagjainak eddigi összesége nem képez zárt kört, csupán kezdeményező előhadat; meg tudja különböztetni a társulati összetartást a clique-szövetkezéstől, a tehetségek méltányos elis­merését a pajtáskodók kölcsönös egymást megbánnu-

Next